Mẫu phân phối chương trình bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Phân phối chương trình môn Tiếng Việt, Giáo dục thể chất lớp 1

Phân phối chương trình bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm môn Giáo dục thể chất, Tiếng Việt, giúp thầy cô lên kế hoạch giảng dạy cho từng tiết học môn Tiếng Việt tập 1, tập 2 cho học sinh của mình cả 1 năm học. 

Phân phối chương trình Giáo dục thể chất lớp 1

Chủ đề 1:

Bài Tên bài Nội dung Thời lượng
1 Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ

- Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

3 tiết
2 Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số.

- Cách tập hợp đội hình hàng dọc, cách dóng hàng và cách điểm số.

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
3 Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng

- Cách tập hợp đội hình hàng ngang, cách dóng hàng, cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
4 Động tác quay các hướng

- Động tác quay trái, quay phải, quay sau

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

3 tiết

Chủ đề 2: Bài tập thể dục

Bài Tên bài Nội dung Thời lượng
1 Động tác vươn thở, động tác tay

- Động tác vươn thở và tay

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

2 tiết
2 Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng

- Động tác chân, vặn mình, bụng

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

3 tiết
3 Động tác phối hợp, động tác điều hòa

- Động tác phối hợp và điều hòa

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

2 tiết

Chủ đề 3: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

Bài Tên bài Nội dung Thời lượng
1 Vận động của đầu, cổ

- Động tác cơ bản có liên quan đến đầu, cổ

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

3 tiết
2 Vận động của tay

- Động tác cơ bản của tay

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
3 Vận động của chân

- Động tác cơ bản của chân

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

5 tiết
4 Vận động phối hợp của cơ thể

- Bài tập 1

- Bài tập 2

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

6 tiết
5 Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo)

- Bài tập phát triển năng lực phối hợp vận động của cơ thể

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

6 tiết

Thể thao tự chọn

Chủ đề 1: Môn bóng rổ

Bài Tên bài Nội dung Thời lượng
1 Làm quen với bóng

- Các động tác làm quen với bóng

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
2 Động tác di chuyển không bóng

- Chạy theo đường thẳng

- Chạy đổi hướng

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
3 Động tác dẫn bóng

- Dẫn bóng tại chỗ

- Dẫn bóng di chuyển lên trước

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

5 tiết
4 Động tác ném rổ 2 tay trước mặt

- Động tác tại chỗ ném rổ 2 tay trước ngực

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

5 tiết

Chủ đề 2: Môn bơi

Bài Tên bài Nội dung Thời lượng
1 Đi trong nước

- Cách di chuyển trong nước, di chuyển lên trước, di chuyển sang ngang

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

3 tiết
2 Chạy, nhảy trong nước

- Cách chạy, nhảy trong nước

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

3 tiết
3 Lặn, nhịp thở trong nước

- Cách lặn, nhịn thở trong nước có điểm tì

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
4 Tập thở có điểm tì

- Cách úp mặt, lặn tập thở trong nước có điểm tì

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

4 tiết
5 Tập thở không có điểm tì

- Cách thở không có điểm tì

- Trò chơi vận động

- Bài tập phát triển thể lực

4 tiết

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt 1

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT 1 TẬP 1

Tuần Tên bài Tiết trang
Làm quen Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập 1- 2  
Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe 3 - 4  
Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  
Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm 11 - 12  
1 Bài 1: A a 13 - 14  
Bài 2: B b 15 - 16  
Bài 3: B b / 17 - 18  
Bài 4: E e Ê ê 19 - 20  
Bài 5: Ôn tập và kể chuyện 21 - 22  
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 23 - 24  
2 Bài 6: O o ? 25 - 26  
Bài 7: Ô ô 27 - 28  
Bài 8: D d Đ d 29 - 30  
Bài 9: Ơ ơ 31 - 32  
Bài 10: Ôn tập và kể chuyện 33 - 34  
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 35 - 36  
3 Bài 11: I I K k 37 - 38  
Bài 12: H h L l 39 - 40  
Bài 13: U u Ư ư 41 - 42  
Bài 14: Ch ch Kh kh 43 - 44  
Bài 15: Ôn tập và kể chuyện 45 - 46  
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 47 - 48  
4 Bài 16: M m N n 49 - 50  
Bài 17: G g Gi gi 51 - 52  
Bài 18: Gh gh Nh nh 53 - 54  
Bài 19: Ng ng Ngh ngh 55 - 56  
Bài 20: Ôn tập và kể chuyện 57- 58  
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 59 - 60  
5 Bài 21: R r S s 61 - 62  
Bài 22: T t Tr tr 63 - 64  
Bài 23: Th th ia 65 - 66  
Bài 24: ua ưa 67 - 68  
Bài 25: Ôn tập và kể chuyện 69 - 70  
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 71 - 72  
6 Bài 26: Ph ph Qu qu 73 - 74  
Bài 27: V v X x 75 - 76  
Bài 28: Y y 77 -78  
Bài 29: Luyện tập chính tả 79 - 80  
Bài 30: Ôn tập và kể chuyện 81 - 82  
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 83 - 84  
7 Bài 31: an ăn ân 85 - 86  
Bài 32: on ôn ơn 87 - 88  
Bài 33: en ên in un 89 - 90  
Bài 34: am ăm âm 91 - 92  
Bài 35: Ôn tập và kể chuyện 93 - 94  
  Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 95 - 96  
8 Bài 36: om ôm ơm 97 - 98  
Bài 37: em êm im um 99 - 100  
Bài 38: ai ay ây 101 - 102  
Bài 39: oi ôi ơi 103 - 104  
Bài 40: Ôn tập và kể chuyện 105 - 106  
  Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 107 - 108  
9 Bài 41: ui ưi 109 - 110  
Bài 42: ao eo 111 - 112  
Bài 43: au âu êu 113 - 114  
Bài 44: iu ưu 115 - 116  
Bài 45: Ôn tập và kể chuyện 117 -118  
  Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 119 -120  
10 Bài 46: ac ăc âc 121 - 122  
Bài 47: oc ôc uc ưc 123 -124  
Bài 48: at ăt ât 125 - 126  
Bài 49: ot ôt ơt 127 - 128  
Bài 50: Ôn tập và kể chuyện 129 - 130  
  Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 131 - 132  
11 Bài 51: et êt it 133 - 134  
Bài 52: ut ưt 135 - 136  
Bài 53: ap ăp âp 137 - 138  
Bài 54: op ôp ơp 139 - 140  
Bài 55: Ôn tập và kể chuyện 141 - 142  
  Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 143 - 144  
12 Bài 56: ep êp ip up 145 - 146  
Bài 57: anh ênh inh 147 - 148  
Bài 58: ach êch ich 149 - 150  
Bài 59: ang ăng âng 151 - 152  
Bài 60: Ôn tập và kể chuyện 153 - 154  
  Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 155 - 156  
13 Bài 61: ong ông ung ưng 157 - 158  
Bài 62: iêc iên iêp 159 - 160  
Bài 63: iêng iêm iêp 161 - 162  
Bài 64: iêt iêu yêu 163 -164  
Bài 65: Ôn tập và kể chuyện 165 - 166  
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 167 - 168  
14 Bài 66: uôt uôm 169 - 170  
Bài 67: uôc uôt 171 - 172  
Bài 68: uôn uông 173 - 174  
Bài 69: ươi ươu 175 - 176  
Bài 70: Ôn tập và kể chuyện 177 - 178  
  Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 179 - 180  
15 Bài 71: ươc ươt 181 - 182  
Bài 72: ươm ươp 183 - 184  
Bài 73: ươn ương 185 - 186  
Bài 74: oa oe 187 - 188  
Bài 75: Ôn tập và kể chuyện 189 - 190  
Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 191 -192  
16 Bài 76: oan oăn oat oăt 193 - 194  
Bài 77: oai uê uy 195 -196  
Bài 78: uân uât 197 - 198  
Bài 79: uyên uyêt 199 - 200  
Bài 80: Ôn tập và kể chuyện 201- 202  
  Tập viết nâng cao: 2 tiết dạy buổi chiều 203-204  
17 Bài 81: Ôn tập 205 - 206  
Bài 82: Ôn tập 207-208  
Bài 83: Ôn tập 209 -210  
Đánh giá cuối kì 211-212213-214  
     
  Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) 215 - 216  

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT 1 TẬP 2

Tuần Tên bài/ Chủ đề Tiết Trang
TÔI VÀ CÁC BẠN 19    
Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 217 – 218219 – 220
Bài 2: Đôi tai xấu xí 221 – 222223 - 224
Bài 3: Bạn của gió 225 - 226
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 227 - 228
20 Bài 4: Giải thưởng tình bạn 229 – 230231 – 232
Bài 5: Sinh nhật của voi con 233 – 234235 - 236
Ôn tập 237 - 238
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 239 - 240
MÁI ẤM GIA ĐÌNH 21 Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay 241 – 242243 - 244
Bài 2: Làm Anh 245 - 246
Bài 3: Cả nhà đi chơi núi 247 – 248249 - 250
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 251 - 252
22 Bài 4: Quạt cho bà ngủ 253 - 254
Bài 5: Bữa cơm gia đình 255- 256257 - 258
Bài 6: Ngôi nhà 259 - 260
Ôn tập 261 - 262
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng 263 - 264
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU 23    
Bài 1: Tôi đi học 265- 266267 - 268
Bài 2: Đi học 269 -270
Bài 3: Hoa yêu thương 271 – 272273 - 274
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 275 - 276
24 Bài 4: Cây bàng và lớp học 277 – 278
Bài 5: Bác trống trường 279 – 280281 - 282
Bài 6: Giờ ra chơi 283 - 284
Ôn tập 285 - 286
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 287 – 288
ĐIỀU EM CẦN BIẾT 25 Bài 1: Rửa tay trước khi ăn 289 – 290291 - 292
Bài 2: Lời chào 293 – 294
Bài 3: Khi mẹ vắng nhà 295 – 296297 - 298
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 299 – 300
26 Bài 4: Nếu không may bị lạc 301 – 302303 – 304
Bài 5: Đèn giao thông 305 – 306307 - 308
Ôn tập 309 - 310
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 311 – 312
BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG 27 Bài 1: Kiến và chim bồ câu 313 – 314315 - 316
Bài 2: Câu chuyện của rễ 317 – 318
Bài 3: Câu hỏi của sói 319 – 320321 – 322
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 323 - 324
28 Bài 4: Chú bé chăn cừu 325 – 326327 - 328
Bài 5: Tiếng vọng của núi 329 – 330331 - 332
Ôn tập 333 - 334
  Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 335 – 336
THIÊN NHIÊN KÌ THÚ 29 Bài 1: Loài chim của biển cả 337 – 338339 - 340
Bài 2: Bảy sắc cầu vồng 341 – 342
Bài 3: Chúa tể rừng xanh 343 – 344345 – 346
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 347 - 348
30 Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh 349 – 350351 - 352
Bài 5: Cây liễu dẻo dai 353 – 354355- 356
Ôn tập 357 – 358
  Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 359 - 360
THẾ GIỚI TRONG MẮT EM

31 Bài 1: Tia nắng đi đâu? 361 - 362
Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng 363 - 364
Bài 3: Ngày mới bắt đầu 365 – 366367 - 368
Bài 4: Hỏi mẹ 369 - 370
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 371 – 372
3 Bài 5: Những cánh cò 373 – 374375 - 376
Bài 6: Buổi trưa hè 377 – 378
Bài 7: Hoa phượng 379 - 380
Ôn tập 381 – 382
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng 383 – 384
ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI 33 Bài 1: Cậu bé thông minh 385 – 386387 – 388
Bài 2: Lính cứu hỏa 389- 390391- 392
Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? 393 – 394
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 395 - 396
34 Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa 397 - 398
Bài 5: Nhớ ơn 399 – 400
Bài 6: Du lịch biển Việt Nam 401 – 402403 - 404
Ôn tập 405 - 406
Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng. 407 - 408
  35 ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ  
Bài 1 409 - 410
Bài 2 411- 412
Bài 3 413 - 414
Ôn tập; Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng 415 - 416
Kiểm tra 417 - 418
  Kiểm tra 419 - 420
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 657
  • Lượt xem: 6.905
  • Dung lượng: 137,9 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo