Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng vốn

CÔNG TY ……….


Số : 08/ 2007 HĐ - cty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2007 tại trụ sở Công ty Cổ Phần ……….. ở Số …………….., Hà Nội .

Hội đồng cổ đông Công ty gồm:

1. ………. - Tổng Giám đốc

2. ……….. - Cổ đông chuyển nhượng

3. ………..- Cổ đông xin góp vốn

Nội dung: Cùng nhau thoả thuận và nhất trí:

Bên chuyển nhượng:

1.1 Ông ………., số chuyển nhượng: ……… đồng chiếm …….. cổ phần.

1.2 Ông ……….., số chuyển nhượng: …….. đồng chiếm …… cổ phần.

1.3 Bà ………, số chuyển nhượng: …… đồng chiếm …….. cổ phần.

Bên nhận chuyển nhượng:

- Ông …………… nhận chuyển nhượng từ phần vốn rút của:

+ Ông ………… là ………… đồng chiếm ….. cổ phần;

+ Bà ……….. là …….. đồng chiếm ………. cổ phần.

- Ông ………… nhận chuyển nhượng từ phần vốn rút của Ông …….. là 1.500.000.000 đồng chiếm …… cổ phần.

- Bà ……….. cam kết không có bất cứ khiếu kiện gì về phần vốn rút bớt của mình.

- Ông ……….. cam kết không có bất cứ khiếu kiện, khiếu nại gì về việc rút vốn và chấm dứt tư cách cổ đông công ty

- Thời điểm thanh toán giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng là ………..

Kể từ thời điểm các bên thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp theo thoả thuận thì Ông ………….. chấm dứt tư cách cổ đông góp vốn Công ty Cổ Phần ………………...

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.185
  • Lượt xem: 1.337
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 33 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo