Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ Mẫu TB01/AC theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu TB01/AC: Đđơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ là biểu mẫu được áp dụng đối với các hộ, cá nhân kinh doanh khi muốn mua hóa đơn bán lẻ phải có đơn đề nghị mua, việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Đây là mẫu đơn mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng theo dõi.

CỘNG- HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………, ngày……… tháng……… năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ


Kính gửi: ……………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

Số nhà: …………………………………..…….Ngõ (ngách, xóm) ………………………

Đường phố (thôn): ...............……………….................................................................

Phường (xã)…………………………….……........................................................…….

Quận (huyện): ………………………………Tỉnh (thành phố): ………………………….

3. Số Quyết định thành lập tổ chức(nếu có):

Cấp ngày:........................................................... Cơ quan cấp.................................

4. Mã số thuế (nếu có):.............................................................................................

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):..........................................................................................

6. Số CMND người đi nhận hóa đơn:.........................................................................

Ngày cấp: ............................................. Nơi cấp:.......................................................

II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

- Tên hàng hóa, dịch vụ:.............................................................................................

- Tên người mua hàng hóa, dịch vụ:...........................................................................

- Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ:......................................................................

- Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ:................................................................

- Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ(nếu có):..........................................

- Doanh thu phát sinh:.................................................................................................

Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

- Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 897
  • Lượt xem: 1.383
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 29,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: