Giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng 2020 Mẫu số 5 ban hành theo Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT

Giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùngbiểu mẫu được sở Giao thông vận tải lập ra hẹn ngày trả kết quả đăng ký xe cho người đi đăng ký xe. 

Đây là mẫu giấy hẹn mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng 2020

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…, ngày……tháng……năm……

GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Sở Giao thông vận tải…………………đã nhận đủ hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng và hẹn ông (bà):…………………………… như sau:

1. Kiểm tra xe máy chuyên dùng (nếu có) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết giấy hẹn:

Thời gian dự kiến kiểm tra: ……………tháng ....năm………

Địa điểm dự kiến kiểm tra xe máy chuyên dùng:……………

2. Trả kết quả trong vòng 03 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra và đạt yêu cầu

- Địa điểm trả kết quả:……………………………….......……

 

Cán bộ cấp giấy hẹn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đánh giá!
0 Bình luận
Sắp xếp theo