Viết đoạn văn tiếng Anh về những quy tắc trong gia đình (9 Mẫu) Write about your family rules

Viết đoạn văn về các quy tắc trong gia đình bằng tiếng Anh là một trong những câu hỏi rất hay nằm trong chương trình tiếng Anh 11 bài Unit 1.

Write about your family rules mang đến 9 đoạn văn mẫu có dịch hay dễ nhớ nhất. Đoạn văn tiếng Anh viết về các quy tắc trong gia đình sẽ là nguồn tư liệu học tập tốt, giúp các bạn tham khảo từ đó biết cách nói về quy tắc của gia đình mình cho mọi người cùng biết. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích.

Các quy tắc trong gia đình bằng Tiếng Anh

Tiếng Anh

Each family has its own rules, so my family also has some following rules.
First, one of important rules in my family is that each member of the family has to be responsible for sharing the household chores. For example, my mother does shopping and prepares the meals, my dad mends things around the house in his free time, my sister does the laundry and I usually clean the house. Second, we always do morning exercise everyday because we want to have a better health. Finally, my sister and I must be home before 10p.m because my parents are very strict and believe that setting a curfew will help us to become responsible and stay safe and healthy. Despite a lot of rules, I feel comfortable and safe because I know that my parents want best things for me. And I think the family rules are necessary.

Tiếng Việt

Mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng nên gia đình tôi cũng có một số quy tắc sau. Đầu tiên, một trong những quy tắc quan trọng trong gia đình tôi là mỗi thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm chia sẻ công việc nhà. Ví dụ, mẹ tôi đi mua sắm và chuẩn bị bữa ăn, bố tôi sửa chữa mọi thứ trong nhà vào thời gian rảnh, chị gái tôi giặt giũ và tôi thường dọn dẹp nhà cửa. Thứ hai, chúng tôi luôn tập thể dục buổi sáng hàng ngày vì muốn có một sức khỏe tốt hơn. Cuối cùng, tôi và chị gái phải về nhà trước 10 giờ tối vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và tin rằng việc đặt ra lệnh giới nghiêm sẽ giúp chúng tôi trở nên có trách nhiệm và giữ an toàn, khỏe mạnh. Dù có rất nhiều quy định nhưng tôi cảm thấy thoải mái và an toàn vì tôi biết bố mẹ luôn mong muốn những điều tốt nhất cho tôi. Và tôi nghĩ những quy tắc trong gia đình là cần thiết.

Viết đoạn văn về các quy tắc trong gia đình

Tiếng Anh 

My family also has some rules. First of all, each member of my family has to be responsible for household chores. For example, my mother goes shopping and prepares the meals, my dad mends things around the house in his free time, my sister does the laundry and I usually clean the house. Second, we always do morning exercise every day because we want to have better health. Finally, my sister and I must be home before 10 p.m because my parents are very strict. In spite of a lot of rules, I feel comfortable and safe because I know that my parents want the best things for me.

Tiếng Việt

Gia đình tôi cũng có một số quy tắc. Trước hết, mỗi thành viên trong gia đình tôi phải có trách nhiệm trong công việc gia đình. Ví dụ, mẹ tôi đi mua sắm và chuẩn bị bữa ăn, bố tôi dọn dẹp mọi thứ xung quanh nhà vào thời gian rảnh, em gái tôi giặt giũ và tôi thường dọn dẹp nhà cửa. Thứ hai, chúng ta luôn tập thể dục buổi sáng hàng ngày vì muốn có sức khỏe tốt hơn. Cuối cùng, tôi và chị gái phải về nhà trước 10 giờ tối vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Bất chấp rất nhiều quy tắc, tôi cảm thấy thoải mái và an toàn vì tôi biết rằng cha mẹ tôi muốn những điều tốt nhất cho tôi.

Write a paragraph about your family rules

Tiếng Anh

The family is a place to share the love between everyone living under the same roof. Therefore, it is essential to have some family rules so that everyone can live comfortably together. The first important family rule is that each member of my family has to be responsible for household chores. For example, I clean the house and helps my mother prepare the meals. Next , my parents want me to take my studies seriously. From grade 1 to now, they always monitor my studying process, so I always try my best to get high marks in a class. Last not at least, I must be home before 10 p.m because my parents are very strict. They think it is dangerous when I play outside too late. Although there are strict rules, I feel comfortable and safe because I know that my parents want the best things for me.

Tiếng Việt

Gia đình là nơi chia sẻ yêu thương giữa mọi người cùng chung sống dưới một mái nhà. Vì vậy, điều cần thiết là phải có một số quy tắc gia đình để mọi người có thể sống thoải mái với nhau. Quy tắc gia đình quan trọng đầu tiên là mỗi thành viên trong gia đình tôi phải có trách nhiệm làm việc nhà. Ví dụ, tôi dọn dẹp nhà cửa và giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn. Tiếp theo, bố mẹ muốn tôi học hành nghiêm túc. Từ lớp 1 đến nay, họ luôn theo dõi quá trình học tập của em nên em luôn cố gắng học tập để đạt điểm cao trong lớp. Cuối cùng, ít nhất, tôi phải về nhà trước 10 giờ tối vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Họ nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm khi tôi chơi ở ngoài trời quá muộn. Mặc dù có những quy định nghiêm ngặt nhưng tôi cảm thấy thoải mái và an toàn vì tôi biết rằng cha mẹ tôi muốn những điều tốt nhất cho tôi.

Write a paragraph about your family rules

Tiếng Anh

Every family must have rules, that's a tradition in every Vietnamese' family. In my family, there are several rules basically about how you eat, sleep and cook. But the most important thing is to have manners. Manner and polite stick together in my family, we have to have responsibilities in what we say, what we do and sometimes with how we react with situations. The next rule is basically about appreciating yourself. My family has order, take care of yourself first then take care of the others. Not like the selfish kind, it's how who manage to be independent on your own in how you look, your knowledge, your skill....Last but not least, love your family and share everything with them. Family is where love comes from and we have to love those who have the same blood with us and they're the only ones who truly love us. My family have more inappropriate rules, some old-fashioned rules that sometimes I can't even understand but neither a way, I love those rules, because it created my family

Tiếng Việt

Gia đình nào cũng phải có phép tắc, đó là truyền thống trong mỗi gia đình Việt Nam. Trong gia đình tôi, có một số quy tắc cơ bản về cách bạn ăn, ngủ và nấu nướng. Nhưng điều quan trọng nhất là phải có cách cư xử. Cư xử và lịch sự gắn bó với nhau trong gia đình tôi, chúng ta phải có trách nhiệm trong những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm và đôi khi với cách chúng ta phản ứng với các tình huống. Quy tắc tiếp theo về cơ bản là đánh giá cao bản thân. Gia đình tôi có nề nếp, lo cho bản thân trước sau đó lo cho những người khác. Không giống như kiểu ích kỷ, đó là cách người quản lý để tự độc lập về ngoại hình, kiến ​​thức, kỹ năng của bạn .... Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy yêu gia đình và chia sẻ mọi thứ với họ. Gia đình là nơi bắt nguồn tình yêu và chúng ta phải yêu thương những người có cùng dòng máu với mình và họ là những người duy nhất yêu thương chúng ta. Gia đình tôi có nhiều quy tắc không phù hợp hơn, một số quy tắc cổ hủ mà đôi khi tôi thậm chí không thể hiểu được nhưng cũng không phải là cách, tôi yêu những quy tắc đó, bởi vì nó đã tạo ra gia đình của tôi.

Viết về quy tắc trong gia đình bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Generation gap causes conflicts between parents and teenagers, so family rules play an essential role to reduce these conflict. In my family, the most important rule is children need to respect the elderly. It means that when children meet the older people, they should show their respect by greeting them. Next, in my family is that there must be no swearing. My brother and I will be punished if we swear. My grandparents said that it’s not good. Of course I agree with my grandparents so I’ll obey this rule. The third important rule in my family is that we should have good table manner. Before the meal, we need to clean our hands and invite to eat to everyone. During the meal, I must chew with the mouth closed . These rules help me improve myself and create a mutual trust and understanding family. Therefore, I will follow these rules to get along well with my family.

Tiếng Việt

Khoảng cách thế hệ gây ra xung đột giữa cha mẹ và thanh thiếu niên, vì vậy các quy tắc gia đình đóng một vai trò thiết yếu để giảm xung đột này. Trong gia đình tôi, quy tắc quan trọng nhất là con cái cần phải kính trọng người già. Có nghĩa là trẻ em khi gặp người lớn tuổi nên thể hiện sự tôn trọng của mình bằng cách chào hỏi. Tiếp theo, trong gia đình tôi là không được có tục chửi thề. Anh trai tôi và tôi sẽ bị trừng phạt nếu chúng tôi thề. Ông bà ta nói rằng điều đó không tốt. Tất nhiên, tôi đồng ý với ông bà của mình nên tôi sẽ tuân theo quy tắc này. Quy tắc quan trọng thứ ba trong gia đình tôi là chúng ta phải có cách ăn uống tốt. Trước khi ăn, chúng ta cần rửa tay sạch sẽ và mời mọi người ăn. Trong bữa ăn, tôi phải nhai bằng miệng. Những quy tắc này giúp tôi hoàn thiện bản thân và tạo nên một gia đình tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, tôi sẽ tuân theo những quy tắc này để hòa thuận với gia đình.

Write about your family rules

Tiếng Anh

Although my family’s atmosphere is very open and pleasant, there are still some specific rules to follow. First, all family members must engage in doing household chores. To be specific, while my mom is responsible for the daily shopping and preparing meals, my dad takes care of heavy tasks such as lifting and fixing and I will do the washing and laundry. Second, every member is not allowed to say bad words in the house. Third, we should do morning exercises every morning to stay healthy. Last, children have to follow strictly to the curfew of 10:30 p.m. However strict all these rules seem to be, they still the ones that help my family organized and better

Tiếng Việt

Mặc dù bầu không khí của gia đình tôi rất cởi mở và dễ chịu nhưng vẫn có một số quy tắc cụ thể cần tuân theo. Đầu tiên, tất cả các thành viên trong gia đình phải tham gia làm các công việc gia đình. Cụ thể là, trong khi mẹ tôi chịu trách nhiệm mua sắm hàng ngày và chuẩn bị bữa ăn, thì bố tôi đảm nhận những công việc nặng nhọc như nâng và sửa và tôi sẽ giặt giũ. Thứ hai, mọi thành viên không được phép nói những lời không hay trong nhà. Thứ ba, chúng ta nên tập thể dục buổi sáng vào mỗi buổi sáng để giữ gìn sức khỏe. Cuối cùng, trẻ phải tuân thủ nghiêm ngặt giờ giới nghiêm 10:30 tối. Tuy nhiên, tất cả những quy tắc này dường như nghiêm ngặt, chúng vẫn là những quy tắc giúp gia đình tôi có tổ chức và tốt hơn.

Viết đoạn văn các quy tắc trong gia đình bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

My family has some rules. Firstly, one of the most important rules in my family is that each member of my family has to be responsible for household chores. For example, my mother goes shopping and prepares the meals, my dad mends things around the house in his free time, my sister does the laundry and I usually clean the house. Secondly, we always do morning exercise every day because we want to have better health. Finally, my sister and I must be home before 10 p.m because my parents are very strict. In spite of a lot of rules, I feel comfortable and safe because I know that my parents want the best things for me.

Tiếng Việt 

Gia đình tôi có một số quy tắc. Thứ nhất, một trong những quy tắc quan trọng nhất trong gia đình tôi là mỗi thành viên trong gia đình tôi phải có trách nhiệm làm việc nhà. Ví dụ, mẹ tôi đi mua sắm và chuẩn bị bữa ăn, bố tôi dọn dẹp mọi thứ xung quanh nhà vào thời gian rảnh, em gái tôi giặt giũ và tôi thường dọn dẹp nhà cửa. Thứ hai, chúng ta luôn tập thể dục buổi sáng hàng ngày vì muốn có sức khỏe tốt hơn. Cuối cùng, tôi và chị gái phải về nhà trước 10 giờ tối vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Việc tuân thủ các quy tắc, tôi cảm thấy thoải mái và an toàn vì tôi biết rằng cha mẹ tôi muốn những điều tốt nhất cho tôi.

Đoạn văn tiếng Anh về quy tắc trong gia đình

Tiếng Anh 

Every family has its own rules. Mine has a few. And each member in my family is happy to follow them. First of all, everyone in my family has to share the household chores; for examples: my mother goes shopping and prepares the meals, my dad has to water the plants, and I have to wash the dishes. Secondly, everyone has to go to sleep before 11 p.m and get up before 6 a.m on weekdays; on Sunday, I can sleep until 8 a.m. Thirdly, my mother asks everyone to eat dinner at home together, except Sunday, we can go out for dinner with friends or relatives. At first, I don’t feel comfortable with these rules because I like to be free with my schedule. But after my parents’ explanation, I recognize that these rules will help us close-knit and supportive of one another.

 Tiếng Việt 

Mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình tôi cũng vậy, và mỗi thành viên trong gia đình đều vui vẻ làm theo. Trước hết, mọi người trong gia đình tôi phải chia sẻ công việc gia đình; ví dụ: mẹ tôi đi mua sắm và chuẩn bị bữa ăn, bố tôi phải tưới cây, và tôi phải rửa bát. Thứ hai, mọi người phải đi ngủ trước 11 giờ tối và dậy trước 6 giờ sáng vào các ngày trong tuần; Chủ nhật, tôi có thể ngủ đến 8 giờ sáng, thứ ba, mẹ tôi kêu mọi người ăn tối ở nhà cùng nhau, trừ chủ nhật, chúng tôi có thể đi ăn tối với bạn bè hoặc người thân. Lúc đầu, tôi không cảm thấy thoải mái với những quy tắc này vì tôi muốn được tự do với lịch trình của mình. Nhưng sau khi bố mẹ giải thích, tôi nhận ra rằng những quy tắc này sẽ giúp chúng tôi gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau.

Quy tắc trong gia đình bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I"m writing to talk about my family rules. It"s an interesting topic, isn’t it? It may be obvious that every family has its own rules. Mine has a few, apart from our traditional rules, especially for this school year as I"m in the final year. First. I’m not allowed to watch TV, nearly any, except when there is a good or interesting movie or when I have finished all my homework and exercises. And my parents never let me stay up so much late at night. Next, my parents don"t permit me to go out with friends without necessary reason; for example, birthdays or funerals. Besides, I have to take a balanced diet to keep fit for my coming exam. And one more thing I have to keep up is talking on the phone, that is I have to set a limit to my using of the phone. Do you think I have a lot of rules to abide? Or I have no rights or freedom to do what I want or like? Tell me about your family rules? It"s much fun t0 hear about them. Stop now and don"t forget to give my regards to your family members.

Tiếng Việt

Tôi sẽ nói với các bạn về các quy tắc gia đình tôi. Đó là một chủ đề thú vị, phải không? Rõ ràng là mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình tôi có một vài, ngoài các quy tắc truyền thống của chúng tôi, đặc biệt là trong năm học khi tôi đang ở năm cuối. Đầu tiên. Tôi không được phép xem TV, gần như không, ngoại trừ khi có một bộ phim hay hoặc thú vị hoặc khi tôi đã hoàn thành tất cả các bài tập về nhà. Và cha mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi thức quá muộn vào ban đêm. Tiếp theo cha mẹ tôi không cho phép tôi đi chơi với bạn bè mà không có lý do cần thiết ví dụ như sinh nhật hay lễ tang. Ngoài ra, tôi phải có một chế độ ăn uống cân bằng lo giữ cho kỳ thi sắp tới của tôi. Và một điều nữa tôi phải theo kịp là nói chuyện trên điện thoại, đó là 1 phải thiết lập một giới hạn cho việc sử dụng của tôi bằng điện thoại.

Xem thêm: Đoạn văn tiếng Anh viết về gia đình

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 269
  • Lượt xem: 178.519
  • Dung lượng: 158,3 KB
Sắp xếp theo