Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 4 năm 2023 - 2024 sách i-Learn Smart Start Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 4 (Có đáp án)

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 4 năm 2023 - 2024 sách i-Learn Smart Start, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để có thêm kinh nghiệm ra đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Qua đó, giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1 năm 2023 - 2024 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 4 sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời thầy cô và các em tải miễn phí:

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 i-Learn Smart Start

I. Look and write.

swim    hop    climb a tree    jump     rope     run

Tiếng Anh lớp 4 i-Learn Smart Start

II. Choose the correct answer to complete the sentence.

1. Those _______ penguins.

A. am
B. is
C. are

2. I can _________.

A. sing
B. singing
C. to sing

3. What are _______? They're goats.

A. this
B. that
C. those

4. Dogs have four _______.

A. fur
B. wing
C. legs

5. What _______ that? It's a zebra.

A. am
B. is
C. are

III. Read and match.

1. What can your mom make?

1 -

a. They have four legs and a long tail.

2. What do the cats have?

2 -

b. They're giraffes.

3. What can you do?

3 -

c. She can cook well.

4. What's that?

4 -

d. It's a chicken.

5. What are these?

5 -

e. I can play the guitar.

IV. Fill in the blanks.

parrots wings fur feather teeth

BATS AND PARROTS

Parrots are birds. They have two (1) ____________, two legs and feathers. Their feathers have many colors. They use their wings and (2) ___________ to fly in the sky, and they eat nuts. Bats aren't birds, but they can fly as birds. They have wings, two legs, and (3)___________ on their body. They have (4)___________ , but they don't eat nuts as parrots. They eat insects. Bats and (5) _____________ can sleep in trees.

ĐÁP ÁN

I.

1. hop

2. climb a tree

3. run

4. swim

5. jump rope

II.

1. C

2. A

3. C

4. C

5. B

III.

1. c

2. a

3. e

4. d

5. b

IV.

1. wings

2. feather

3. fur

4. teeth

5. parrots

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 194
  • Lượt xem: 2.353
  • Dung lượng: 118,8 KB
Sắp xếp theo