Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 4 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 4 - Family and Friends (Có đáp án)

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 4 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 4 luyện giải đề, nắm vững cấu trúc đề thi để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì 1 đạt kết quả cao.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, xây dựng đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 4 - Family and Friends cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, có thể tham khảo đề thi môn Tiếng Việt, Toán. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 - Family and Friends

1. Read and match.

Tiếng Anh lớp 4 - Family and Friends

2. Make the sentences into questions.

1. You would like chicken.

Would you like chicken?

2. He would like pizza.

___________________________________________?

3. She would like noodles.

___________________________________________?

4. They would like milk.

___________________________________________?

5. I would like a bubble tea.

___________________________________________?

6. He would like fries.

___________________________________________?

3. Write.

Tiếng Anh lớp 4 - Family and Friends

1. pizza/ noodles

She likes pizza. She doesn’t like noodles.

Tiếng Anh lớp 4 - Family and Friends

2. chicken/ sandwiches

____________________________________________________.

Tiếng Anh lớp 4 - Family and Friends

3. fries/ pizza

____________________________________________________.

Tiếng Anh lớp 4 - Family and Friends

4. bubble tea/ water

____________________________________________________.

Tiếng Anh lớp 4 - Family and Friends

5. noodles/ sticky rice

____________________________________________________.

Tiếng Anh lớp 4 - Family and Friends

6. banana/ orange juice

___________________________________________________.

4. True (T) or False (F).

I'm Antonia. I'm eight.

Look! It’s my family. This is my grandma. Her name is Maria. This is my grandpa, too. His name is Pavlos. My brother is Alex. He's ten. He has short blonde hair. My mum's name is Athina. My dad's name is Steven.

Simon is my uncle. He's my dad's brother. Clare is my aunt. John is my cousin. He has blue eyes. He's eight, too! His favorite color is green.

I have a great family!

Tiếng Anh lớp 4 - Family and Friends

ĐÁP ÁN

1.

1. d

2. e

3. a

4. f

5. b

6. c

2.

1. Would you like chicken?

2. Would he like pizza?

3. Would she like noodles?

4. Would they like milk?

5. Would you like a bubble tea?

6. Would he like fries?

3.

1. She likes pizza. She doesn’t like noodles.

2. He likes chicken. He doesn’t like sandwiches.

3. She likes fries. She doesn’t like pizza.

4. She likes a bubble tea. She doesn’t like water.

5. He likes noodles. He doesn’t like sticky rice.

6. He likes a banana. He doesn’t like orange juice.

4.

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. T

7. F

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 104
  • Lượt xem: 1.669
  • Dung lượng: 190,2 KB
Sắp xếp theo