Báo cáo Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: “Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” được triển khai từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021. Tháng hành động vì trẻ em hằng năm là dịp để các cấp chính quyền địa phương, gia đình, cộng đồng tiếp nhận và quản lý, giám sát trẻ em về hoạt động hè tại xã, phường; tổ chức cho trẻ em một mùa hè an toàn, giảm đuối nước, giảm thiểu các vụ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột.

Sau khi kết thúc Tháng hành động vì trẻ em, các đơn vị, trường học phải viết báo cáo tổng kết lại kết quả các hoạt động, phong trào vì trẻ em. Vậy dưới đây là 2 mẫu báo cáo tháng hành động vì trẻ em chi tiết nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Báo cáo tháng hành động vì trẻ em - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT ...................

TRƯỜNG TH&THCS ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

...., ngày 22 tháng 06 năm 20.....

BÁO CÁO KẾ HOẠCH
Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 20.....
Và Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

Thực hiện Kế hoạch số …/ PGD&ĐT- HĐNGLL, ngày…. tháng …năm 20..... của phòng giáo dục và đào tạo huyện ................... về việc “Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm20...... Trường TH&THCS ................... triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em (từ 01 tháng 6 đến 30 tháng 6) tới cán bộ giáo viên với chủ đề “Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em” như sau:

I. Mục đích của tháng hành động:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước, địa phương. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình và trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

II. Các hoạt động trọng tâm:

1. Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em”:

Tham gia lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương vào ngày 1 tháng 6 năm 20......

Tuyên truyền chủ đề của tháng Hành động vì trẻ em “ Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em”; tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các nhà giáo về tạo cơ hội cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và để phát triển và các hoạt động trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong giai đoạn mới như: triển khai Chương trình Hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 20.....-20..... và Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 20.....-20......

Các khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động Vì trẻ em năm 20.....: “Thấu hiểu trẻ em bằng cả trái tim”; “Sân chơi nhỏ chắp cánh ước mơ lớn”; “Vì sự an toàn và hạnh phúc cho mọi trẻ em”…tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Cán bộ giáo viên trong đơn vị trường tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh (đặc biệt trong dịp nghỉ hè); tiến hành rà soát lại tình trạng về cơ sở vật chất như: Hệ thống các phòng học, bếp nấu ăn của học sinh, hệ thống tường rào, sân chơi bãi tập, hệ thống điện,… Đối với các phòng học, nhà ở, bếp, tường rào xuống cấp nhà trường đã có phương án tu sửa kịp thời và các biện pháp cảnh báo để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường.

Thực hiện các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng biết tự bảo vệ mình tránh xa các nguy cơ bị lợi dụng về lao động, xâm hại, kĩ năng tham gia các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích. Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trước thời gian nghỉ hè, đơn vị trường đã tổ chức lễ bàn giao 402 học sinh cho Đoàn xã và chính quyền địa phương quản lí và lập biên bản bàn giao học sinh đầy đủ.

Các hoạt động hè cho học sinh nhà trường đã chú trọng việc đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ.

Trên đây là báo cáo kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ của trường TH&THCS ...................

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Báo cáo Tháng hành động vì trẻ em - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT …..
TRƯỜNG …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: …................, ngày …tháng …năm 2…

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG VÌ TRẺ EM NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch.......................... của Phòng GD&ĐT ..................về việc “Tổ chức hành động tháng vì trẻ em năm 2021”. Trường ............. triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ tới cán bộ giáo viên với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” cụ thể như sau:

I. Mục đích của tháng hành động:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước, địa phương. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình và trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

II. Các hoạt động trọng tâm:

1. Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em”:

Tham gia lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương vào ngày 1 tháng 6 năm 20......

Tuyên truyền chủ đề của tháng Hành động vì trẻ em “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”; tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các nhà giáo về tạo cơ hội cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và để phát triển và các hoạt động trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong giai đoạn mới như: triển khai Chương trình Hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn....... và Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn............

Các khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021:

1. Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh.

2. Tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

3. Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em.

4. Tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện. 5. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. 6. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

7. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

8. Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng.

9. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

10. Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ.

Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch, trong đó yêu cầu: Cập nhật số lượng, lập danh sách và nhu cầu của trẻ em ở các địa bàn giãn cách xã hội và các cơ sở cách ly tập trung; sử dụng ngân sách của Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh (nếu có) hoặc ngân sách của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nguồn vận động khác để hỗ trợ dinh dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc và các vật phẩm y tế bổ sung cho trẻ em với phương châm không để một trẻ em nào có nhu cầu, gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời.

2. Tặng quà cho trẻ

Tổ chức tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, con hộ nghèo trong nhà trường, tặng quà, trao phần thưởng cho con CBGV, NV trong nhà trường đạt thành tích cao trong năm học 20.....-20..... nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Các hoạt động hè cho trẻ nhà trường đã chú trọng việc đảm bảo an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em.

Trên đây là báo cáo kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em 2021 của ………..

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (B/c)
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.191
  • Lượt xem: 17.273
  • Dung lượng: 33,6 KB
Sắp xếp theo