Bản kiểm điểm cá nhân năm 2020 Ban hành theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW

Bản kiểm điểm cá nhân được lập ra nhằm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, những hạn chế còn tồn tại để từ đó có những biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời cũng đề ra phương hướng, rồi tự đánh giá xếp loại chất lượng.

Bản kiểm điểm cá nhân

Dưới đây có 5 mẫu bản kiểm điểm cá nhân, trong đó có Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019 được ban hành kèm Hướng dẫn 21-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Bản kiểm điểm cá nhân - Mẫu 1


  Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019
ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
  ….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:……………………….. Ngày sinh: ………

Chức vụ Đảng: ………………………………………

Chức vụ chính quyền: ………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………

Chi bộ ………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- Về tác phong, lề lối làm việc.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ……………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: …………

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản kiểm điểm cá nhân - Mẫu 2


ĐẢNG BỘ …………

Chi bộ: …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm …..

Họ và tên: ………………………… Ngày sinh: ………

Chức vụ Đảng: ……………………….…………………

Chức vụ chính quyền: ……………………….…………

Chức vụ đoàn thể: …..……………………….…………

Đơn vị công tác: ……………………….……..…………

Chi bộ……………………………….………….…………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- Về tác phong, lề lối làm việc.

- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: …

2. Xếp loại đảng viên: … (kèm theo phiếu phân tích chất lượng-Mẫu 5)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: .............

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ........................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ........................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:...............................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản kiểm điểm cá nhân - Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Tôi tên:........................................................

Đơn vị:.......................................................

Chức vụ:.....................................................

Nhiệm vụ được giao:.................................

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:.........................

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Xác định lỗi:............................................

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm:.........................

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:...................

.................................................................

Tự nhận hình thức kỷ luật:.....................

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người viết kiểm điểm

Bản kiểm điểm cá nhân - Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0--------

............, ngày ........... tháng ........ năm .......

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: ..................................................

Tôi tên là : .......... sinh ngày ......../........../19.........

Quê quán :.....................................................

Hiện đang công tác tại: ................................

đã làm việc từ ngày.....tháng.........năm.....

Trình độ: .......................................................

Công việc được phân công: ......................

Công việc được phân công: ........................

Mức lương hiện hưởng: Mã số ngạch:................, hệ số........, hưởng từ.........

Tôi đã phạm các sai lầm khuyết điểm sau đây: (ghi rõ từng khuyết điểm):

……………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(Những khuyết điểm trên đây đã gây tác hại cho tổ, khoa... nhà trường, địa phương như thế nào ? Ghi cụ thể).

Tôi đã được phổ biến điều lệ về kỷ luật lao động của cơ quan và các quy định của Trường tôi nhận thấy:

(Sai lầm khuyết điểm của tôi và xin chịu hình thức kỷ luật ................

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(ghi rõ một trong 4 hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức bị kỷ luật cũng cần ghi rõ).

Tôi xin hứa từ nay về sau sẽ quyết tâm sửa chữa những sai lầm khuyết điểm và không tái phạm.

  Đương sự
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm cá nhân - Mẫu 5

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………….…

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………

Nhiệm vụ được giao là:…………….……

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………

…………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

…………………………………………

…………………………………………

 

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính
- Khiển trách bằng văn bản;
- Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
- Sa thải.

Ngày tháng năm

Người viết kiểm điểm

 

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 27.045
  • Lượt xem: 129.180
  • Dung lượng: 171,2 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo