Đoạn văn tiếng Anh về sở thích đọc sách (Cách viết + 14 Mẫu) Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh mang đến gợi ý cách viết và 14 mẫu khác nhau cực hay. Qua đó giúp các em có thể tham khảo để nâng cao trình học viết tiếng Anh hay và sáng tạo về sở thích của mình.

Sở thích đọc sách bằng tiếng Anh gồm cả bài làm ngắn gọn và đầy đủ để các bạn tham khảo. Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn sẽ là tài liệu thiết thực đối với các em trong quá trình học tập, tự học và tự đọc để nâng cao mở rộng vốn từ vựng của mình thêm phong phú. Bên cạnh đó các bạn xem thêm viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích nấu ăn, viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng Anh.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn

Cách viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh

Một bài viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh có thể được triển khai theo bố cục sau đây:

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu về sở thích đọc sách của bạn.

 • Nêu ra sở thích đọc sách
 • Nêu ra lợi ích chung của việc đọc sách

Phần 2: Nội dung chính: Kể về sở thích đọc sách của bạn

 • Sở thích đọc sách bắt đầu từ bao giờ?
 • Tại sao bạn lại thích đọc sách?
 • Loại sách bạn thường đọc là gì?
 • Các hoạt động bạn làm liên quan đến việc đọc sách

Phần 3: Phần kết: Tóm tắt lại nội dung và nêu cảm nhận của bạn về sở thích đọc sách

Talk about your hobby reading books

Tiếng Anh

I usually read books when I have spare time. Except for study time, books are by my side for almost the rest of the day. There are many reasons why I like reading. The first is that it helps broaden my knowledge. I can access a huge range of knowledge such as science, biology, and literature,… Next, reading funny stories helps me release stress after a long day of hard study. I have collected many books since I was 8. Moreover, it gives me unlimited imagination, so I want to write books in the future. I can learn about the different cultures and customs of other countries worldwide too. I read books for at least an hour every day. I wish I could read many kinds of books all over the world.

Tiếng Việt

Mình thường đọc sách khi có thời gian rảnh rỗi. Ngoại trừ thời gian học tập, những cuốn sách luôn ở bên mình hầu hết những lúc rỗi trong ngày. Có nhiều vài lý do tại sao mình lại yêu thích đọc sách đến như vậy. Đầu tiên là sách giúp mình mở mang tri thức. Mình có thể tiếp cận nguồn tri thức khổng lồ như khoa học, sinh học, văn học,… Tiếp theo, việc đọc những câu chuyện hài hước giúp mình giảm bớt căng thẳng sau một ngày dài học tập chăm chỉ. Mình đã sưu tầm rất nhiều sách kể từ khi lên 8. Hơn nữa, nó còn mang lại cho mình trí tưởng tượng vô tận, vì vậy mình muốn viết sách trong tương lai. Mình có thể tìm hiểu về nhiều nền văn hóa và phong tục của các quốc gia khác trên toàn thế giới. Mình đọc sách ít nhất một giờ mỗi ngày. Mình ước rằng có thể đọc nhiều thể loại sách trên thế giới.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I have many hobbies, but I reading most. Books are always a good friend to me. It is a good way to improve my vocabularies by exposing many new words. By reading, I get better at concentration because it requires me to focus on what I am reading for long periods. It also opens up the knowledge door for me. Reading books tell me about the world's history, let me see the structure of the brain, or bring me a story of Sherlock Holmes. I think reading is one of the most interesting indoors activity.

Tiếng Việt

Tôi có khá nhiều sở thích nhưng đọc sách là một trong những sở thích mà tôi thấy thú vị nhất và sách luôn là người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi. Đọc sách giúp tôi nâng cao vốn từ vựng bởi nó chứa đựng rất nhiều từ mới. Khi đọc tôi nhận được sự tập trung cao độ bởi nó đòi hỏi tôi phải tập trung và những gì tôi đọc trong thơi gian dài. Đọc sách cũng mở ra rất nhiều tri thức mới như tìm hiểu về lịch sử thế giới, biết được cấu trúc của não và biết được câu chuyện về Sherlock Holmes. Tôi nghĩ rằng đọc là một hoạt động trong nhà thú vị nhất đối với tôi.

Nói về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

My favorite hobby is reading books. This one has become my favorite since I was in grade 5. You know, I often share and talk about my hobby with my friends and my English teacher. To do easily this hobby, you must be participate on reading books and you may feel very interested, too. I promised that I would continue this hobby in the future.

Tiếng Việt

Sở thích yêu thích của tôi là đọc sách. Cái này đã trở thành sở thích của tôi kể từ khi tôi học lớp 5. Bạn biết đấy, tôi thường chia sẻ và nói về sở thích của mình với bạn bè và giáo viên tiếng Anh của tôi. Để thực hiện dễ dàng sở thích này, bạn phải tham gia đọc sách và bạn cũng có thể cảm thấy rất hứng thú. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ tiếp tục sở thích này trong tương lai.

Sở thích đọc sách bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

When I have free time, I usually read books. Except school time, books live with me for almost the rest of the day. There are some reasons why I love reading. The first reason is that it helps widen knowledge. I can access a wide range of knowledge such as literature, science, biology, … Next, I can reduce stress by reading funny stories. I have collected many comic books since I was 6. Moreover, it can give me an unlimited imagination, so I can write books in the future. I can learn the different cultures and customs of other countries in the world too. I read books at least one hour every day. I wish I could read all kinds of books over the world.

Tiếng Việt

Khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi thường xuyên đọc sách. Ngoại trừ thời gian học trên trường, sách luôn ở bên tôi hầu hết những thời gian còn lại trong ngày. Có một vài lý do tại sao tôi lại yêu sách đến như vậy. Lý do đầu tiên sách giúp tôi mở mang tri thức. Tôi có thể tiếp cận nguồn tri thức vô tận như văn học, khoa học, sinh học, … Tiếp theo tôi có thể giảm căng thẳng bằng cách đọc các câu truyện cười. Tôi đã sưu tầm rất nhiều truyện tranh kể từ khi tôi 6 tuổi. Hơn nữa, nó mang lại cho tôi sự tưởng tượng vô tận, vì vậy tôi có thể viết sách trong tương lai. Toi có thể học nhiều nền văn hóa và phong tục khác nhau của các quốc gia trên thế giới. Tôi đọc sách ít nhất một giờ mỗi ngày. Tôi ước tôi có thể đọc mọi sách trên thế giới.

Kể về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Books play an integral part in our lives and I’m a true bookworm. However, I have a special passion for English books, I read lots of stories, comics, and even novels in English. I started learning English when I was only 4 years old. At the age of 7, my father gave me the first English book which is full of colourful pictures. I was very delighted though I found it difficult to understand what were there in that book. From then, I often read English books. There is a stack of them on my bed, so I can read several pages before sleeping. This good habit not only teaches me knowledge but also helps me to improve my vocabulary in English. Reading English books is an interesting indoor activities that you should try.

Tiếng Việt

Sách đóng một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta và tôi là một mọt sách chính hiệu. Tuy nhiên, tôi có một niềm đam mê đặc biệt với sách tiếng Anh, tôi đọc rất nhiều truyện, truyện tranh và thậm chí cả tiểu thuyết bằng tiếng Anh. Tôi bắt đầu học tiếng Anh khi mới 4 tuổi. Năm 7 tuổi, bố tôi đã tặng tôi cuốn sách tiếng Anh đầu tiên với những bức tranh đầy màu sắc. Tôi rất vui mừng mặc dù tôi khó hiểu được những gì có trong cuốn sách đó. Từ đó, tôi thường đọc sách tiếng Anh. Có một chồng sách trên giường của tôi, vì vậy tôi có thể đọc vài trang trước khi ngủ. Thói quen tốt này không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp tôi nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Đọc sách tiếng Anh là một hoạt động trong nhà thú vị mà bạn nên thử.

Nói về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn

Tiếng Anh

Book is one part of my beautiful life and reading book has definitely been my favourite hobby. I will be able to never forget the interesting moment when my father gave me the first book which is full of colourful pictures. I was very delighted though I difficultly understood what were there in that book. I read wherever, whenever, and whatever kinds of books, from short story, comic, to novel and many more. My father always encourages me to read book and He buys me many useful and interesting books. Books are like my friends who can teach me many things over the world. They let me know of a lot of beautiful places and the history of our country and many others. My tears come from those books and so do my happy laughters. Most free time of mine is spent on discovering books, books are very useful and so great. Reading books is the most interesting indoor activities that you should try.

Tiếng Việt

Sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tươi đẹp của tôi và đọc chúng chắc chắn là điều tôi yêu thích nhất. Tôi sẽ có thể không bao giờ quên những giây phút thú vị khi lần đầu tiên cha tặng cho tôi cuốn sách đầu tiên với hình ảnh đầy màu sắc. Tôi đã rất vui mừng mặc dù tôi phải rất khó khăn mới hiểu những gì đã có trong cuốn sách đó. Tôi đọc ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào và bất cứ loại sách, từ truyện ngắn, truyện tranh, cuốn tiểu thuyết và nhiều thể loại khác nữa. Cha tôi luôn luôn khuyến khích tôi đọc cuốn sách, ông mua cho tôi rất nhiều sách hữu ích và thú vị. Sách là như bạn bè tôi, nó có thể dạy cho tôi rất nhiều điều trên thế giới. Chúng dẫn tôi đến rất địa điểm đẹp trên thế giới và lịch sử của đất nước chúng tôi và nhiều nước khác nữa. Những trang sách không ít lần đã khiến tôi phải rơi nước mắt nhưng chính chúng cũng mang lại cho tôi rất nhiều nụ cười hạnh phúc. Hầu hết thời gian rảnh rỗi của tôi đều là dành cho việc khám phá co chữ, sách là thứ rất hữu ích và tuyệt vời như vậy. Đọc sách là hoạt động vô cùng thú vị mà bạn chắc chắn nên thử.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh - Mẫu 1

Tiếng Anh

People say that book is the endless source of knowledge, and luckily my favorite activity in my free time is reading books. I read many different kinds of books, such as science fiction, documentary, and horror stories. I live in two different worlds, the first one is my daily life, and the second one in is in the books. I can spend hours reading about a thrilling adventure, a remarkable discovery, or a magical journey. I find those details become more and more realistic when I am deep in to them, and I can experience another fascinating world. Among many books that I have read, my favorite series is Harry Potter. The story is about a little wizard with his great journey to destroy the dark force. I have been reading books since I was a kid; therefore I have a rich imagination and plenty of ideas about almost everything. Everyone has his or her own hobby, and I am glad that I spend my free time and my mind on something that is very helpful.

Tiếng Việt

Mọi người nói rằng sách là nguồn kiến thức vô hạn, và may mắn là hoạt động yêu thích nhất của tôi trong thời gian rảnh là đọc sách. Tôi đọc rất nhiều loại sách khác nhau, ví dụ như khoa học viễn tưởng, sách tài liệu và truyện kinh dị. Tôi sống trong hai thế giới khác nhau, cái đầu tiên là cuộc sống thường ngày của tôi, cái thứ hai là trong những quyển sách. Tôi có thể dành hàng giờ để đọc về một cuộc phiêu lưu gây cấn, một phát hiện quan trọng hay một hành trình ma thuật. Tôi thấy những chi tiết đó càng lúc càng trở nên chân thật khi tôi đắm chìm vào đó, và tôi được trải nghiệm một thế giới đầy sức hấp dẫn khác. Trong số rất nhiều quyển sách tôi đã đọc, tôi thích nhất là loạt truyện Harry Potter. Câu chuyện đó về một cậu bé phù thủy cùng hành trình vĩ đại để tiêu diệt thế lực đen tối của mình. Tôi đã đọc sách kể từ khi còn là một cô bé, vì thế tôi có được trí tưởng tượng phong phú và rất nhiều ý tưởng cho hầu hết mọi việc. Mỗi người đều có một sở thích riêng, và tôi mừng vì mình đã dành thời gian và tâm trí cho một việc rất có ích.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh - Mẫu 2

Tiếng Anh

I have many hobbies, but I like reading most. Books are always a good friend to me. It is a good way to improve my vocabulary by exposing many new words. By reading, I get better at concentration because it requires me to focus on what I am reading for long periods of time. It also opens up the knowledge door for me. Reading books tells me about the world’s history, let me see the structure of the human body, or bring me a story of Sherlock Holmes. I think reading is one of the most interesting indoors activities.

Tiếng Việt

Tôi có khá nhiều sở thích nhưng đọc sách là một trong những việc mà tôi yêu thích nhất. Sách luôn là người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi. Đọc sách giúp tôi nâng cao vốn từ vựng bởi nó chứa đựng rất nhiều từ mới. Khi đọc tôi nhận được sự tập trung cao độ bởi nó đòi hỏi tôi phải tập trung và những gì tôi đọc trong thời gian dài. Đọc sách cũng mở ra rất nhiều tri thức mới như tìm hiểu về lịch sử thế giới, tìm hiểu cấu trúc của cơ thể người hay biết được câu chuyện về Sherlock Holmes. Tôi nghĩ rằng đọc sách là một hoạt động trong nhà thú vị nhất.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh - Mẫu 3

Tiếng Anh

In my daily life, I have some hobbies such as travelling, cooking, listening to music and so on. However, I enjoy reading book most. To me, books are always a good friend. Firstly, reading books makes me feel relaxed after many long stressful hours at school. I really like comic books because they contain a lot of colorful and interesting images that keep my spirit relax. Secondly, reading books is a good way to improve my vocabulary and grammar. For example, reading books tells me about the world’s history, let me see the structure of the human body, or bring me a story of Harry Potter. In conclusion, I think reading is one of the most interesting indoors activities.

Tiếng Việt

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi có nhiều sở thích như đi du lịch, nấu ăn, nghe nhạc và rất nhiều. Tuy nhiên, tôi thích đọc sách nhất. Đối với tôi, sách luôn là người bạn tốt. Đầu tiên, đọc sách làm cho tôi cảm thấy thư giãn sau nhiều giờ học căng thẳng ở trường. Tôi thực sự thích truyện tranh bởi vì nó chứa đựng rất hình ảnh đầy màu sắc và thú vị cái mà giữ tinh thần của tôi được thư giãn. Thứ hai, đọc sách là một cách tốt để cải thiện từ vựng và ngữ pháp. Chẳng hạn, đọc sách cho tôi biết về lịch sử thế giới, tìm hiểu cấu trúc của cơ thể người hay biết được câu chuyện về Harry Potter. Tóm lại, tôi nghĩ rằng đọc sách là một hoạt động trong nhà thú vị nhất.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh - Mẫu 4

Tiếng Anh

Everybody has his or her own hobby. My favourite hobby is reading. I enjoy reading a book when I am free. I started to get the hobby from my father when I was four years old. My father is a researcher so he has a great collection of books on many fields: literature, science, art,… I enjoy reading because it allows me to explore my own imaginative world. I keep the hobby of reading at least one hour every day. I usually read books at home, in my own room, at my office or at the local library. On my freetime, I can spend hours reading and thinking about facts described in each kind of books. My favourite author is J.K.Rowling who wrote world-famous books “ Harry Potter”. For me a good book is not only a true companion but also a well-experienced teacher guiding me through my life. There are a lot of advantages of reading. Reading makes me feel relaxed and calm. It has the miracle to relieve my suffering and my hardship and reveal to me strange and new horizons. I can also learn new vocabularies and grammars. So I can further improve my English. Moreover, it gives me unlimited imaginations. I can learn about different cultures of other countries in the world, too. Instead of indulging myself in futile entertainments, I am often keen on reading books, which broadens my mind and improves my knowledge. In a few words, the reading of books contributes to the moral and intellectual formation of a man. I love reading and I love books. I will collect more and more books and I wish I can write my own books in the future.

Tiếng Việt

Mọi người đều có sở thích riêng của mình. Sở thích của tôi là đọc. Tôi thích đọc sách khi rảnh. Tôi bắt đầu có sở thích này giống cha mình từ khi tôi 4 tuổi. Cha tôi là một nhà nghiên cứu nên ông có một bộ sưu tập sách lớn về nhiều lĩnh vực: văn học, khoa học, nghệ thuật,… Tôi thích đọc sách vì nó cho phép tôi khám phá thế giới tưởng tượng của riêng mình. Tôi giữ thói quen đọc sách ít nhất một giờ mỗi ngày. Tôi thường đọc sách ở nhà, trong phòng riêng của tôi, tại nơi làm việc hay tại thư viện địa phương. Trong thời gian rảnh, tôi có thể bỏ ra hàng giờ để đọc và suy nghĩ về các sự kiện được mô tả trong mỗi loại sách. Tác giả yêu thích của tôi là J.K.Rowling – người đã viết cuốn sách nổi tiếng thế giới “Harry Potter”. Với tôi, một cuốn sách hay là không chỉ là một người bạn đồng hành thực sự mà còn là một giáo viên giàu kinh nghiệm dẫn đường tôi trong cuộc sống. Có rất nhiều ích lợi của việc đọc sách. Đọc sách làm cho tôi cảm thấy thoải mái và bình tĩnh. Nó chứa điều kì diệu giúp tôi giải tỏa căng thẳng và khó khăn, đồng thời mở ra cho tôi những chân trời mới lạ. Tôi cũng có thể học từ vựng và ngữ pháp mới. Vì vậy, tôi có thể cải thiện vốn tiếng Anh của mình. Hơn nữa, nó mang lại cho tôi trí tưởng tượng không giới hạn. Tôi cũng có thể tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau của các nước khác trên thế giới. Thay vì nuông chiều bản thân trong những trò giải trí vô ích, tôi thường chú tâm vào việc đọc sách để mở rộng tâm trí và tăng thêm hiểu biết của bản thân. Nói tóm lại, việc đọc sách góp phần vào sự hình thành đạo đức và trí tuệ của một người. Tôi thích đọc và tôi yêu sách. Tôi sẽ thu thập nhiều sách hơn nữa và tôi mong có thể viết những cuốn sách của riêng mình trong tương lai.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh - Mẫu 5

Tiếng Anh

Everyone in their life pursues something as a hobby, which any person is passionate about. Like other people, I have chosen reading books as my hobby. I have been reading books since I was a child. At that time, my family doesn’t have any televisions or smart phones, but we had a lot of books. Therefore, I started reading them whenever I have spare time. The books have attracted me because of their interesting contents and beautiful illustrations. The hobby can enrich me both physically and mentally. For physical health, reading regularly improves memory function by giving your brain a good workout. More detailed, when age comes a decline in memory and brain function, but regular reading may help slow the process. For mental health, reading helps you reduce stress. When your read something, you must be silent and calm down. Our bodies can have a rest and we don’t have anything to worry while focus on reading a book. Some books have fun like jokes, romantic novels or comic make you happy and release depression. To sum up, reading brings lots of benefits. If you want to gain success, read a lot of books.

Tiếng Việt

Mỗi người trong cuộc sống của họ theo đuổi một cái gì đó như một sở thích, điều mà bất kỳ người nào đam mê. Cũng như những người khác, tôi chọn đọc sách là sở thích của mình. Tôi đã đọc sách từ khi còn là một đứa trẻ. Vào thời điểm đó, gia đình tôi không có ti vi hay điện thoại thông minh, nhưng chúng tôi có rất nhiều sách. Vì vậy, tôi bắt đầu đọc chúng bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh. Cuốn sách đã thu hút tôi vì nội dung thú vị và hình ảnh minh họa đẹp. Sở thích này cả thể mang lợi ích cho tôi cả về thể chất lẫn tinh thần. Đối với sức khỏe thể chất, đọc sách thường xuyên giúp cải thiện chức năng ghi nhớ bằng cách cho não của bạn tập luyện tốt. Chi tiết hơn, khi tuổi già trí nhớ và chức năng não bị suy giảm, nhưng đọc sách thường xuyên có thể giúp làm chậm quá trình này. Đối với sức khỏe tinh thần, đọc sách giúp bạn giảm căng thẳng. Khi bạn đọc một cái gì đó, bạn phải im lặng và bình tĩnh. Cơ thể chúng ta có thể được nghỉ ngơi và chúng ta không phải lo lắng gì khi tập trung đọc sách. Một số cuốn sách vui nhộn như truyện cười, tiểu thuyết lãng mạn hoặc truyện tranh giúp bạn vui vẻ và giải tỏa trầm cảm. Tóm lại, đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích. Nếu bạn muốn đạt được thành công, hãy đọc nhiều sách.

Bài viết tiếng Anh về sở thích đọc sách

Tiếng Anh

My hobby is reading knowledgeable and interesting books in my square time. Reading is such a good habit which healthy for your brain and keeps your brain functioning actively. Reading is a wonderful way to keeps you relax and happy. For me, there is nothing makes me happier than to have a stack of books on my nightstand to attack on a night when there is no alarm clock waiting the next morning. It's the great source of enjoyment, inspiration , instruction, and knowledge. Reading book can make us disciplined, punctual, loyal and most importantly a very successful person in this life. While reading books, noone can feel disturb or alone. I think this hobby is more precious than other precious stones in the world. It can provide us noble thoughts, ideas to work in many fields and high level of knowledge. Interesting and knowledgeable book is like best friend of the someone who likes to read.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là đọc những cuốn sách có kiến ​​thức và thú vị trong thời gian rãnh. Đọc sách là một thói quen tốt lành mạnh cho não của bạn và giữ cho não của bạn hoạt động tích cực. Đọc sách là một cách tuyệt vời để giúp bạn thư giãn và hạnh phúc. Đối với tôi, không có gì làm cho tôi hạnh phúc hơn là có một chồng sách trên tủ đầu giường của tôi để tấn công vào một đêm mà sáng hôm sau không có đồng hồ báo thức chờ đợi. Đó là nguồn thú vị, cảm hứng, hướng dẫn và kiến ​​thức tuyệt vời. Đọc sách có thể làm cho chúng ta kỷ luật, đúng giờ, trung thành và quan trọng nhất là một người rất thành công trong cuộc sống này. Trong khi đọc sách, không ai có thể cảm thấy bị quấy rầy hoặc cô đơn. Tôi nghĩ thú chơi này quý hơn các loại đá quý khác trên thế giới. Nó có thể cung cấp cho chúng ta những suy nghĩ cao cả, những ý tưởng để làm việc trong nhiều lĩnh vực và trình độ cao của tri thức. Cuốn sách thú vị và hiểu biết giống như người bạn tốt nhất của một người thích đọc.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh ngắn gọn chưa dịch

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh - Mẫu 1

In my daily life, I have several hobbies such as cooking, surfing, listening to music and so on. However, I like reading books the most for some reasons. Firstly, reading makes me feel comfortable after many long stressful hours at school. I actually like comic books because they contain lots of colorful and interesting images that keep my spirit relax. Secondly, reading books provides me a great deal of diverse knowledge of many fields. For instance, I can know more specific culture of each country in The World’s Cultures book. In addition, I can know more things about different life of various animals that are living around the world in the Discovery of Animals World book. Finally, reading helps to enhance my vocabulary in both Vietnamese and English language. In Vietnamese book, I can learn many traditional folks or proverbs that help me understand more deeply the beauty of my mother tongue. About English books, I can improve my English reading comprehension skill in study. Besides, my communication skill with the foreigners will be better, too. In conclusion, I really like reading books, for it brings many good things to me. I see it as an useful activity to learn how to make life more meaningful and beautiful.

Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng Anh - Mẫu 2

My favourite hobby is reading. I enjoy reading a book when I am free. I started to do it when I was four years old. The first time I did it, I felt interested. So I kept reading. The teachers always taught me to read the difficult words. I was happy when I read a story with a happy ending. I was thrilled when I read a detective story. I enjoy reading because I like to explore the imaginative world of my favourite author, J.K.Rowling who writes “ Harry Potter” . There are a lot of advantages of reading. Reading can make me relaxed and calm. I can also learn new vocabulary items. Then I can further improve my English. Moreover, it can give me an unlimited imagination, so I can write books in the future. I can learn the different cultures and customs of other countries in the world too. I read at least one hour every day. I read books by myself. I usually read it at home. I wish I could read different kinds of books because it might be very challenging.

Để viết được đoạn văn tiếng Anh về sở thích đọc sách các bạn cần có vốn từ vựng và lập dàn ý chia thành 3 phần. Mở đầu các bạn cần giới thiệu về sở thích đọc sách. Tiếp theo thân đoạn cần triển khai, giải thích, chứng minh cho câu chủ đề; đi sau mỗi luận điểm là 1 đến 2 câu diễn giải. Và cuối cùng là nêu suy nghĩ của mình về sở thích đọc sách. Ngoài ra, các em tham khảo thêm một số đoạn văn khác như: đoạn văn giới thiệu bản thân, đoạn văn viết về kỳ nghỉ hè hay đoạn văn tiếng Anh kể về một kỷ niệm đáng nhớ.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
59
 • Lượt tải: 167
 • Lượt xem: 121.041
 • Dung lượng: 193,1 KB
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Ngân Nguyễn
  Ngân Nguyễn

  👍 

  Thích Phản hồi 12/10/22
  • Thanh Thảo
   Thanh Thảo

   Hay nha

   Thích Phản hồi 11:56 27/01
   • trannie
    trannie

    kết bài ngắn gọn nhưng chứa đựng sự hứng thú của mình nữa ạ?🥺

    Thích Phản hồi 21:04 19/09