Mẫu di chúc có người làm chứng (2 Mẫu) Bản di chúc

Mẫu di chúc có người làm chứng là mẫu văn bản thừa kế có người làm chứng theo đúng quy định của pháp luật. Người làm chứng sẽ là người chứng kiến toàn bộ diễn biến quá trình lập di chúc, chứng nhận người lập di chúc ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc và bản thân họ cũng phải ký tên vào bản di chúc.

Nội dung trong mẫu di chúc có người làm chứng người viết phải đề cập tới những nội dung bắt buộc như thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ tài sản sở hữu, người được hưởng di chúc và thông tin về người làm chứng. Vậy sau đây là 2 mẫu di chúc có người làm chứng, mời các bạn tải tại đây.

Di chúc có người làm chứng - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ........tháng ......... năm .........., vào lúc....... giờ .........phút, tại

Họ và tên tôi là:..........................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................

- Số CMND:.......................... Nơi cấp: ......................Cấp ngày:.................

- Địa chỉ thường trú:...................................................................................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau: Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1...................................................................................................

2..................................................................................................

3..................................................................................................

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:.........................................................................

Họ và tên (Ông/Bà):......................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................

- Số CMND: ........................Nơi cấp: .............Cấp ngày:..................

- Địa chỉ thường trú:............................................................................

Sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên do tôi để lại.

Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

Họ và tên (Ông/Bà):...........................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................

- Số CMND: ................................Nơi cấp: ..........Cấp ngày:...........................

- Địa chỉ thường trú:.........................................................................................

Họ và tên (Ông/Bà):...........................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................

- Số CMND: .............................Nơi cấp: .................Cấp ngày:.........................

- Địa chỉ thường trú:............................................................................................

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày…......tháng…….năm……. Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản............trang./.

……….., ngày … tháng … năm ……

Nhân chng 1

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nhân chng 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nhân chng 3

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Bản di chúc có người làm chứng - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

DI CHÚC

Ngày ..... tháng ..... năm ....., tại địa chỉ:........ trước sự chứng kiến của hai người làm chứng, chúng tôi là:

1.Ông: ..........................……………………………………... Sinh năm: .............................

- CMND số ................. do Công an thành phố ..…………….......... cấp ngày .......……......

- Hộ khẩu thường trú: ............................................…………………………………............

2. Bà: ................………………………………….............. Sinh năm: .................................

CMND: số ……………………........ do Công an thành phố ................ cấp ngày ...............

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................…………………………………

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, chúng tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của chúng tôi, cụ thể như sau:

I. Di sản

Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi và tài sản riêng của mỗi chúng tôi có được khi còn sống, Cụ thể như sau:

1.Ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: .............., thành phố ............. theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ......................., hồ sơ gốc số: .................. do UBND............ cấp ngày ....../....../..........

2.Thửa đất số ........... tại địa chỉ: ..........., thành phố ......... theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ................., hồ sơ gốc số: ............. do UBND ........... cấp ngày ....../....../..........

3.Chiếc ô tô mang biển kiểm soát, loại xe ..........., số khung ........., số máy ........, màu sơn............, đăng ký đứng tên ............

4.Chiếc xe máy mang biển kiểm soát, loại xe ......., số khung ........, số máy........, màu sơn ........, đăng ký đứng tên .................

Ngoài những tài sản (di sản) đã được liệt kê nêu trên, nếu sau thời điểm chúng tôi lập bản di chúc này cho đến khi di chúc có hiệu lực (cả hai chúng tôi đều qua đời) có phát sinh tài sản mới của chúng tôi thì tài sản đó cũng được định đoạt theo di chúc này. Đến thời điểm mở di chúc nếu những tài sản đã nêu trong Di chúc này dù có thay đổi về hiện trạng, tăng hoặc giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.

Những tài sản nêu trên là do vợ chồng chúng tôi vất vả làm lụng, tích cóp, dành dụm cả cuộc đời mới có được. Nay các con chúng tôi còn nhỏ dại, chưa biết chăm lo, toan tính nên chúng tôi chưa yên tâm để giao tài sản của mình cho các con...

II. Người được hưởng di sản

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của chúng tôi đối với các con, chúng tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của chúng tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) nêu tại mục I của di chúc này thuộc về các con ruột của chúng tôi có tên dưới đây:

1. Con trai: ..............…………………………………....... sinh ngày ........................…...

CMND số: ............…………………....... do Công an ................. cấp ngày....../..../...…...

Hộ khẩu thường trú: ..............………………………………………..................................

2. Con gái: ..............………..……... sinh ngày.............………………………….............

CMND số: ...……………………………........ do Công an ............. cấp ngày....../..../........

Hộ khẩu thường trú: ............................………………………………………...................

Ngoài các con của chúng tôi có tên và thông tin nhân thân nêu trên, chúng tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Chúng tôi thống nhất: Di chúc này chỉ có hiệu lực khi cả hai chúng tôi đều chết. Nếu một trong hai chúng tôi chết trước thì người nào (vợ hoặc chồng) còn sống sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ di sản. Khi nào cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết thì các con chúng tôi mới có quyền phân chia di sản của chúng tôi theo nội dung quy định tại Di chúc này.

Nếu khi vợ hoặc chồng chúng tôi có một người chết trước (Di chúc chưa có hiệu lực pháp luật) mà các con tôi khởi kiện để tranh giành di sản của chúng tôi hoặc bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự về hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các thừa kế khác thì người vi phạm bị truất quyền thừa kế di sản của chúng tôi.

Nếu đến thời điểm mở thừa kế mà chúng tôi có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của pháp luật thì di sản nêu tại Di chúc này được trừ một phần (2/3 của một suất theo pháp luật) cho người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung Di chúc theo quy định của pháp luật, số di sản còn lại vẫn được phân chia theo nội dung Di chúc này.

III. Người giữ di chúc và công bố Di chúc

Nếu trong chúng tôi có người chết trước thì người còn lại sẽ là người cất giữ Di chúc và quản lý di sản. Di chúc này chỉ được công bố và phân chia di sản sau khi cả hai chúng tôi đều qua đời.

Nếu khi cả hai chúng tôi đều chết mà các con chúng tôi đều chưa thành niên thì bố mẹ của chúng tôi là ông......... bà.......... sẽ là người quản lý di sản và cất giữ Di chúc.

Các con của chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, không được vì ích kỷ cá nhân mà tranh giành di sản của chúng tôi, gây mất tình cảm trong gia đình. Các con hãy tôn trọng ý nguyện cuối cùng của chúng tôi theo nội dung của bản Di chúc này.

IV. Cam đoan của người lập di chúc.

- Những thông tin về nhân thân, thông tin về tài sản, di sản đã ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.

- Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập Di chúc này là do chúng tôi cung cấp, các giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.

- Toàn bộ động sản và Bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật.

- Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn văn bản Di chúc này và chúng tôi cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Di chúc, hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của hai người làm chứng. Hai người làm chứng có tên trong Di chúc này do chúng tôi tự nguyện mời đến chứng kiến việc chúng tôi lập di chúc. Di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi. Tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc này gồm ...... trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

1. Ông: ................……………………….........; Sinh năm: .....…………………..................

CMND: số ...…………………………………………..... do Công an thành phố ...............

cấp ngày ..............…………………………………………..................................................

Hộ khẩu thường trú: .......…………………………………………......................................

2. Bà:..............…………………………………………........; Sinh năm: ...........................

CMND: số …………............ do Công an thành phố ........…………………………….........

cấp ngày .................................………………………………………...................................

Hộ khẩu thường trú: ............…………………………………………...................................

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông...........và bà........ tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Cúc
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo