Giấy khai sinh (bản sao) Mẫu giấy khai sinh bản sao mới nhất

Giấy khai sinh có ý nghĩa rất quan trọng, được xem như là giấy tờ hộ tịch “gốc”, đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi cá nhân. Chính vì thế, bên cạnh việc giữ cẩn thận Giấy khai sinh bản chính, người dân cũng nên yêu cầu cấp thêm nhiều bản sao để sử dụng khi có việc cần thiết, hạn chế sử dụng bản chính, dễ làm mất.

Mẫu bản sao giấy khai sinh mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 04/2020/TT-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/05/2020. Bản sao Giấy khai sinh có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch dân sự trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác. Vậy sau đây là mẫu giấy khai sinh bản sao, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Giấy khai sinh là gì

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.

2. Mẫu giấy khai sinh bản sao

3. Nội dung bản sao giấy khai sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o----------

Số (1).......................

GIẤY KHAI SINH
(BẢN SAO)

Họ chữ đệm, tên:...............................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................Ghi bằng chữ:...........

.............................................................................................

Giới tính...................Dân tộc.............Quốc tịch....................

Nơi sinh:..............................................................................

............................................................................................

Quê quán............................................................................

Số định danh cá nhân:.........................................................

Họ, chữ đệm, tên người mẹ:..................................................

Năm sinh:........................Dân tộc: ............Quốc tịch: ..........

Nơi thường trú.....................................................................

Họ, chữ đệm, tên người cha:.............................................

Năm sinh:........................Dân tộc: ............Quốc tịch: ..........

Nơi thường trú.....................................................................

Họ, chữ đệm, tên người đi khai sinh:....................................

giấy tờ tùy thân:.....................................................................

Nơi đăng ký khai sinh:............................................................

NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH
(Đã ký)

.............................................

............................................

............................................(2)

Số(3)...../GKS-BS

Sao từ(4)......................

.......ngày .....tháng ......năm............

NGƯỜI KÝ
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

4. Cách viết bản sao giấy khai sinh

(1) Ghi theo số trong sổ đăng ký khai sinh

(2) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Giấy khai sinh

(3) Ghi theo số trong số theo dõi việc cấp bản sao của cơ quan cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(4) Tùy theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao từ "Sổ đăng ký khai sinh" hoặc "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử".

5. Điều kiện yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh

Điều kiện yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến được quy định tại Điều 7 Thông tư 01/2022/TT-BTP như sau:

- Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết gồm:

  • Tên giấy tờ hộ tịch;
  • Số, ngày, tháng, năm đăng ký, cơ quan đã đăng ký việc hộ tịch.

- Trường hợp không cung cấp được đầy đủ các thông tin nêu trên thì người yêu cầu phải cung cấp được thông tin cơ bản trong giấy tờ hộ tịch đã đăng ký để có cơ sở tra cứu.

Ví dụ:

  • Đề nghị cấp bản sao Trích lục kết hôn nhưng không cung cấp được số Giấy chứng nhận kết hôn, ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn thì phải cung cấp được các thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của vợ và chồng.
  • Đề nghị cấp bản sao Giấy khai sinh nhưng không cung cấp được số Giấy khai sinh, ngày, tháng, năm đăng ký khai sinh thì phải cung cấp được họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh; họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ người được khai sinh.

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh không cung cấp đầy đủ hoặc cung cấp các thông tin không chính xác, không thể tra cứu được thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.

Chia sẻ bởi: 👨 Download.vn
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 29.164
  • Lượt xem: 43.426
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 348,2 KB
Tìm thêm: Giấy khai sinh
Sắp xếp theo