Mẫu công bố di chúc Mẫu biên bản công bố di chúc

Mẫu công bố di chúc hay (biên bản công bố di chúc) biểu mẫu được lập ra nhằm công bố cung cấp bản sao di chúc tới tất cả những người có liên quan tới nội dung của di chúc để những người có quyền lợi liên quan thực hiện theo di chúc đó.

Biên bản công bố di chúc là một trong những thủ tục cần thiết phải thực hiện sau khi người để lại di chúc chết (có thể không phải tại ngay thời điểm người để lại di chúc chết) để những người có liên quan biết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ đến nội dung bản di chúc. Vậy sau đây là mẫu công bố di chúc mới nhất, mời các bạn tải tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

BIÊN BẢN CÔNG BỐ DI CHÚC

Hôm nay, ngày …/…/…, tại: ……………………………………………. Chúng tôi gồm:

1/ …………………………………………………………………………………………………;

2/ …………………………………………………………………………………………………;

3/ …………………………………………………………………………………………………;

Là những người thừa kế của ông ........... Dưới đây là nội dung công bố di chúc của ông........ như sau:

Ông/bà ............ chết ngày ... tại........ theo Giấy chứng tử số .........., quyển số: ........ do Uỷ ban nhân dân ........ cấp ngày ....... Khi còn sống, ông/bà.... đã lập di chúc (1) ngày .../.../... tại ....... Trong nội dung di chúc, ông/bà.... đã phân chia di sản thừa kế như sau:

- Chỉ định ông/bà.... sinh năm....... CMND/CCCD số: ............... Địa chỉ thường trú tại: .......... là người được hưởng toàn bộ phần di sản thừa kế của ông/bà...... nêu trong di chúc này.

- Chỉ định ông/bà ..... sinh năm ..... CMND/CCCD số:... là người thực hiện công bố di chúc do ông/bà .......... để lại. Nay ông/bà........... sẽ thực hiện công bố nội dung bản di chúc cho những người có liên quan đến nội dung di chúc như sau:

Đây là bản di chúc cuối cùng của ông/bà... để lại và có nội dung như sau: ..................

Sau khi biết rõ nội dung di chúc nêu trên, những người có mặt hoàn toàn không có tranh chấp, khiếu kiện gì. Ông/bà… sẽ có trách nhiệm gửi lại cho người liên quan bản sao di chúc để biết.

Xác nhận của những người có mặt

........................................

........................................

Người công bố di chúc

......................................

........................................

(1) Mục này ghi rõ di chúc tự lập, di chúc có người làm chứng hay di chúc đã được công chứng hoặc chứng thực.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 22
  • Lượt xem: 190
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo