Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (5 mẫu) Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở gồm 5 mẫu, kèm theo hướng dẫn ghi báo cáo rất chi tiết, giúp thầy cô nhanh chóng báo cáo thành tích đã đạt được trong năm 2023 - 2024 vừa qua để đề nghị xét thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở".

Khi viết báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thầy cô cần trình bày sơ lược lý lịch, thành tích đạt được, các hình thức đã được khen thưởng.... Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cuối năm 2024

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ..............

TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..........., ngày ....tháng ...năm ....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA”

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên: ................

- Sinh ngày, tháng, năm: ............... Giới tính: Nam

- Quê quán: ...............................

- Trú quán: ...............................

- Đơn vị công tác: Trường tiểu học ...............

- Chức vụ: Giáo viên – Tổ khối trưởng khối 4.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học tiểu học.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Nhiệm vụ được giao trong năm học:

- Năm học ..........., với nhiệm vụ là tổ khối trưởng khối 4 và được phân công chủ nhiệm lớp 4A.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

- Hiệu quả và chất lượng công việc được giao:

+ Công tác tổ khối: luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần đoàn kết và giúp đỡ nhau trong tổ luôn được chú trọng và nâng cao.

+ Năm học .............., được sự phân công chủ nhiệm lớp 4A. Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số: 18 học sinh

+ Các năng lực: Tốt: 5/18 em = 27,8%

Đạt: 13/18 em = 72,2%

C: 0 em

+ Các phẩm chất: Tốt: 5/18 em = 27,8%

Đạt: 13/18 em = 72,2%

C: 0 em

+ HSXS toàn diện: 4/18 em = 22,2%

+ Học sinh khen từng mặt: 3/18 em = 16,7%

+ Học sinh lên lớp: 18/18 em = 100%

Năm học ............, được sự phân công của BGH nhà trường tôi làm giáo viên chủ nhiệm lớp 4A. Trong quá trình giảng dạy tôi luôn học hỏi và trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực nghiên cứu tài liệu và phương pháp giảng dạy để làm sao có những bài giảng hay, phù hợp với đối tượng học sinh của địa phương. Rút ra cho mình những kinh nghiệm dạy học phù hợp với sự phát triển của giáo dục. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng nỗ lực của mình, tôi đã luôn tìm tòi những giải pháp hay, tự học hỏi nghiên cứu tài liệu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa phong trào của tổ nói riêng và của nhà trường nói chung ngày một đi lên.

- Trong công tác giảng dạy tôi luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng dạy học. Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình giảng dạy tôi luôn áp dụng các phương pháp đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng một cách phù hợp, thường xuyên sử dụng các thiết bị dạy học, nghiên cứu kĩ bài giảng trước khi đến lớp. Vận dụng linh hoạt các phương pháp đổi mới để phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh để cùng giáo dục học sinh.

- Trong công tác chủ nhiệm luôn quan tâm tới các đối tượng học sinh, đặc biệt chú trọng tới việc rèn HS yếu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên cuối năm 100% học sinh đều hoàn thành chương trình lớp học.

3. Sáng kiến, giải pháp công tác:

- Trong năm học ..........., tham gia thi sáng kiến cấp huyện được công nhận theo Quyết định số: .... ngày ...tháng ..năm ...và được bảo lưu 1 năm. Tên sáng kiến được công nhận: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy qua việc “Thiết kế bài giảng bằng phần mềm PowerPoint”. Trong sáng kiến, tôi nghiên cứu và đưa vào nhiều kênh chữ và hình ảnh các bước để giúp giáo viên nắm cách soạn bài giảng một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Qua trao đổi với một số đồng nghiệp và trao đổi qua Email đa số giáo viên đều cho rằng các bước tôi hướng dẫn rất chi tiết và dễ hiểu.

- Năm học ............, tham gia sáng kiến cấp huyện được công nhận. Tên sáng kiến được công nhận: “Một số biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm và xây dựng lớp tự quản”

4. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước:

- Là người giáo viên ngoài việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên môn của mình. Tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng không chao đảo trước mọi khó khăn thử thách và mọi tác động bên ngoài. Luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình nhà giáo văn hoá. Luôn thực hiện tốt tư cách của người giáo viên trong thời đại mới có phẩm chất đạo đức tác phong mẫu mực được học trò thương yêu, bạn bè đồng nghiệp quí mến.

5. Công tác xây dựng Đảng và đoàn thể:

- Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thách thức. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

- Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của đơn vị, xây dựng mối đoàn kết trong tập thể. Hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện. Tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao trong đơn vị.

IV. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày/tháng/năm; cơ quan quyết định khen thưởng

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày/tháng/năm; cơ quan quyết định khen thưởng

..........

Giấy khen

có thành tích trong phong trào Lao động giỏi

Giấy khen

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp TH

- Quyết định số: ..... ngày..... của chủ tịch công đoàn Giáo dục huyện ...............

- Quyết định số: ........., ngày ..... của Trưởng phòng Giáo dục huyện ...............

.............

Giấy khen

Hội thi đọc diễn cảm cấp huyện

- Quyết định số: ........., ngày ........... của Trưởng phòng Giáo dục huyện ...............

.........

Giấy khen

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Giấy khen

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Quyết định số: ........., ngày ........... của Trưởng phòng Giáo dục huyện ...............

- Quyết định số: ........., ngày ........... của Trưởng phòng Giáo dục huyện ...............

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

....................................................................................

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………

……………………………………………………….

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

.............

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ”
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

- Họ tên....................................

- Sinh ngày, tháng, năm: ........................; Giới tính:..............

- Quê quán: ..............................................

- Đơn vị công tác: Trường ....................................

- Chức vụ: .............................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:..........................

- Quá trình công tác:.

Ngày .......tháng ........năm ........, tôi được tuyển dụng vào ngành giáo dục

Từ tháng ........năm ..........đến tháng ........năm ........là giáo viên trường .......................

Từ tháng ..........năm ...........đến nay là giáo viên trường.........................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC.

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

- Giảng dạy: .......................................

- Chuyên trách công tác Phổ cập.

- Thư ký hội đồng sư phạm.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a) Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Năm học .............tôi được phân công giảng dạy .................. và kiêm nghiệm công tác Phổ cập giáo dục, Thư ký Hội đồng Sư phạm nhà trường. Trong quá trình công tác tôi luôn cố gắng học hỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường giao, được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao.

Kết quả cụ thể:

+ Về giảng dạy:

Giỏi: .........HS = ...........%

Khá: .........HS = ..........%

Trung bình: .........HS = .........%

Yếu: .......HS.

+ Về công tác chuyên trách phổ cập giáo dục:

Được sự chỉ đạo của cấp trên và ban giám hiệu nhà trường, tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Tham mưu với Ban chỉ đạo XD XHHT&PCGD xây dựng kế hoạch năm .........và kế hoach năm ...........; giúp Ban chỉ đạo kiện toàn và hoàn thiện các loại văn bản; tập huấn nghiệp vụ điều tra cho giáo viên Tiểu học và THCS; phối hợp với các đơn vị trường và các ban ngành đoàn thể trong xã làm tốt công tác điều tra, tiến hành thiết biểu mẫu theo quy định của Ban chỉ đạo huyện đúng quy định và được đánh giá cao.

Đến thời điểm tháng .........năm .........xã ............đạt chuẩn PCGD THCS với tỉ lệ ..........% (Tăng ............% so với năm ............).

Phối hợp với trường Tiểu học và trường Mầm non nhập hoàn thiện số liệu vào phần mềm Phổ cập giáo dục chông mù chữ trong tháng ...........năm ............

+ Công tác thư kí Hội đồng Sư phạm:

Được ban giám hiệu giao cho kiêm nhiệm công tác Thư lí hội đồng sư phạm nhà trường, phụ trách về Công nghệ thông tin: Quản lí công văn đi, đến và xử lí văn bản qua email nhà trường, quản trị phân mềm quản lí nhà trường Smas; phụ trách phần mêm Quản lí cán bộ viên chức; phần mềm phổ cập giáo dục, phần nềm xét tốt nghiệp THCS và quản trị website nhà trường... Với khối lượng công việc khá nhiều như vậy, bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi, không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt công việc mà nhà trương giáo, được Ban giám hiệu nhà trường, các đông nghiệp tin tưởng và đánh giá cao.

- Luôn có ý thức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc, đúng chuẩn mực của một nhà giáo.

- Trong quá trình công tác tôi luôn nêu cao tinh thần tập thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học liện quan đến công việc để thống nhất và bàn các giải pháp thực hiện tốt việc điều tra, nhập dữ liệu và thiết lập biểu mẫu, các văn bản phổ cập giáo dục đúng thời gian quy định.

- Trong công tác chuyên môn, luôn kết hợp với tổ chuyên môn và đồng nghiệp để tìm ra những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất giúp cho chất lượng giáo dục của bộ môn cúng như của nhà trường ngày càng đi lên.

b) Các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học:

Hàng năm tôi đều nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đạt hiệu quả cao. Tham gia viết Sáng kiến và đều được Hội đồng khoa học nhà trường và phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

- Năm học ............: Sáng kiến “Một vài biện pháp trong dạy dạy học Từ ngữ ở THCS” được Hội đồng khoa học chấm sáng kiến trường ................... xếp loại A;

- Năm học ............: Sáng kiến “Nâng cao hiệu quả dạy học bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Ngữ văn ở bậc thcs” được nhà trường cũng như tổ chuyên môn đánh giá cao

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước:

Luôn yên tâm công tác, chấp hành nghiêm túc những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bản thân thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Luật cán bộ, công chức, viên chức...; nội quy quy chế cơ quan, đơn vị; ý thức tổ chức kỷ luật lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Hưởng ứng cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động do nghành phát động; Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tham gia đầy đủ các phong trào của địa phương nơi cư trú. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân trên đại bàn sinh sống.

d) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức:

Luôn tự học, tự bồi dưỡng, thăm lớp dự giờ học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Luôn có ý thức xây dưng tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt việc bồi dưỡng thường xuyên năm học ...........do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Bản thân luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ vững phẩm chất, đạo đức nhà giáo, không vi phạm những điều giáo viên không được làm được quy định trong Điều lệ nhà trường.

e) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:

* Công tác xây dựng Đảng:

Bản thân tôi luôn nghiêm túc Thực hiện Điều lệ Đảng, tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, lập trường chính trị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Năm 2014 đạt danh hiệu Đảng viên Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham mưu với chi bộ nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để củng cố và xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, giúp nhà trường trong công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động khác trong và ngoài nhà trường.

* Công tác Công đoàn:

Thực hiện tốt điều lệ Công đoàn, cùng với Công đoàn nhà trường chăm lo tới đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ giáo viên trong nhà trường, phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể xây dựng mối quan hệ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng với yêu cầu của ngành. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đúng quy định. Thực hiện đúng chế độ thăm hỏi đã quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của BCH Công đoàn và theo đúng hướng dẫn thu chi của ngành.

Tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân các ngày lễ lớn do Công đoàn các cấp phát động. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức nhà giáo, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định của nhà nước.

* Công tác thanh, thiếu niên.

Phối hợp với Đội TNTP HCM nhà trường thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, làm tốt công tác giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, nề nếp, đội viên thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tham gia các cuộc thi, các phong trào do Đoàn, Đội các cấp và các ngành tổ chức. Tham gia có hiệu quả các buổi Ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sân chơi lành mạnh và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

g) Hoạt động xã hôị từ thiện:

Bản thân luôn tham gia và đóng góp đầy đủ các hoạt động từ thiện do ngành, địa phương phát động, tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động.

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN.

1. Danh hiệu thi đua:

Năm, năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

.......

Lao động tiên tiến

Quyết định số...............

.......

Lao động tiên tiến

Quyết định số .....................

2. Hình thức khen thưởng:

Năm, năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Với những thành tích đạt được trong những năm qua. Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét, tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân tôi./.

Trân trọng đề nghị!

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Mẫu 2

TRƯỜNG .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
năm học .........................

1. Sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên:................................................................

- Ngày tháng năm sinh:..............................................

- Đơn vị công tác:......................................................

- Chức vụ, chuyên môn được đào tạo:....................

2. Các thành tích đã đạt được trong năm qua:

2.1. Thành tích của bộ môn/phòng ban:

- Thành tích trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (giảng dạy, phục vụ giảng dạy):

..........................................................................

.........................................................................

- Nghiên cứu khoa học:......................................

- Hoạt động phong trào:......................................

- Các thành tích khác:.........................................

2.2. Thành tích của cá nhân:

- Nhiệm vụ được giao:......................................

- Thực hiện nhiệm vụ được giao (giảng dạy, nghiên cứu khoa học nếu có) nêu cụ thể số giờ giảng, đối tượng sinh viên, phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại…. tên đề tài nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm hay tham gia

- Các thành tích khác:.......................................

3. Khen thưởng của cá nhân trong năm qua:

- Khen thưởng của bộ môn (huân chương, bằng khen, giấy khen, TTLĐXS)

- Khen thưởng của cá nhân (bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương….)

Với những thành tích đã đạt được, kính đề nghị Hội đồng Thi đua - khen thưởng nhà trường xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học ...................

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị

............., ngày....tháng....năm....

Người báo cáo

Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Mẫu 3

SỞ GD&ĐT................

TRƯỜNG................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...........,ngày…tháng…năm 201….

BÁO CÁO 
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ” NĂM 20.........

Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị
(ghi rõ đầy đủ không viết tắt)

1. Sơ yếu lý lịch:

- Sinh ngày, tháng, năm:......................................

- Quê quán: Xã (phường, thị trấn); huyện (thị xã, thành phố), tỉnh.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:..............................

II. Thành tích đạt được năm 201.. :

Báo cáo thành tích trong năm đề nghị khen và bám sát theo tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. Cụ thể:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Sơ lược thành tích của đơn vị:

Đối với cá nhân là thủ trưởng đơn vị:

- Nêu tóm tắt những thành tích tiêu biểu của đơn vị đã được ghi nhận trong năm đề nghị khen;

- Thủ trưởng đơn vị kinh doanh thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động; có xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội, vấn đề môi trường trong năm đề nghị khen.

+ Đối với trường học: lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, thị xã, thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, số chiến sỹ thi đua các cấp, …

+ Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (có giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).

+ Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

+ Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành địa phương…

3. Thành tích đạt được của cá nhân:

3.1. Thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: về chất lượng, hiệu quả công tác (ghi số liệu cụ thể).

- Với thủ trưởng đơn vị sản xuất kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân.

3.2. Các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

3.3. Các công tác khác:

- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của bản thân và gia đình.

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động xã hội, từ thiện … do đơn vị, địa phương tổ chức.

Nếu là thủ trưởng đơn vị, bí thư chi bộ, đứng đầu các tổ chức đoàn thể phải nêu rõ vai trò của cá nhân, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

(Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định)

Các hình thức khen thưởng trong năm về các mặt công tác; kết quả bình xét trong các đợt thi đua do đơn vị tổ chức trong năm.

Ví dụ:

- Được xếp loại xuất sắc trong các đợt thi đua: chào mừng ngày truyền thống của ngành.

- Được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2009-2011 tại Quyết định số:…/QĐ-… ngày….tháng 10 năm 2011.

- Được tặng thưởng giấy khen của Đảng bộ… về thành tích công tác xây dựng Đảng tại Quyết định số:…/QĐ-… ngày….tháng 12 năm.........

Thủ trưởng đơn vị
xác nhận, đề nghị
(ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích
(ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của cấp trình khen
(ký, đóng dấu)

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

SỞ GDĐT ..................
TRƯỜNG ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH”
NĂM HỌC ...........

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên:................................................................

- Sinh ngày, tháng, năm:...........Giới tính: ............

- Quê quán:............................................................

- Trú quán:.............................................................

- Đơn vị công tác:..................................................

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):...........

+ Đảng:....................................................................

+ Chính quyền:.........................................................

+ Đoàn thể:..............................................................

- Trình độ chuyên môn.................., nghiệp vụ:.........

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:..............

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC..

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận

Chức vụ Giáo viên, phụ trách lĩnh vực (hoặc nhiệm vụ):

- Lĩnh vực 1 (hoặc nhiệm vụ):..................................

- Lĩnh vực 2 (hoặc nhiệm vụ):..................................

- Lĩnh vực 3 (hoặc nhiệm vụ):.................................

2. Thành tích đạt được của cá nhân

2.1. Thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ):

a) Lĩnh vực 1 (hoặc nhiệm vụ): Giảng dạy

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được nhà trường phân công, bản thân luôn phấn đấu: Đảm bảo chương trình, nội dung dạy học theo quy định của cấp trên. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, mang lại cho các em những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà các em cần chứ không phải chỉ cung cấp những gì mà bản thân có. Luôn cập nhật, bổ sung các kiến thức và kỹ năng mới để bổ sung vào bài dạy, tạo ra hứng thú học tập cho học sinh. Cùng tập thể giáo viên trong Tổ có nhiều biện pháp khả thi để nâng cao hiệu quả dạy học.

Hướng dẫn ghi báo cáo thành tích Chiến sĩ thi đua

Các ghi chú trong mẫu báo cáo thành tích Chiến sĩ thi đua mới nhất được hướng dẫn ghi như sau:

1. Địa danh.

2. Ghi rõ thành tích đề nghị khen thưởng

3. Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4. Báo cáo thành tích liên tục từ 10 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 năm liên lục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm liên tục đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh; 02 năm liên tục đối với Bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến và Giấy khen.

5. Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...).

- Đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội trong thời gian tính thành tích đề nghị khen thưởng.

- Đối với trường học: Báo cáo phải thể hiện rõ kết quả về công tác tổ chức và quản lý, quản trị nhà trường; phát triển đội ngũ; tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế (đối với cơ sở đào tạo), có so sánh với giai đoạn trước khi khen thưởng.

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội...).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương...

6. Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, tỉnh tặng hoặc truy tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong thời gian 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v...

- Đối với đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua bộ, ngành, tỉnh và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) đối với sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh, ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ được cấp có thẩm quyền công nhận.

..........

>> Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.048
  • Lượt xem: 36.839
  • Dung lượng: 1,2 MB
Sắp xếp theo