Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn Đề nghị khen thưởng cuối năm 2021

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn gồm 2 mẫu, giúp các bạn tham khảo để viết báo cáo thành tích cá nhân trong năm vừa qua. Từ đó, đưa ra được những thành tích, cũng như hạn chế trong quá trình làm việc của mình để rút kinh nghiệm.

Nội dung của mẫu báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn 2021 cần nêu rõ thông tin của người báo cáo, nội dung báo cáo... Vậy mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn trong bài viết dưới đây:

Báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn - Mẫu 1

CĐGD HUYỆN ............
CĐCS ...............................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị……………………

I. Sơ yếu lý lịch:

Họ, tên: ……………………………

Sinh ngày … tháng … năm …. Giới tính (Nam/Nữ)………………

Quê quán: …………………………………………………………….

Nơi thường trú: …………………………………………………........

Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………......

Năm tham gia công tác: …………………………………................

Làm công tác chuyên trách công đoàn từ năm … đã giữ chức vụ…………………

II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:

Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích:

- Căn cứ nhiệm vụ được giao của mỗi người để viết báo cáo những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh.

- Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện…

III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng

- Kê khai những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng của những năm liền kề với năm đề nghị khen thưởng (số năm kê khai tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng).

Ghi cụ thể từng năm một đã được khen thưởng hình thức, danh hiệu thi đua gì, cấp nào quyết định, số quyết định khen thưởng.

- Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.

(Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng)

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật

Xác nhận của Công đoàn

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

Báo cáo thành tích cá nhân Công đoàn - Mẫu 2

CĐGD HUYỆN ............

CĐCS ...............................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Hình thức đề nghị khen: ....................................................

I. Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên:............................................................Giới tính: ...............

- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................

- Quê quán: .........................................................................................

- Nơi thường trú: .................................................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác: .................................................................

+ Chính quyền: ...................................................................................

+ Đoàn thể: .........................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ......................Năm vào ngành: ................

II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:

Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích:

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức và chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; về chuyên môn, nghiệp vụ; về công tác xây dựng tổ chức Công đoàn;

- Những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh (Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng);

- Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện…….

III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng:

- Tùy theo hình thức và các mức khen thưởng để cá nhân kê khai những danh hiệu và hình thức đã khen theo số năm liền kề đề nghị khen thưởng;

- Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.

TT

Hình thức khen thưởng

Số, cấp quyết định

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật.

TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
CHỦ TỊCH

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

Chia sẻ bởi: 👨 Hồng Linh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 403
  • Lượt xem: 4.772
  • Dung lượng: 93 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo