Báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên (6 mẫu) Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên mới nhất

Báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên là biểu mẫu được lập ra để báo cáo thành tích cá nhân hoạt động trong công tác Đoàn thanh niên.

Báo cáo thành tích Đoàn viên xuất sắc là một hoạt động mà các đoàn viên thực hiện để ghi nhận và công nhận các thành tích và đóng góp của mình trong hoạt động chung của tổ chức. Mỗi đoàn viên gửi báo cáo thành tích cá nhân đến nơi sinh hoạt đoàn của mình để trình bày về những thành tựu xuất sắc trong công tác đoàn thanh niên. Qua mẫu báo cáo này các thành tích Đoàn viên được ghi nhận và công nhận trong hoạt động chung của đoàn. Đồng thời cũng giúp đoàn viên tự đánh giá kết quả hoạt động của mình trong công tác đoàn.

Báo cáo thành tích đoàn viên xuất sắc

LCĐ KHOA …………

CHI ĐOÀN ………………..

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Từ ngày … đến ngày …

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ảnh chân dung

1. Họ và tên: VIẾT IN HOA

2. Ngày sinh:.............................

3. Ngày vào Đoàn:.....................

4. Chi đoàn:................................

5. Chức vụ (nếu có):...................

1. Nơi thường trú:

2. Nơi tạm trú:

3. Giới tính:

4. Dân tộc:

5. Tôn giáo:

6. Câu lạc bộ (nếu có):

7. Địa chỉ thư điện tử:

8. Địa chỉ mạng xã hội (facebook/tiktok/youtube/linkedin/ tweeter nếu có)

9. Số điện thoại:

10. Họ và tên cha/mẹ/1người thân:

11. Thông tin liên lạc của cha/mẹ/1người thân:

II. THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

1. Thành tích trong hoạt động chuyên môn

a) Kết quả học tập học kì 1 năm học 20.... - 20.... đạt 3,9/4,0.

b) Kết quả học tập học kì 2 năm học 20.... - 20.... đạt 3,9/4,0.

c) Kết quả rèn luyện học kì 1 năm học 20.... - 20.... đạt 99/100.

d) Kết quả rèn luyện học kì 2 năm học 20.... - 20.... đạt 99/100.

e) Điều hành câu lạc bộ Nghiệp vụ sư phạm khoa Địa lý, tổ chức 50 buổi sinh hoạt chuyên môn hiệu quả.

f) Tham gia nội dung thi giảng của hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm học 20.... - 20...., đạt giải Nhất.

g) Tham gia nội dung thi giảng của hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa năm học 20.... - 20...., đạt giải Nhất.

h) Viết 01 bài báo được đăng trên tạp chí …

i) Dạy học môn Địa lý cho 03 trung tâm …

j) Tham gia báo cáo tại 02 hội thảo về địa lý …

2. Thành tích trong hoạt động đoàn thể

a) Lãnh đạo chi đoàn X đạt kết quả chi đoàn vững mạnh năm … chi đoàn xuất sắc năm …

b) Lãnh đạo câu lạc bộ X đạt 02 bằng khen …

c) Tham gia 100 ngày tình nguyện: 30 ngày trong đội hình Mùa hè xanh năm 20.... tại Mê Linh, 30 ngày trong đội hình Phòng, chống dịch Covid-19 tại Xuân Hòa …

d) Tham gia chỉ đạo tổ chức trực tiếp các chương trình: …

e) Tham gia làm thư ký, phục vụ cho các chương trình: Cuộc thi X, cuộc thi Y.

f) Tham gia làm cổ động viên, khán giả tại các chương trình: ….

g) Tham gia làm biên tập viên của các trang mạng xã hội: …

3. Thành tích khác

a) Kèm cho em gái đậu thủ khoa ……. trường………….

b) Hỗ trợ Hội người cao tuổi trong thôn tổ chức tập aerobics.

III. KHEN THƯỞNG ĐÃ NHẬN ĐƯỢC

NĂM

Nội dung khen

Đơn vị khen

20....

Bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 20.... - 20....

BCH Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2

20....

Bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 20.... - 20....

BCH Đoàn trường ĐHSP Hà Nội 2

20....

Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

TWHSV Việt Nam

Tôi cam đoàn những thông tin trên là chính xác.

Ý KIẾN CỦA CHI ĐOÀN

Tôi xác nhận những thành tích của đồng chí A là chính xác.

Địa điểm, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI BÁO CÁO

Ý KIẾN CỦA

VIÊN CHỨC PHỤ TRÁCH

Đồng chí A là một đoàn viên, sinh viên gương mẫu …

Báo cáo thành tích cá nhân Đoàn khối cơ quan

ĐOÀN TNCS....................
BCH KHỐI CƠ QUAN TỈNH

BCH……………………………………

........, ngày…..tháng…..năm.......

BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Hội Đồng thi đua khen thưởng tỉnh

Tôi tên:.................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................

Đoàn viên chi Đoàn: .......................................................... thuộc Đoàn cơ sở (chi Đoàn cơ sở):

Chức vụ trong Đoàn:............................................................................................

Trong quá trình tham gia hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm....... tại chi Đoàn…thuộc Đoàn cơ sở (chi Đoàn cơ sở)…bản thân tôi đã đạt được những thành tích cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC ĐOÀN:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

II. CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: (Đối với Học sinh, Sinh viên thì báo cáo thành tích học tập và vai trò đối với tổ chức Đoàn nơi đang sinh hoạt)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

III. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC NĂM:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Trên đây là báo cáo thành tích kết quả đạt được trong năm ......... của bản thân, rất mong lãnh đạo các cấp xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦYXÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ĐOÀNNGƯỜI VIẾT

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên trường học

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đoàn trường ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

............., ngày...tháng...năm...

BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn

Hội Đồng thi đua khen thưởng tỉnh

- Tôi tên:..............................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:....................................................

- Đoàn viên chi Đoàn:............................thuộc Đoàn cơ sở (chi Đoàn cơ sở):..............

- Chức vụ trong Đoàn:......................................................

Trong quá trình tham gia hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm....... tại chi Đoàn…thuộc Đoàn cơ sở (chi Đoàn cơ sở)…bản thân tôi đã đạt được những thành tích cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC ĐOÀN:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

2. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

II. CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: (Đối với Học sinh, Sinh viên thì báo cáo thành tích học tập và vai trò đối với tổ chức Đoàn nơi đang sinh hoạt)

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

III. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC NĂM:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Trên đây là báo cáo thành tích kết quả đạt được trong năm ......... của bản thân, rất mong lãnh đạo các cấp xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY

XÁC NHẬN CỦA
TỔ CHỨC ĐOÀN

NGƯỜI VIẾT

Báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên - Mẫu 1

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
.............., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng: Danh hiệu: “Bí thư đoàn xuất sắc”

Năm: ..........

I - Sơ lược tiểu sử bản thân:

Họ và tên:................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................... .................................................................

Nguyên quán:......................................... .................................................................

Chỗ ở hiện nay:...................................... .................................................................

Dân tộc:.................................................. .................................................................

Nơi công tác:.......................................... .................................................................

Chức vụ:................................................. .................................................................

Chuyên môn:.......................................... .................................................................

Trình độ đào tạo:.................................... .................................................................

Ngày vào Đảng:..................................... .................................................................

Năm vào ngành GD & ĐT:..................... .................................................................

Số năm trực tiếp giảng dạy:.................. .................................................................

II - Quá trình công tác:.

Thời gian (Từ tháng, năm, đến)Nhiệm vụ được giaoNơi công tác

III - Thành tích đã đạt được:

1. Lập trường tư tưởng chính trị:

Bản thân đó thấm nhuần đường lối của Đảng , tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy trong các phong trào luôn có ý thức tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luôn tự đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, xứng đáng là đội ngũ tiên phong trong phong trào dạy và học. Luôn trương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ, tạo ra được niềm tin là chỗ dựa tinh thần cho mỗi Đoàn viên được các đoàn thể nhà trường ghi nhận.

2. Công tác Đoàn thanh niên đó thực hiện được.

- Trong năm qua bản thân tôi đã trực tiếp tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn Trường các hoạt động và công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu niên. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền của cơ sở cũng như tham mưu với thường trực Đoàn xã về việc tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác Đoàn. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên.

- Làm Bí thư chi đoàn trường, tôi luôn tham mưu, ban hành quy chế, xây dựng các báo cáo, chương trình hoạt động của của Đoàn trường trong năm học và định kỳ theo quy định.

- Tham mưu với ban nữ công cơ quan tổ chức các hội thảo chuyên đề, tổ chức các hội thi, hội thảo, hoặc tổ chức sinh hoạt chi đoàn để tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung của đoàn cấp trên đề ra.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia các buổi họp giao ban hàng tuần với Ban giám hiệu nhà trường với Ban chấp hành Đoàn xã.

- Phát động và thực hiện tốt các phong trào của Đoàn thanh niên do Đoàn xã .............. và Huyện Đoàn ..................... đề ra như: phần việc thanh niên; ủng hộ viên gạch hồng; viết bài dự thi về người khuyết tật; viết bài dự thi Nét bút tri ân.........

- Tham dự các lớp bồi dưỡng công tác Đoàn do Đoàn xã tổ chức.

- Đạt giải nhất (đơn nữ ) môn cầu lông do Đoàn xã tổ chức chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.

- Đạt giải nhất (đôi nam nữ) môn cầu lông giải “Cán bộ Đoàn –Đội- Hội” do Huyện Đoàn tổ chức.

- Trong năm qua đạt danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” do UBND Huyện ...................... phong tặng về chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy.

- Đạt cá nhân xuất sắc tiêu biểu do Đoàn xã .......... và UBND xã ............ phong tặng.

Trên đây là những thành tích mà tôi đã thực hiện trong những năm qua, đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh xét tặng giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

3. Tham gia xây dựng đơn vị:

- Có tinh thần đoàn kết trong tập thể chi đoàn nhà trường và các đoàn thể khác.

- Có trách nhiệm với công việc được giao.

- Tích cực tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ.

- Có ý thức xây dựng chi đoàn vững mạnh.

IV- Tự đánh giá

Tôi nhận thấy trong năm ............, tôi đã có những thành tích tốt. Bản thân có nhiều đóng góp vào thành tích chung của chi đoàn ............ và Đoàn xã ................

Tôi tự thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, tự tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn để có kết quả giảng dạy cao hơn, công tác Đoàn đạt kết quả xuất sắc hơn.

Kính đề nghị Hội đồng thi đua khen - thưởng Huyện Đoàn ............... xem xét quyết định.

Tôi chân thành cảm ơn!

........., ngày...tháng...năm...

Ý kiến xác nhận của Bí thư Đoàn xã

Người báo cáo

Báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên - Mẫu 2

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ HUYỆN ĐOÀN …….KHEN THƯỞNG NĂM HỌC…………..

Kính gửi: - Hội đồng thi đua khen thưởng Huyện Đoàn huyện .......................

I - Sơ lược lí lịch:

Họ và tên:................................................ .................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................ ................................................................

Nguyên quán:.......................................... .................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................... .................................................................

Dân tộc:................................................... .................................................................

Nơi công tác:........................................... .................................................................

Chức vụ:.................................................. .................................................................

Chuyên môn:........................................... .................................................................

Trình độ đào tạo:..................................... .................................................................

Ngày vào Đảng:...................................... .................................................................

Năm vào ngành GD & ĐT:...................... .................................................................

Số năm trực tiếp giảng dạy:................... .................................................................

- Quá trình công tác: Từ năm …. đến nay là giáo viên trường ........................

Năm học.......... - .............. là năm học thực hiện xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Và là năm thứ sáu thực hiện cuộc vận động “hai không” trong ngành giáo dục, và cuộc vận động “học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được vận động trong cả nước. Với trách nhiệm là người giáo viên nhân dân, một Đoàn viên của thời đại mới; Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi luôn luôn xác định cho mình những mục tiêu lí tưởng đúng đắn là tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và luôn tận tụy với nghề nghiệp mình đã lựa chọn. Vì giáo dục là sự nghiệp vẻ vang, Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chính vì lẽ đó, Tôi luôn ý thức được trách nhiệm nặng nề mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao, là tham gia nhiệt tình các phong trào Đoàn thể và đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ thực sự trở thành những người chủ tương lai của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”cho đất nước.

Sau một năm phấn đấu thực hiện phương hướng nhiệm vụ của năm học ..........- .............. Tôi tự báo cáo thành tích trong quá trình công tác của bản thân như sau:

II. Nội dung:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Nhận thức tư tưởng, chính trị: Có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, không dao động trước khó khăn và thử thách, bản thân luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tích cực thực hiện đường lối đổi mới và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đoàn thanh niên, Đảng cộng sản.

b) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước: Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú.

c) Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:

- Chấp hành tốt Quy chế của ngành, quy định của cơ quan.

- Đảm bảo chất lượng, số lượng ngày giờ công lao động.

d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh của người giáo viên nhân dân; Có ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không vi phạm tệ nạn xã hội. Là tấm gương sáng cho học sinh noi theo và tạo được lòng tin trong nhân dân.

e) Có tinh thần đoàn kết nội bộ, trung thực trong công tác. Trong quan hệ với đồng nghiệp luôn đúng mực. Luôn giúp đỡ học sinh và phục vụ nhân dân tận tình.

2. Công tác Đoàn thanh niên, Đảng cộng sản:

- Được làm phó bí thư Đoàn trường – Phó bí thư chi Đoàn giáo viên tôi luôn năng động trong công tác Đoàn, luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để hoàn thiện mình trong công việc.

- Trực tiếp chịu sự phân công và chịu trách nhiệm mọi việc trước bí thư Đoàn trường và ban giám hiệu.

- Luôn sát sao, gương mẫu, đi đầu trong công việc và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

- Là người giáo viên gương mẫu đồng thời cũng là người Đoàn viên được đồng chí, đồng nghiệp tin yêu.

- Bản thân luôn quan tâm tới đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và Cơ quan.

- Luôn quan tâm tới phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Đoàn viên thanh niên. Điều chỉnh kịp thời những sai lệch với mong muốn 100% Đoàn viên thanh niên có phẩm chất chính trị tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ; Đoàn trường vững mạnh.

- Với cương vị là phó bí thư Đoàn trường– Phó bí thư chi Đoàn giáo viên, trực tiếp phụ trách công tác phát triển Đoàn thanh niên, bản thân tôi luôn quan tâm tới đội ngũ Đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những quần chúng ưu tú giúp đỡ, giới thiệu cho Đảng.

- Được phân công Phụ trách thi đua khen thưởng Đoàn thanh niên, công tác Đoàn thanh niên khối 11 tôi luôn giữ được nề nếp học sinh thực hiện theo đúng qui định của nhà trường, luôn động viên thúc đẩy mạnh các phong trào do Đoàn trường phát động

3. Về chuyên môn nghiệp vụ:

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn: Soạn, giảng theo đúng chương trình và kế hoạch giảng dạy, không dồn ghép và cắt xén chương trình. Trên lớp giảng dạy nhiệt tình không vào muộn, ra sớm. Thực hiện chế độ kiểm tra, chấm, chữa và trả bài cho học sinh đúng thông tư, đảm bảo tính công bằng, khách quan, trung thực.

- Công tác giảng dạy: Nhận thức việc giảng dạy, giáo dục học sinh là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nên bản thân luôn đề cao công tác, tích cực rèn luyện phấn đấu nâng cao hiệu quả giờ dạy.

4. Công tác Đoàn

a) Công tác Công đoàn:

- Là một thành viên trong Công đoàn, tôi luôn xây dựng đóng góp ý kiến, giúp cho Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

- Luôn tham gia nhiệt tình và đạt kết quả cao trong mọi phong trào do Công đoàn phát động.

- Thăm hỏi động viên kịp thời những đoàn viên bị ốm hoặc đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

III – Đề nghị khen thưởng.

Trên đây là bản thành tích của cá nhân tôi trong năm.......... - .............. với những thành tích tôi đạt được trong năm.......... - ............... Rất mong huyện Đoàn xét duyệt khen thưởng cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

., ngày tháng năm 20…

XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ


NGƯỜI VIẾTXÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

Báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên - Mẫu 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng danh hiệu “Bí thư đoàn xuất sắc” năm..........

Kính gửi: - Hội đồng thi đua khen thưởng Huyện Đoàn huyện .......................

I - Sơ lược lí lịch:

Họ và tên:................................................ .................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................ ................................................................

Nguyên quán:.......................................... .................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................... .................................................................

Dân tộc:................................................... .................................................................

Nơi công tác:........................................... .................................................................

Chức vụ:.................................................. .................................................................

Chuyên môn:........................................... .................................................................

Trình độ đào tạo:..................................... .................................................................

Ngày vào Đảng:...................................... .................................................................

Năm vào ngành GD & ĐT:...................... .................................................................

Số năm trực tiếp giảng dạy:................... .................................................................

II. Thành tích đạt được

1. Lập trường tư tưởng chính trị:

Bản thân đã thấm nhuần đường lối của Đảng , tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy trong các phong trào luôn có ý thức tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luôn tự đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, xứng đáng là đội ngũ tiên phong trong phong trào dạy và học. Luôn tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ,tạo ra được niềm tin là chỗ dựa tinh thần cho mỗi Đoàn viên được các đoàn thể nhà trường ghi nhận.

2. Công tác Đoàn thanh niên đã thực hiện được.

- Trong năm qua bản thân tôi đã trực tiếp tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn Trường các hoạt động về công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu niên. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền của cơ sở cũng như tham mưu với thường trực Đoàn xã về việc tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác Đoàn. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên.

- Làm Bí thư chi đoàn trường,tôi luôn tham mưu, ban hành quy chế, xây dựng các báo cáo, chương trình hoạt động của của Đoàn trường trong năm học và định kỳ theo quy định.

- Tham mưu với ban nữ công cơ quan tổ chức các hội thảo chuyên đề, tổ chức các hội thi, hội thao, hoặc tổ chức sinh hoạt chi đoàn để tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung của đoàn cấp trên đề ra.

- Tham gia các buổi họp giao ban hàng tuần với Ban giám hiệu nhà trường với Ban chấp hành Đoàn xã.

- Trong năm qua đạt danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” do UBND Huyện Thanh Oai phong tặng về chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy.

- Đạt cá nhân xuất sắc tiêu biểu do Đoàn xã Cao Viên và UBND xã Cao Viên phong tặng.

Trên đây là những thành tích mà tôi đã thực hiện trong những năm qua, đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh xét tặng giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

III.  Đề nghị khen thưởng.

Trên đây là bản thành tích của cá nhân tôi trong năm.......... - .............. với những thành tích tôi đạt được trong năm.......... - ............... Rất mong huyện Đoàn xét duyệt khen thưởng cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

........, ngày tháng năm 20…

XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ


NGƯỜI VIẾTXÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.975
  • Lượt xem: 58.068
  • Dung lượng: 235,5 KB
Sắp xếp theo