Đơn xin chuyển ngành học mới nhất (3 mẫu) Mẫu đơn xin chuyển ngành học cho sinh viên

Đơn xin chuyển ngành học là mẫu đơn được cá nhân sinh viên lập ra để xin chuyển ngành học theo nguyện vọng của mình. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin người làm đơn, ngành học muốn chuyển đến và lý do muốn chuyển đến....

Đây là mẫu đơn thông dụng cho học sinh, sinh viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trong việc chuyển đổi ngành học. Sau đây là 3 mẫu đơn xin chuyển ngành, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Đơn xin chuyển ngành - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC

Kính gửi: 

- Hiệu trưởng Trường ……………

- Phòng Công tác sinh viên;

- Phòng Quản lý Đào tạo;

- Chủ nhiệm khoa: ………………………

Tôi tên (chữ in hoa): Ngày sinh: ……………………………

Mã số sinh viên: …………… Khoa: …………..Lớp: ….…

Điện thoại: ……………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin được chuyển ngành học.

Từ ngành: sang ngành: ……………………………………

Lý do:................................................................................

........................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH

…………………………………

Ý KIẾN CỐ VẤN HỌC TẬP

…………………………………...

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(Về chữ ký của phụ huynh)

….…….ngày …...... tháng ……… năm 20....

                                         (Ký tên và đóng dấu)

XÉT DUYỆT CỦA KHOA CHUYỂN ĐI

...........................

Ngày……. Tháng …….. năm 20…

XÉT DUYỆT CỦA KHOA TIẾP NHẬN

..........................

Ngày……. Tháng …….. năm 20…

XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

...........................................................................

...........................................................................

.........., ngày ….. tháng …. năm 20….

Ngày hẹn trả kết quả: ..../ ..../ 20....

Đơn xin chuyển ngành - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o----------

ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH

Kính gửi: Trường .......................………………………….

Tôi tên là:………………………Sinh ngày:…………………

Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh/thành phố): …….... Mã SV:……….

Sinh viên hệ:……. lớp :……., ngành………… khoá …….

Điện thoại gia đình:…………..Điện thoại di động:………

Nay xin được sang học ngành ……………hệ:…………….

Lý do xin chuyển ngành: …………………….……………

……………..………………………....………………………

Hồ sơ gửi kèm: ……………..………………………....……

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của nhà trường về việc đăng ký học, đóng học phí liên quan tới việc chuyển ngành đào tạo.

Xin chân thành cảm ơn.

 

..............., ngày...tháng...năm...

Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH/GIA ĐÌNH
(Ký và ghi rõ họ, tên, quan hệ với SV)
……………………………………………

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

1. Phần nhận xét của Khoa chuyên môn:

(Trong trường hợp sinh viên vi phạm kỷ luật nhà trường: tự ý bỏ học không phép trước khi thực hiện việc xin CHUYỂN NGÀNH. Sinh viên phải liên hệ với Văn phòng Khoa trình bày lý do, đồng thời được sự chấp thuận của bộ phận Quản lý sinh viên thuộc Khoa mới được phép tiến hành thủ tục CHUYỂN NGÀNH).

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

VĂN PHÒNG KHOA
(Ký & ghi rõ họ tên)

2. Phần ghi của P.Tài chính kế toán:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

P.TCKT
(Ký & ghi rõ họ tên)

3. Phần giải quyết của P.Đào tạo:

- Đề nghị chuyển sang ngành: ……….., khóa …….., lớp………… từ ngày :…. /……..

- Sinh viên lưu ý:

- Sinh viên được chuyển điểm các môn học liên quan đã hoàn tất và các môn học đã học hơn 2/3 tổng số tiết môn học đó (có xác nhận của Khoa chuyên môn ).

- Sinh viên sẽ phải đóng học phí chênh lệch (nếu có) khi được chuyển sang ngành mới.

- Sinh viên photo đơn xin chuyển lớp thành 02 bản, 01 bản hộp P.TCKT và 01 bản nộp cho P.ĐT, bản gốc học viên giữ lại.

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

P.ĐÀO TẠO
(Ký & ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển ngành - Mẫu 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………..
KHOA………….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN CHUYỂN CHUYÊN NGÀNH

Kính gửi:

Ban Chủ nhiệm khoa ……………

Trường Đại học ………………………

Tôi tên là:……………………………Sinh ngày: …………

MSSV: ……………………………. Khóa:…………………

Số điện thoại liện lạc: ………………. Email…………….

Ngày …….tháng …..năm ……, tôi được Khoa…… tổ chức giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên năm thứ hai và tôi đã đăng ký nguyên vọng 1, chuyên ngành ……………

Nay, tôi làm đơn này xin được chuyển sang chuyên ngành ……

……………………………………………………………

Lý do chuyển:……………………………………………

……………………………………………………………

Tôi xin chịu trách nhiệm về quyết định này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo của Nhà trường, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn theo chuyên ngành của Khoa.

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

, ngày ……tháng ……năm ……

Người làm đơn
Ký và ghi rõ họ tên

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.523
  • Lượt xem: 4.957
  • Dung lượng: 139,8 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo