Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (5 Mẫu) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ là mẫu kế hoạch được chi bộ lập ra nhằm nêu lên một số mục tiêu, giải pháp thực hiện các nội dung chủ yếu của chi bộ đặt ra trong nhiệm kì mới.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ có mục đích nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; phát huy dân chủ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ, nâng cao hiệu quả tập hợp và vận động quần chúng của các đoàn thể. Vậy sau đây là 5 mẫu kế hoạch, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ - Mẫu 1

THÀNH ỦY ………

Số......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày..thángnăm..

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ..................
lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 20.....-20.....

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện .................. lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 20.....-20.....; Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 04/01/20..... của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện .................. về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Ủy ban nhân dân huyện .................. xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành trong việc quán triệt và triển khai cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 20..... - 20....., Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 04/01/20..... của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện .................. về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu chung nhiệm kỳ 20..... - 20...... Huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của huyện để phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 20..... xây dựng huyện .................. trở thành một trong những huyện phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

2. Yêu cầu

Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra và xây dựng lộ trình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 20.....; cụ thể bằng các chương trình, đề án, nhiệm vụ gắn với phòng, ngành, đơn vị phụ trách.

Triển khai thực hiện các khâu đột phá phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, Tỉnh để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chung của huyện.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các hoạt động văn hóa - xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo ổn định chính trị cho sự phát triển chung của huyện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đảm bảo an ninh lương thực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, coi trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm, thuỷ lợi, đảm bảo diện tích gieo trồng, tăng hệ số sử dụng đất, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án sản xuất có hiệu quả, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh trồng rừng, trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; phát triển kinh tế đồi rừng, kinh tế trang trại, phát triển chăn nuôi, xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, cung cấp rau, củ, quả thực phẩm cho thị trường trong và ngoài huyện. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực hàng năm duy trì từ 45 nghìn tấn trở lên. Phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, chú trọng xây dựng hình thành các mô hình chăn nuôi tập trung ở những nơi có điều kiện. Trồng rừng hàng năm đạt 1.500 ha, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 20..... đạt 57%.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cải tạo các công trình thủy lợi để đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo xây dựng, củng cố các công trình thủy lợi để cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư và phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn; nâng cao năng lực tưới tiêu cho các loại cây trồng và sử dụng có hiệu quả các mặt nước các hồ đập, kênh mương hiện có, xây dựng mới các công trình thủy lợi vừa và nhỏ để phục vụ cho sản xuất và nước sinh hoạt của Nhân dân.

Phấn đấu đến năm 20..... tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,3% và tỷ lệ dân cư thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%.

Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững, tạo sự phát triển đồng đều giữa các xã trong huyện, phấn đấu đến năm 20..... có 08 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu đến năm 20..... tỷ trọng cơ cấu kinh tế (giá thực tế) ngành nông, lâm nghiệp là 26%.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

2. Phát triển kinh tế và hạ tầng

a) Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở vùng có lợi thế; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển các khu vực tập trung sản xuất công nhiệp và dịch vụ, đặc biệt là cụm công nghiệp thị trấn ..................; phát triển sản xuất các mặt hàng truyền thống về sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản mà huyện có nhiều lợi thế cạnh tranh như: đá, gạch, sơ chế thuốc lá, cơ sở sản xuất ván ép cao cấp....; thực hiện tốt công tác quy hoạch. Phấn đấu đến năm 20..... cơ cấu kinh tế (giá thực tế) ngành công nghiệp - xây dựng 25%; Gạch xây bình quân 45 triệu viên/năm; đá các loại bình quân 770.000m3/năm; nước máy bình quân 800.000 m3/năm.

b) Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:

Đẩy nhanh tiết độ thực hiện các dự án đã quy hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến quy hoạch xây dựng, để Nhân dân ủng hộ và đồng lòng thực hiện. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện dân chủ, công khai trong đầu tư, xây dựng gắn với công tác giám sát chất lượng các công trình, chống thất thoát lãng phí, tiêu cực, đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật cho công trình. Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm về giao thông như: Đường nội thị thị trấn .................., đường Cai Kinh - Yên Sơn. Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch trung tâm thị trấn huyện ...................

Phát triển phong trào làm đường giao thông nông thôn, hệ thống cấp thoát nước. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, sân thể thao theo tiêu chí nông thôn mới. Phấn đầu đến năm 20..... tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện là 99,5%, tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 85%.

Tiếp tục thực hiện xã hội hóa, huy động có hiệu quả sự đóng góp của Nhân dân đối với các công trình có vốn đối ứng gắn với tăng cường công tác giám sát cộng đồng. Tập trung làm tốt công tác chỉnh trang phát triển đô thị, quản lý xây dựng.

c) Phát huy lợi thế phát triển thương mại - dịch vụ

Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ trở thành lĩnh vực mũi nhọn trong thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Phát triển mạnh mạng lưới thương mại - du lịch nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hành hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống chợ nông thôn và xây dựng Chợ thị trấn .................. mới gắn với trung tâm thương mại và dịch vụ.

Quan tâm phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao chất lượng các ngành nghề ăn uống, nhà hàng, sửa chữa, cơ khí, lắp ráp, vận tải...Phối hợp với các ngành có liên quan, tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có để phát triển thương mại, dịch vụ tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ qua địa bàn; quan tâm đến việc quảng bá các sản phẩm của địa phương; quan tâm đến việc quản lý và khai thác văn hoá lễ hội. Phấn đấu đến năm 20..... cơ cấu kinh tế (giá thực tế) ngành thương mại - dịch vụ 49%.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

3. Tăng cường công tác quản lý Tài nguyên - Môi trường, giải phóng mặt bằng

a) Công tác quản lý tài nguyên:

Đẩy nhanh công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đến năm 20....., hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện, từ đó thiết lập hoàn chỉnh hệ thống thông tin đất đai của huyện để cung cấp, thông tin kịp thời cho việc dự báo và quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, bền vững.

Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 20..... huyện .................. đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013; rà soát, điều tra bổ sung quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt khi lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (20.....-20.....); thực hiện xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 07/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị (khóa X) về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 20....., tầm nhìn đến năm 2030.

b) Công tác bảo vệ môi trường:

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản; khói bụi của các nhà máy sản xuất xi măng, gạch nung, cơ sở khai thác đá; nước thải, chất thải các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các cơ sở sản xuất khác có phát sinh lớn lượng chất thải, khí thải.

Kiểm soát chặt chẽ thuốc, hóa chất bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tăng cường quản lý, kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông Trung. Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng vận hành, triển khai quy hoạch các khu chôn lấp, bãi xử lý rác thải ở vùng nông thôn.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xử lý nước thải, vệ sinh môi trường nhất là nước thải đối với khu dân cư tập trung; khu, cụm công nghiệp và bệnh viện.

Tăng cường quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; tuyên truyền để mọi người có ý thức trong việc phân loại chất thải rắn tại nguồn. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; xã hội hóa công tác thu gom, xử lý chất thải, tái sử dụng, tái chế chất thải. Phấn đầu đến năm 20..... tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 85%, tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực đô thị đạt 95%.

c) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phải đảm bảo cung cấp đủ quỹ đất đúng pháp luật, kịp về tiến độ, đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động hợp lý, nâng cao hiệu quả và sử dụng tiết kiệm quỹ đất; tạo điều kiện tái định cư, việc làm theo quy định của pháp luật, đảm bảo cuộc sống của các hộ dân có đất bị thu hồi.

Thực hiện đảm bảo, đúng quy định về chính sách, cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sát với thực tiễn, đi vào đời sống, được Nhân dân ủng hộ, chấp hành; đặc biệt là chính sách về giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; quan tâm đầy đủ hơn nhu cầu chuyển đổi việc làm, tái định cư của người có đất bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm.

Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

4. Thu, chi ngân sách huyện

Đẩy mạnh thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, quản lý nguồn thu, tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 9%/năm. Đến năm 20..... GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 20.....-20..... là 10 - 11 nghìn tỷ đồng. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính, chi đúng định mức, đúng Luật ngân sách Nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiết kiệm chi để đầu tư cho phát triển.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

5. Phát triển Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 06/11/2014 của UBND huyện .................. về thực hiện Chương trình hành động số 34-CT/HU ngày 06/02/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, tăng cường huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở; tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi và học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hằng năm.

Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; thực hiện tốt chính sách thu hút đối với những giáo viên có trình độ học vấn cao, nghiệp vụ giỏi về công tác ở vùng khó khăn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới phương pháp dạy - học, phương pháp kiểm tra, đánh giá và công tác thi đua, khen thưởng...

Xây dựng, thực hiện tốt các công tác phối hợp giữa các ngành giáo dục, văn hoá, thông tin và các tổ chức chính trị - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực làm việc, sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Kiên quyết đấu tranh bệnh thành tích, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác xã hội hoá trong giáo dục và đào tạo.

Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn; Tiếp tục đầu tư xây dựng để kiên cố hoá trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên và các trường mầm non ở khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa; củng cố và mở rộng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú ở các xã đặc biệt khó khăn; phát triển và nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đến năm 20..... công nhận mới 08 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia là 25 trường. Tỷ lệ phổ cập Trung học phổ thông đến năm 20..... là 50%.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

6. Công tác đào tạo và dạy nghề

Nâng cao chất lượng dạy nghề nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật cho huyện; đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu của thị trường lao động. Mở rộng quy mô dạy nghề cho người lao động ở nông thôn; tập huấn kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất, các quy trình kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện để dần thích nghi với cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế và có năng lực tự mình phát triển sản xuất, kinh doanh trên chính quê hương mình. Đa dạng các hình thức đào tạo nghề; tổ chức rộng rãi có hiệu quả các mô hình liên kết đào tạo nghề theo phương thức nhà nước - doanh nghiệp - người dân cùng thực hiện; gắn dạy nghề với doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Đến năm 20..... tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 1.500 - 2.000 lao động.

Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

7. Phát triển Văn hóa, thể thao

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 20...... Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - thể dục thể thao; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu, phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", nhân rộng phong trào xây dựng thôn, khu phố, cơ quan, gia đình văn hoá. Nâng cao tính tự quản của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Tăng cường đầu tư trang thiết bị truyền thanh cho cơ sở; nâng cao chất lượng phát thanh và truyền hình, thu hút được nhiều người nghe; nâng cao thiết chế văn hóa cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao rộng khắp trên địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng, thành tích; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, khuyến khích xã hội hoá các hoạt động văn hóa - thể dục - thể thao. Đến năm 20..... tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hóa đạt 100%. Tỷ lệ xã, thị trấn có sân tập thể dục thể thao là 100%. Tỷ lệ thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa là 62%.

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

8. Phát triển Y tế; thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc trẻ em

Thực hiện tốt các chương trình theo yêu cầu của ngành y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh, chủ động công tác phòng, chống bệnh. Phấn đấu đến năm 20..... có 14 xã, thị trấn thực hiện đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 90%.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá ngành y tế; chú trọng phát triển y học cổ truyền. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân số, kế hoạch hoá gia đình; thực hiện tốt các chương trình về chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Phấn đấu đến năm 20..... giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi xuống dưới 10%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi xuống dưới 15%; Tỷ lệ giảm sinh giai đoạn 20.....-20..... là 0,2‰/năm.

Giao Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

9. Thực hiện các Chính sách an sinh xã hội

Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư từ ngân sách vào kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở các địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Giải quyết tốt việc hỗ trợ, cải thiện, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân vùng khó khăn, thu hẹp chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị. Tạo cơ hội bình đẳng để Nhân dân các vùng, các khu vực có điều kiện khó khăn tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội, như nhà ở, dịch vụ y tế và giáo dục, vệ sinh môi trường, văn hoá...

Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ cho giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu khác để tạo điều kiện cải thiện mức sống của dân cư trong vùng khó khăn, phát triển sản xuất và chống tái nghèo tại vùng khó khăn. Đi đôi với phát triển, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tích cực huy động các nguồn lực thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách, người nghèo và người có thu nhập thấp trên địa bàn.

Phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó tập trung mở rộng các đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lao động trong doanh nghiệp tư nhân, khu vực ngoài nhà nước, lao động nông thôn.

Thực hiện tốt chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; đẩy mạnh, phát triển sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân tham gia chăm sóc người có công, các hoạt động từ thiện, nhân đạo trở thành nét đẹp văn hoá dân tộc. Thực hiện tốt các quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. Thực hiện tốt chính sách xã hội đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, đúng chế độ và chính sách, triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội của Chính phủ, chăm lo cho đời sống người có công với nước, gia đình thương binh, liệt sỹ và các đối tượng hưởng chính sách xã hội, đảm bảo tất cả các gia đình chính sách đều có mức sống từ trung bình trở lên so với người dân trong huyện. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng quỹ từ thiện; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phấn đấu mỗi năm giảm hộ nghèo từ 2,5% trở lên.

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

10. Công tác Dân tộc

Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc; tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc.

Giao Phòng Dân tộc huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

11. Công tác tư pháp

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp đến năm 20...... Nâng cao vị thế, vai trò của ngành Tư pháp trong việc giúp chính quyền huyện quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước đối với công tác Tư pháp.

Giao Phòng Tư pháp huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

12. Công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết; đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, quá hạn và vượt cấp.

Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, bảo đảm lãnh đạo tập trung, thống nhất, phát huy được tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt cơ chế “một cửa”; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của công chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Giao Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

13. Công tác Quốc phòng

Tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã vững mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ; nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển quân hằng năm. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Luật Dân quân tự vệ , Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, giáo dục tinh thần dân tộc, ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Nâng cao chất lượng công tác diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu trị an. Tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; công tác phòng chống cháy, nổ, cháy rừng trên địa bàn huyện.

Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

14. Công tác An ninh và trật tự an toàn xã hội

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/20..... của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Nắm vững tình hình, chủ động tấn công trấn áp, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp kiềm chế và giảm thiểu các tai nạn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên.

Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

III. NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP

1. Quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy hành chính các cấp thực sự vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp trên từng địa bàn, từng lĩnh vực trong tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, việc thực thi pháp luật và các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước; có số lượng cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ Nhân dân, khắc phục cơ bản tình trạng cán bộ, công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn theo chức danh.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, kỷ cương hành chính, giảm thiểu chi phí về thời gian, kinh phí của cá nhân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ các thủ tục hành chính, đảm bảo sự thuận lợi cho tổ chức và công dân khi tiếp xúc với các cơ quan hành chính nhà nước; hạn chế tối đa sự nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.

Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

IV. ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KIỂM TRA, THANH TRA

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm. Động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Khi xẩy ra tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì tuỳ theo mức độ vi phạm của vụ việc sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với cấp uỷ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan thanh tra, công an, kiểm sát, toà án phải nắm chắc tình hình và khẩn trương kiểm tra, kết luận, xử lý hoặc điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Sử dụng đồng bộ hệ thống giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là sự giám sát của tổ chức đảng, của Nhân dân và cơ quan đại diện Nhân dân, sự giám sát của công luận nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực, đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao. Quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh để dây dưa kéo dài và bức xúc trong Nhân dân.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Kịp thời uốn nắn những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 20..... - 20....., Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 04/01/20..... của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị mình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch của huyện; sơ kết, tổng kết hàng năm, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể và báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

2. UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ để xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tế của địa phương. Hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên, các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn tích cực động viên các thành viên, hội viên, cán bộ công nhân viên phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 20..... - 20......

4. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Các cơ quan TW Đảng,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc TU,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành,
- Các quận ủy, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
- Các đồng chí Thành uỷ viên,
- Lưu VT, TH.

T/M THÀNH ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ - Mẫu 2

THÀNH ỦY ………

Số......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày..thángnăm..

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ……….

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ............của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ …….Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ ............, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra Chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, định hướng lớn và các nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực.

A- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Mục tiêu tổng quát đến năm ............

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố............ trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng............ giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

2- Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm ............ (tính theo phương pháp giá cơ bản)

- Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) phấn đấu tăng bình quân ……….năm.

- GRDP bình quân đầu người ước đạt …………USD.

- Cơ cấu GRDP: Dịch vụ ……..; Công nghiệp - Xây dựng…….. và Nông nghiệp……..

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân……%/năm. Tốc độ tăng trưởng về lượt khách bình quân hàng năm giai đoạn .. ............ đạt……., đến năm ............ đón trên ….. triệu lượt khách. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng ……../năm.

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân……./năm (trong đó, công nghiệp tăng………/năm).

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân……./năm.

- Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố bình quân ít nhất ……/năm.

- Tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân………/năm.

- Thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược.

- Đến năm ............ đạt …….bác sỹ và…….giường bệnh/10.000 dân.

- Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch …….; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt……..

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt………..; tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân………./năm.

- Phấn đấu hằng năm phát triển trên………. đảng viên đảm bảo về chất lượng, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; hằng năm có từ 90% đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

B- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

I- Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

1- Vận dụng và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, hiệu quả để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

1.1- Đề xuất và vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng hệ thống các cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho thành phố............

- Phối hợp với các cơ quan Trung ương sớm ban hành và triển khai có hiệu quả Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố............ theo Nghị quyết …………

- Phối hợp với các địa phương liên quan đề xuất Trung ương ban hành cơ chế liên kết vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; khai thác hiệu quả chương trình hợp tác............; xây dựng cơ chế phối hợp đầu tư dự án.......................

1.2- Đổi mới chính sách huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển, tập trung phát triển kinh tế tư nhân

- Thực hiện có kết quả Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 về đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn ............. Ban hành danh mục và các chính sách ưu đãi đối với các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn ............ và danh mục các dự án đầu tư quan trọng hàng năm. Xây dựng chính sách khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn thành lập hoặc chuyển hội sở chính đến thành phố. Tạo điều kiện phát triển mạnh kinh tế tư nhân; phấn đấu đến năm ............, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng …..GRDP của thành phố; đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân chiếm …..tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn ........................; ban hành Quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn .........................

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa nhằm huy động được nhiều nguồn lực xã hội để cùng với ngân sách nhà nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

1.3- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

- Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển doanh nghiệp thành phố............ đến năm ............”, phấn đấu đến năm ............, thành phố có trên………doanh nghiệp, trong đó có khoảng…….. doanh nghiệp có quy mô lớn; ban hành Đề án “Chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn ........................, định hướng đến năm 2030”.

- Đẩy mạnh các giải pháp duy trì các thứ bậc cao và cải thiện vị trí thấp đối với các chỉ số đánh giá dịch vụ hành chính công quốc gia như Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) giai đoạn .............

- Lãnh đạo các cấp, kể cả lãnh đạo cao nhất của thành phố thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

1.4- Đối với tổ chức bộ máy, phương thức và cơ chế, chính sách xúc tiến đầu tư

- Nghiên cứu thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố đảm bảo quy định của pháp luật, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và bổ sung một số nhiệm vụ về hỗ trợ doanh nghiệp trước, trong và sau khi cấp phép.

- Đề xuất Trung ương cho thành phố có cơ chế đặc thù trong thu hút đầu tư; có chính sách khen thưởng cho những cá nhân, tổ chức vận động thành công các dự án đầu tư lớn vào thành phố.

2- Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin

2.1- Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại

Bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới để thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển dịch vụ thành phố, trọng tâm là:

- Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư sớm triển khai hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án du lịch như: …………

- Thúc đẩy đầu tư xây dựng và sớm đưa vào hoạt động các dự án thương mại, dịch vụ chậm triển khai ………………..

- Phát triển mạnh các loại hình vận tải công cộng, dịch vụ cảng biển - logistics, từng bước đưa............ trở thành trung tâm logistics của khu vực. Tập trung nguồn lực đầu tư để phát triển............ trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của cả nước.

- Ban hành chính sách khuyến khích phát triển mạnh các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, đào tạo, y tế…

2.2- Tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin

- Hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của Khu công nghệ cao giai đoạn 1, Nhà máy Xử lý nước thải, các công trình trong khu nghiên cứu - phát triển, san nền giai đoạn 2…; xác định các ngành công nghiệp công nghệ cao mũi nhọn, xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao (ưu tiên phân khu công nghiệp công nghệ cao).

- Có giải pháp phù hợp khởi động lại tiến độ đầu tư Khu Công nghệ thông tin tập trung; thúc đẩy triển khai Khu đô thị công nghệ FPT…

- Có giải pháp tích cực hỗ trợ thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; đồng thời rà soát, kiên quyết thu hồi các trường hợp không thực hiện theo cam kết để bố trí cho doanh nghiệp có nhu cầu.

- Nghiên cứu, quy hoạch, đầu tư một số khu công nghiệp (mở rộng Khu Công nghiệp Hòa Cầm; xây dựng mới Khu Công nghiệp Hòa Nhơn, Khu Công nghiệp Hòa Sơn, Khu Công nghiệp Hòa Ninh); xúc tiến đầu tư một số khu, cụm công nghiệp thân thiện môi trường; quy hoạch và xây dựng 1 - 2 cụm công nghiệp phụ trợ.

2.3- Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và bền vững

- Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (nhất là tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, đời sống vật chất, thu nhập, giảm nghèo bền vững, môi trường…).

- Tăng cường hỗ trợ ngư dân đóng tàu công suất lớn, nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với thực hiện chương trình quốc gia vươn khơi bám biển.

2.4- Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách địa phương lành mạnh, hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu

- Ban hành Quy định “Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo Luật Ngân sách nhà nước 2015”; xây dựng phương án cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn .........................

- Tăng cường kỷ luật tài chính; tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán giao. Tăng dự phòng ngân sách để xử lý những trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh.

3- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm

- Tiếp tục triển khai, nghiên cứu điều chỉnh hợp lý và tăng cường quản lý quy hoạch chung thành phố............ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Quy hoạch hệ thống cấp điện thành phố giai đoạn ............20.... có xét đến năm 2035. Quy hoạch hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn .........................

- Xây dựng Đề án “Phát triển đô thị............ và vùng phụ cận”, Đề án “Phát triển vịnh............ thành một khu đô thị cảng biển quốc tế”; khớp nối quy hoạch và có chính sách cụ thể đối với các khu dân cư, khu vực chỉnh trang đảm bảo quyền lợi chính đáng và điều kiện sống của người dân.

- Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành: Trung tâm Hội nghị quốc tế; nâng cấp Sân bay quốc tế.........…

- Tiếp tục nâng cấp, cải tạo mạng lưới giao thông và các nút giao thông nội thị, phát triển hệ thống giao thông tĩnh, giao thông công cộng; đầu tư xây dựng

- Tăng cường công tác quản lý đô thị; xây dựng và ban hành quy chế quản lý quy hoạch và quản lý đô thị.

4- Xây dựng đô thị văn minh

4.1- Tạo lập môi trường, đời sống văn hóa, văn minh đô thị

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị …….của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương ….(khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp trong gia đình, họ tộc, cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến thực sự trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân dân thành phố, nhất là trong văn hóa giao tiếp nơi công cộng, văn hóa thương mại, văn hóa du lịch, văn hóa giao thông, văn hóa công sở…

- Tập trung đầu tư một số công trình văn hóa trọng điểm như: Trung tâm văn hóa thành phố, Nhà hát lớn thành phố.

- Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thế hệ mới để xây dựng Thành phố thông minh, trước hết trong quy hoạch đô thị, vận hành các thiết chế của thành phố, tổ chức quản lý dân cư, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng; triển khai các dịch vụ đô thị và các nhu cầu khác của dân cư một cách phù hợp, giúp cho kinh tế đô thị tăng trưởng, duy trì tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

4.2- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

- Duy trì thực hiện tốt Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố 4 an”().

- Tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành Đề án “Giảm nghèo trên địa bàn thành phố............ giai đoạn ........................”. Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng.

- Điều chỉnh và tiếp tục triển khai Quy hoạch tổng thể ngành giáo dục và đào tạo đến năm ............, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, thực hiện dạy học 02 buổi/ngày cho 100% học sinh tiểu học. Phấn đấu tăng ít nhất 50% tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp Bệnh viện............ thành trung tâm y tế khu vực; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động Bệnh viện..................; xúc tiến đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Bệnh viện......…….. giai đoạn 2 và một số bệnh viện quốc tế chất lượng cao… Rà soát, đầu tư và thống nhất mô hình hoạt động của các trung tâm y tế quận, huyện đảm bảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Triển khai thực hiện Đề án “Bác sĩ gia đình”. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100% vào năm .............

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch. Quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nhất là công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

4.3- Xây dựng thành phố môi trường và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

- Tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng............ - Thành phố môi trường”; lập và triển khai quy hoạch hệ thống cây xanh đô thị, hệ thống thoát nước đô thị, xử lý chất thải rắn đô thị; Đề án “Phát triển công trình xanh và ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng thành phố............ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

5- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

- Tiếp tục triển khai kế hoạch 5 năm thực hiện “Quy hoạch phát triển đào tạo nghề thành phố............, giai đoạn ……..-............”. Xây dựng và triển khai Đề án “Giải quyết việc làm giai đoạn ........................”. Phát triển thị trường xuất khẩu lao động, nhất là thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.

- Trên cơ sở dự báo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và những biến động về cơ cấu lao động thành phố sau năm ............, bổ sung, hoàn chỉnh để tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công giai đoạn ........................”; xây dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm ............”, chuẩn bị nguồn nhân lực cho Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung...

- Kiến nghị Trung ương tiếp tục triển khai chủ trương đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Làng Đại học............; đầu tư, nâng cấp trường Cao đẳng nghề............. Phối hợp xây dựng Đại học............ xứng tầm là đại học trọng điểm quốc gia. Tạo điều kiện, khuyến khích phát triển các trường quốc tế chất lượng cao, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố.

6- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội

- Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng các lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Củng cố thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tội phạm, giảm tội phạm về ma túy và các vụ trọng án.

- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Khẩn trương hoàn thành Đề án “Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn thành phố”. Nghiên cứu ban hành chính sách khả thi hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

- Xây dựng và triển khai “Quy hoạch tổng thể phòng cháy, chữa cháy thành phố giai đoạn 20.....-............”.

II- Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

1- Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

1.1- Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ

- Tổ chức học tập và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ............của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ ………Đảng bộ thành phố và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy.

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cụ thể đi vào chiều sâu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tạo chuyển biến tích cực trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; thực hiện thường xuyên và nâng cao chất lượng chất vấn trong Đảng.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin sai trái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ đường lối của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo. Xử lý thông tin kịp thời, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

1.2- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phù hợp với đặc điểm đô thị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác xây dựng, phát triển đảng và đoàn thể trong trường học, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia lãnh đạo ở các cấp. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý đến năm ............” và xây dựng Đề án “Tạo nguồn và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ”. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; tiếp tục thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp sau khi có chủ trương của Trung ương.

- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách đối với cán bộ. Xây dựng, phê duyệt quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ ............ - 20.... và những năm tiếp theo; định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch, đảm bảo việc thực hiện công tác cán bộ được chủ động, kịp thời.

- Nghiên cứu, đề xuất chủ trương kiện toàn một số cơ quan trong hệ thống chính trị và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, thực hiện thí điểm việc nhất thể hóa một số chức danh.

1.3- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

- Thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, Thành ủy, quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, hiệu lực và hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy. Coi trọng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa, giáo dục ngay từ cơ sở.

- Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp, thanh tra của Nhà nước và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, không né tránh, nể nang.

1.4- Nâng cao chất lượng công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

- Thực hiện có chất lượng hiệu quả Nghị quyết Trung ương …..(khóa XI) về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do các cấp phát động, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển thành phố.

- Ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp theo Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương”; thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường và Quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các tổ chức trong việc thực hiện công tác dân vận; nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo.

1.5- Tăng cường công tác nội chính, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tư pháp

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai các giải pháp cụ thể thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực công tác nội chính, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực điều tra khám phá án của lực lượng công an các cấp; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát và xét xử của Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân. Tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan tư pháp. Tiếp tục thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm ............ theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX).

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Có giải pháp thực hiện hiệu quả việc kiểm kê và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập.

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Hằng năm, tổ chức 01 đến 02 đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác nội chính và ít nhất 02 đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với Nghị quyết Trung ương ........, Chỉ thị.......của Ban Thường vụ Thành ủy.

2- Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực điều hành, quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ .............

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp, nhất là chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, công tác chỉ đạo, điều hành. Tăng cường năng lực giám sát các của các cơ quan dân cử. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả các kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị ..........của Ban Thường vụ Thành uỷ, nhất là nội dung “5 xây, 3 chống” gắn với Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn ............, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại và dân chủ.

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh việc sắp xếp các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; xã hội hóa, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động công ích trên địa bàn

- Tăng cường phân cấp, ủy quyền công tác quản lý nhà nước giữa Ủy ban nhân dân thành phố với các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Xây dựng các đề án để trình Trung ương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Vang và một số phường, xã có dân số đông; nâng hạng đô thị cho các quận, huyện.

3- Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung lãnh đạo hướng mọi hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội về cơ sở với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sự đồng thuận trong nhân dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội lần thứ............của Đảng và Nghị quyết lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đề ra.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, đẩy mạnh chương trình phối hợp và thống nhất với các hội thành viên tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở và khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nhất là nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, tín đồ và chức sắc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài.

- Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân theo Quyết định ............

- Đổi mới cơ cấu tổ chức, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tinh gọn, chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư đóng góp vào công tác Mặt trận.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ............của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

2- Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo Uỷ ban nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai; rà soát các đề án, dự án cụ thể trên các lĩnh vực, chọn những vấn đề then chốt, cấp bách để tập trung chỉ đạo thực hiện; phân công lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố phụ trách, cơ quan phối hợp; bố trí nguồn lực, kinh phí và xác định thời gian thực hiện hoàn thành các nội dung của chương trình và các nhiệm vụ chủ yếu khác; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các điển hình thực hiện tốt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hằng năm và cả nhiệm kỳ.

3- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Các cơ quan TW Đảng,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc TU,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành,
- Các quận ủy, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
- Các đồng chí Thành uỷ viên,
- Lưu VT, TH.

T/M THÀNH ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ …………………….

CHI BỘ ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: … /KH-CB……, ngày tháng năm 20

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 20..... - 20......
-----------

Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ ................... lần thứ IX, nhiệm kỳ 20..... -20......, chi bộ ................... xây dựng chương trình hành động như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để thực hiện tốt Nghị quyết của đại hội trước hết cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhằm tạo ra sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ ................... về quan điểm, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu mà đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động phù hợp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ ..................., góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển KT-XH-ANQP của thị trấn. Trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu đã đề ra.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương, phát huy dân chủ, công khai minh bạch;

Xây dựng mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; chi bộ chú trọng giữ gìn và phát huy tốt mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi hoạt động của chi bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo chính quyền, đoàn thể. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đánh giá.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, chuẩn bị tâm thế tốt cho việc thực hiện Chương trình GDPT mới - 2018, trước mắt năm 20..... là lớp 1; 100% CBCCVC phấn đấu đạt chuẩn về trình độ đào tạo để đảm đương tốt nhiệm vụ; không có CBCCVC vi phạm kỉ luật, vi phạm đạo đức lối sống; 100% CBCCVC sử dụng thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 100%; hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100%; đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng viên và hoàn thành các mục tiêu chủ yếu.

Phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của cán bộ giáo viên, đảm bảo dân chủ nhưng phải tập trung; đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Làm tốt công tác cán bộ, sao cho đúng người đúng việc; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đánh giá, xếp loại. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy chế làm việc trong nhà trường, công khai dân chủ. Lãnh đạo công đoàn, tổ chức Đội, Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, xây dựng và triển khai các kế hoạch kịp thời, khả thi.

2. Chỉ tiêu trọng tâm đến năm 20......

a. Nhiệm vụ thường xuyên, chuyên môn

1. Trường tối thiểu đạt danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên tiến

2. Công đoàn vững mạnh

3. Đội TNTP HCM đạt Liên Đội mạnh

4. Thư viện đạt tiên tiến.

5. Duy trì đơn vị đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu đạt một số tiêu chí của mức độ 2.

b. Chỉ tiêu của Chi bộ

1. Chi bộ trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2. Phát triển từ 3 đảng viên trở lên.

3. Đảng viên tham gia học nghị quyết đạt 98% trở lên

4. Chất lượng đảng viên hằng năm: HTTNV đạt 80% trở lên, không có KHTVN.

5. Các đoàn thể vững mạnh.

6. Thường xuyên tổ chức thực hiện và động viên quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo và quản lý

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt động của đơn vị, xây dựng tập thể Chi bộ đoàn kết thống nhất, chú trọng công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 01/10/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”, gắn với các cuộc vận động khác của cấp trên và Ban ngành phát động.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định 101/QĐ-TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch số 72/KH-TU, ngày 21/05/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đổi mới công tác quản lí, tự học, tự rèn để nâng cao năng lực quản lí điều hành của tập thể cơ quan, đơn vị.

2. Giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ 20....- 20.....

- Các cá nhân phụ trách công việc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, tham quan các mô hình hoạt động của các chi bộ xuất sắc để học hỏi về đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ

- Chỉ đạo nhà trường tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, cao chất lượng dạy và học, đầu tư nhiều hơn để GV dự thi các cấp đạt kết quả cao.

- Quán triệt sâu kĩ hơn, nâng cao nhận thức trong đội ngũ về nguyên tắc tập trung dân chủ để mỗi cá nhân thấy rõ trách nhiệm của mình trong tập thể, từ đó mạnh dạn, tự tin có những ý kiến đóng góp xây dựng tập thể mạnh hơn. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử.

- Trong công tác kiểm tra, mỗi bộ phận có kế hoạch và triển khai kịp thời, đánh giá rõ ràng ưu, khuyết và đề xuất, tư vấn hướng khắc phục.

- Tăng cường trách nhiệm của đảng viên được phân công công việc, công đoàn, các đoàn thể để giúp đỡ quần chúng nhằm phấn đấu kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra.

3. Giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đã được Đại hội thông qua

- Tăng cường công tác lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và CBCCVC trong đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác cán bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đào tạo lực lượng kế thừa, vừa hồng vừa chuyên đủ sức gánh vác và đảm trách công việc đạt hiệu quả cao. Chi ủy lãnh đạo tìm nguồn phát triển đảng viên đủ chỉ tiêu, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định, coi trọng chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác.

- Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể. Các hoạt động hướng tới hiệu quả, đạt mục tiêu cao; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, bố trí đảng viên phụ trách các số bộ phận nòng cốt trong đơn vị; tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị; đánh giá và hệ thống hóa việc dạy và học, kịp thời rút kinh nghiệm, định hướng; xây dựng môi trường sư phạm; phát huy sự tham gia của các lực lượng giáo dục.

- Lãnh đạo công đoàn hoạt động có hiệu quả các chương trình hành động, tập hợp và vận động quần chúng tham gia tốt các phong trào thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động, hoạt động trong nhà trường, cùng tham gia công tác xây dựng Đảng, giới thiệu cho chi bộ những đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng.

- Chỉ đạo Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động nghiêm túc, có chất lượng theo chương trình công tác Đội của Hội đồng Đội huyện, theo Điều lệ Đội TNTP HCM. Tổ chức cho các em học tập nhận thức được về tổ chức Đội.

4. Đổi mới phương thức hoạt động của chi bộ

- Cấp ủy, bí thư chi bộ phải ý thức cao về vai trò và trách nhiệm của mình. Tổ chức sinh hoạt đúng kì, đảm bảo nội dung, quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng, cảm tình Đảng phù hợp, hàng tháng báo cáo cụ thể tình hình. Trong nhiệm kì đảm bảo kết nạp được 3 đảng viên.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể bám sát các chương trình, văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch hoạt động hợp lí.

- Quán triệt trong đội ngũ luôn giữ tốt mối quan hệ với nơi cư trú, tham gia đầy đủ các hoạt động địa phương nơi cư trú tổ chức.

- Tổ chức tham quan, học tập các chi bộ, các nơi có mô hình hoạt động sáng tạo.

5. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ

Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng sử dụng tốt những người có năng lực tốt, chuyên môn giỏi hiện có và tuyển dụng mới những người đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động; đề cao tinh thần hợp tác và chia sẽ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên đều tự hào, mong muốn được cống hiến và gắn bó với đơn vị.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động, sáng tạo trong đội ngũ nhằm đem lại kết quả công tác tốt nhất.

Tổ chức kiểm tra đánh giá chặt chẽ, đúng quy định. Để có kế hoạch bồi dưỡng, quy hoạch và phát triển đội ngũ phù hợp, hướng đến chuyên môn hóa nhằm đạt hiệu quả chất lượng cao.

6. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ

Tiếp tục tham mưu lãnh đạo địa phương, UBND huyện đầu tư xây dựng khối 8 phòng học, xây dựng nhà ăn, nhà bếp, nơi nghỉ cho HS để tổ chức bán trú tốt hơn, bổ sung thêm 12 máy tính để dạy tin học, củng cố phòng máy dạy tiếng Anh; tu sửa lại hệ thống tường rào, thoát nước, chống sét.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chi bộ tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là chương trình hành động của đại hội Đảng bộ thị trấn Võ Xu, nâng cao sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ về những quan điểm, chủ trương của Đảng bộ địa phương. Các bộ phận, tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Căn cứ vào chương trình hành động này, chi bộ cụ thể hóa kế hoạch tổ chức thực hiện bằng các Nghị quyết về nhiệm vụ năm học và Nghị quyết hàng tháng.

- Chi bộ tăng cường chỉ đạo các cá nhân, các bộ phận, tổ chức đoàn thể xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu của bộ phận mình phụ trách, hướng đến đạt chất lượng GD cao.

- Chi bộ xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên cụ thể, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, quản lý và giáo dục đảng viên rèn luyện tu dưỡng tốt, phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Tổ chức cho các đoàn thể tiếp thu sự chỉ đạo của chi bộ, và tổ chức đoàn thể cấp trên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của chi bộ.

Trên đây là kế hoạch và chương trình hành động của chi bộ ................... nhiệm kỳ 20..... -20....... Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị căn cứ chương trình hành động này tiến hành xây dựng chương trình hành động của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Nơi nhận:
- Đảng ủy thị trấn (Báo cáo);

- BGH, các đoàn thể;

- Lưu: CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ - Mẫu 4

ĐẢNG BỘ …………………….

CHI BỘ ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: … /KH-CB……, ngày tháng năm 20

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…
----------------

Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ ……………, nhiệm kỳ 20…-20…, chi bộ và nhà trường xây dựng chương trình hành động như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CHUNG

Để thực hiện tốt Nghị quyết của đại hội trước hết cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhằm tạo ra sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn trường về quan điểm, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp lớn mà đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động phù hợp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển KT-XH-ANQP của xã …………….. Trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, CBVC và học sinh trong toàn trường về cơ hội, thách thức; nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức, nhận thức về luật pháp, nắm vững các văn bản chỉ đạo của ngành.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBVC và học sinh về vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và xây dựng, phát triển nhà trường.

-Quán triệt và tăng cường nghiên cứu, thực hiện nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của Đảng.

2. Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường và ngành GD-ĐT. Nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu cụ thể để đổi mới phương thức quản lý, phát huy vai trò nòng cốt của chỉ bộ, của chi ủy. Tăng cường công tác giám sát đánh giá theo các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục, theo quy định trường chuẩn quốc gia. Tích cực thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy và học.

- Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh; thu hút học sinh vào các hoạt động tập thể, chú trọng giáo dục kỹ năng sống.

- Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học.

- Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được tham dự các lớp học bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ.

- Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, tăng cường việc kiểm tra quản lý giờ giấc và chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh công tác kiểm tra giáo dục nhằm đưa công tác giảng dạy và học tập đi vào nề nếp. Đảm bảo tính công bằng, khách quan, nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực trong quá trình dạy và học ở nhà trường.

-Tăng cường cơ sở vật chất - thiết bị đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của chất lượng giáo dục

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, chương trình ngoại khóa. Quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn giáo dục công dân, đảm bảo tốt trật tự an toàn trong nhà trường, không để xảy ra điểm nóng hoặc các tình huống phức tạp về an ninh chính trị trong cán bộ, giáo viên, học sinh.

- Làm tốt công tác thi đua. Động viên và tổ chức tốt CBVC, học sinh tham gia các chương trình từ thiện, chương trình bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, không để cho ma tuý và các tệ nạn xã hội xuất hiện trong Nhà trường.

3. Lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt các nghị quyết của cấp trên. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đảng viên CBVC và học sinh. Đề cao lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; tinh thần đoàn kết nội bộ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ hàng năm, chú ý đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

- Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; mở rộng dân chủ đồng thời tăng cường kỷ luật Đảng, phát huy dân chủ trong bàn bạc, thảo luận và xây dựng nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

- Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động gắn nội dung với chức năng của tổ chức mình, tạo sự phối hợp thống nhất chặt chẽ, đồng bộ trong mọi hoạt động của trường nhằm phát huy sức mạnh của tất cả CBVC và học sinh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ thực sự vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trước hết chi bộ cần tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là chương trình hành động của đại hội Đảng bộ ………….. lần thứ …, nhằm nâng cao sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ về những quan điểm, chủ trương của Đảng bộ. Trên cơ sở đó, các tổ chuyên môn xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Chi bộ căn cứ vào chương trình hành động này cụ thể hóa kế hoạch tổ chức thực hiện bằng các Nghị quyết về nhiệm vụ năm học và Nghị quyết hàng tháng.

3. Chi bộ cần tăng cường chỉ đạo các cá nhân, các tổ chuyên môn xây dựng các chỉ tiêu về chất lượng GD, đồng thời xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, quản lý và giáo dục đảng viên rèn luyện tu dưỡng tốt, phấn đấu xây dựng chi bộ thành chi bộ vững mạnh tiêu biểu và 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tổ chức đoàn thể quần chúng (Hội đồng trường, Công đoàn, Đội TNTP, Đoàn TN) tiếp thu sự chỉ đạo của chi ủy, và tổ chức đoàn thể cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của chi bộ.

Trên đây là kế hoạch và chương trình hành động của chi bộ trường ………..nhiệm kỳ 20…-20... Các cán bộ, giáo viên, các tổ chức đoàn thể căn cứ chương trình hành động này tiến hành xây dựng chương trình hành động của mình để tổ chức và triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Nơi nhận:
- Đảng ủy xã (Báo cáo);
- Lưu: CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ - Mẫu 5

ĐẢNG BỘ HUYỆN ............

CHI BỘ TRƯỜNG THPT ........

Số......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày..thángnăm..

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT .... LẦN THỨ...NHIỆM KỲ 20...- 20...

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Căn cứ báo cáo chính trị của chi bộ Trường THPT ................. về kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THPT ................. khóa III, quan điểm mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 20.... – 20....;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THPT ................. lần thứ III, nhiệm kỳ 20....-20....;

Đại hội chi Bộ Trường THPT ................. lần thứ III nhiệm kỳ 20.... - 20.... thống nhất thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 20....-20.... với các nội dung như sau:

I - Mục đích, yêu cầu.

Về quan điểm.
Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham mưu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trên cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Về mục tiêu tổng quát.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; phát huy dân chủ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Không ngừng nâng cao trình độ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết trong chi bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ, nâng cao hiệu quả tập hợp và vận động quần chúng của các đoàn thể.

- Ngay sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 20....-20...., Cấp ủy chi bộ Trường THPT ................. tổ chức cho đảng viên học tập, nghiên cứu và quán triệt đầy đủ các nội dung Văn kiện đại hội Đảng các cấp, gắn với triển khai nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THPT ................. lần thứ III, nhiệm kỳ 20....-20.....

- Quán triệt cho đảng viên đầy đủ về quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp của chi bộ trong giai đoạn 20....-20.... đã được Đại hội thông qua. Từ đó nâng cao nhận thức của toàn thể đảng viên trong chi bộ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

II - Chương trình hành động.

1. Mục tiêu chung.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và tính tiền phong gương mẫu của tổ chức đảng và từng đảng viên; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng đạt kết quả cao. Phòng chống hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ huyện,Nghị quyết của chi bộ Trường THPT ................. trong từng năm và cả nhiệm kỳ.

2. Mục tiêu cụ thể.

(1). Phấn dấu 100% cán bộ công chức, viên chức, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 90% lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 15% Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2% Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh được các cấp tặng giấy khen, Bằng khen và các danh hiệu thi đua khác.

(2). 100% đảng viên không vị phạm kỷ luật.

(3). 100% cán bộ công chức, viên chức, nhân viên tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước hàng năm do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động.

(4). Phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia.

(5). Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các Nghị quyết; Chuyên đề của các cấp ủy Đảng.

(6). Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm: 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(7). Chọn cử Đảng viên thuộc diện quy hoạch CBQL học các lớp lý luận chính trị, Quản lý giáo dục đạt 100% chỉ tiêu được giao.

(8). Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp mới 06 đảng viên trở lên.

(9). Cử 08 giáo viên trở lên đi học trình độ sau đại học theo quy hoạch.

(10). Chất lượng giáo dục hai mặt tiếp tục được nâng lên và đi vào ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ: Trên 60% học sinh khá, giỏi; Tỉ lệ học sinh yếu, kém dưới 5%; tỷ lệ đậu Đại học, CĐ trên 75%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 99%. Về xếp loại hạnh kiểm đạt 98% hạnh kiểm tốt, khá. Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm trên 97%; Duy trì sỹ số đạt 98% trở lên.

(11). Hàng năm có ít nhất 08/9 bộ môn có đội tuyển dự thi cấp tỉnh và kết quả có ít nhất 80% học sinh dự thi có giải, phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ trên 40 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có giải nhất cấp tỉnh và có học sinh đạt giải cấp quốc gia.

3. Về thời gian thực hiện.

Hàng năm căn cứ vào nghị quyết của Đảng bộ huyện, chi bộ chủ động xây dựng Nghị quyết, kế hoạch cụ thể hóa từng chỉ tiêu, nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện hàng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ 20.... – 20.....

III - Nhiệm vụ và giải pháp.

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

- Nâng cao vai trò của cấp ủy Chi bộ, cá nhân đảng viên là lãnh đạo nhà trường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh của Nghị quyết Đại hội, gắn với thực hiện các Chương trình, các cuộc vận động của Trung ương, Tỉnh, Huyện triển khai thực hiện. Khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo, tham mưu của đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nhà trường, tích cực chủ động tham mưu cho Chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của người đảng viên gắn với nhiệm vụ được cơ quan, đoàn thể. Xây dựng và duy trì cơ quan đạt chuẩn Công sở Văn hóa hằng năm.

- Giáo dục cán bộ đảng viên tăng cường cảnh giác trước các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của bọn phản động cơ hội. Quán triệt và thực hiện tốt Quy chế dân chủ. Phát huy vai trò của đảng viên trong triển khai thực hiện công tác này. Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, người lao động trong nhà trường được tham gia thực hiện đúng, đủ các nội dung của Quy chế Dân chủ cơ sở. Công khai, minh bạch các hoạt động trong nhà trường.

2. Về công tác chính trị tư tưởng.

Quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến đảng viên và cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng tác phong làm việc đúng đắn. Thường xuyên thực hiện việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

3. Về công tác tổ chức cán bộ.

Phát huy vai trò của nòng cốt của Cấp ủy chi bộ, trong phạm vi chức năng, quyền hạn, chi bộ lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 20.... – 20..... Củng cố kiện toàn bộ máy chi bộ, tham gia ý kiến về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của chính quyền, các đoàn thể, ổn định tổ chức biên chế. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Phân công các đồng chí trong chi ủy phụ trách các đoàn thể. Giám sát đảng viên tham gia sinh hoạt tại địa bàn nơi cư trú theo qui định của Đảng.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhà trường; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các chủ trương của Chi bộ; tăng cường hơn nữa hiệu quả triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và Đào tạo; nắm vững tâm tư nguyện vọng của quần chúng để có các giải pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục duy trì các hoạt động để cùng với nhà trường duy trì sĩ số học sinh.

- Công đoàn: Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Phát động nhiều phong trào thiết thực, mang tính giáo dục cao nhân các ngày lễ lớn. Tổ chức quản lý nguồn tài chính, thanh quyết toán đúng quy định. Phối hợp tốt với nhà trường trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn. Tiếp tục thực hiện các chương trình hoạt động để cùng với nhà trường làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Đoàn thanh niên: Phát động nhiều phong trào cho đoàn viên tham gia nhân các ngày lễ lớn trong năm. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thanh niên ưu tú để giới thiệu kết nạp đoàn viên. Tham gia tốt mọi phong trào do Đoàn các cấp và địa phương tổ chức. Tạo ra nhiều mô hình hoạt động phong phú và đa dạng, tránh tình trạng hoạt động mang tính hình thức, rập khuôn. Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên. Tổ chức cho học sinh học tập và thực hiện tốt Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Hội Chữ thập đỏ: Chi bộ chỉ đạo hội chữ thập đỏ làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, quan tâm sâu sắc đến hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tuyên truyền phòng chống bệnh nhất là các bệnh lây nhiểm trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Xây dựng và duy trì vườn thuốc nam, cũng như duy trì tủ thuốc y tế đảm bảo cho việc sơ cứu, khám chữa một số bệnh thông thường. Tham gia có hiệu quả các hoạt động do cấp trên phát động

5. Công tác xây dựng đảng.

- Thực hiện sinh hoạt cấp ủy cũng như sinh hoạt chi bộ thường kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, hàng năm phải xây dựng kế hoạch giám sát đảng viên, kiểm tra đảng viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai và thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm, kiên quyết xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm. Nhiệm kỳ III (20....-20....), chi bộ kết nạp từ 3-4 đảng viên mới; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ , trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6. Xây dựng Trường THPT đạt chuẩn Quốc Gia.

- Tham mưu với Tỉnh, Sở Giáo dục, Huyện đầu tư kinh phí, quy hoạch diện tích mặt bằng đảm bảo các điều kiện chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trường học. Có đủ diện tích khuôn viên, sân chơi, bãi tập; Có đủ phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng theo đúng tiêu chí của trường THPT chuẩn quốc gia. Làm tốt công tác tuyên truyền về công tác xã hội giáo dục để huy động nguồn lực của toàn xã hội (các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các xã, thị trấn, các nhà hảo tâm…) cùng chăm lo đến công tác giáo dục; Xây dựng cơ chế huy động xã hội hoá một cách cụ thể để các nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư CSVC trường học (các hạng mục công trình nhỏ, đồ dùng, thiết bị dạy học…)

Thời gian hoàn thành tháng 11/20....

- Tham Mưu với Sở Giáo dục, UBND Huyện sớm “Hoàn thành Đề án đề nghị UBND tỉnh Sáp nhập, thành lập Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp tại xã Iale.”

7. Nâng cao chất lượng giáo dục.

- Quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ; Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; Thực hiện tốt kế hoạch, chương trình giáo dục; Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định, nâng dần tỷ lệ học sinh khá giỏi về học lực, (hạn chế tỷ lệ yếu kém); học sinh tốt khá về hạnh kiểm (hạn chế tối đa tỷ lệ yếu). Triển khai nội dung tập huấn về phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học đã được Sở tập huấn hằng năm, vận dụng vào thực tế xây dựng và đánh giá bài học.

- Giao cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giản nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn phải được lãnh đạo nhà trường nhận xét, góp ý phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. BGH cùng với tổ trưởng tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, toàn diện, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của GV nhằm phát hiện và điều chỉnh kịp thời những tồn tại trong công tác dạy học.

8. Triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiên cứu xây dựng các tiêu chí cụ thể về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên theo tấm gương đạo đức của Bác; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI,XII), làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên luôn nghiêm túc tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, cơ hội, cục bộ; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên.

III - Tổ chức thực hiện.

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết chi bộ được phổ biến đến tất cả đảng viên trong chi bộ, chi bộ đề nghị tất cả các đảng viên trong chi bộ nghiêm túc thực hiện, các đồng chí đảng viên là trưởng các Đoàn thể, cán bộ chủ chốt, tổ trưởng chuyên môn tiền phong gương mẫu, phối hợp với cấp ủy chi bộ triển khai giám sát đảng viên thực hiện chương trình này đạt hiệu quả.

Chương trình này được Đại hội chi bộ Trường THPT ................. khóa III, nhiệm kỳ 20....-20.... thông qua ngày .... tháng....... năm 20..../.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Các đảng viên chi bộ;

- Lưu Chi Bộ.

T/M CHI BỘ

Bí thư

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.628
  • Lượt xem: 39.807
  • Dung lượng: 254 KB
Sắp xếp theo