Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS 2 Mẫu biên bản kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9

Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS năm 2023 - 2024 là một trong những biểu mẫu thông dụng được sử dụng vào mỗi dịp cuối năm học.

Mẫu biên bản kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS được lập ra nhằm ghi chép lại toàn bộ nội dung tiến trình buổi họp kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS của các trường. Qua đợt kiểm tra, nhà trường tự nhận thấy những kết quả đạt được và một số tồn tại nhược điểm trong quản lý hồ sơ từ đó có yêu cầu cao hơn đối với giáo viên. Vậy sau đây là 2 mẫu biên bản kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệm THCS mời các bạn cùng theo dõi.

Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS - Mẫu 1

PHÒNG GD-ĐT ....

TRƯỜNG THCS ...........

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

.... ngày ....tháng....năm......

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHÉO
HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
NĂM 20….

* Thành phần nhóm kiểm tra hồ sơ gồm:

1Ông(bà)……………………….Trường THCS………………Nhóm trưởng
2Ông(bà)……………………….Trường THCS………………ủy viên
3Ông(bà)……………………….Trường THCS ………………ủy viên
4Ông(bà)……………………….Trường THCS………………ủy viên
5Ông(bà)……………………….Trường THCS………………ủy viên
6Ông(bà)…………………………Trường THCS………………ủy viên
7Ông(bà)…………………………Trường THCS………………ủy viên
8Ông(bà)……………………….Trường THCS………………ủy viên
9Ông(bà)……………………….Trường THCS………………ủy viên

* Thời gian làm việc: Từ ..... giờ, ngày 22/5/20...đến ….. giờ ngày 22/5/20...

* Địa điểm làm việc: Tại Văn phòng trường THCS ..............

* Nội dung: Kiểm tra hồ sơ Xét tốt nghiệp trung học cơ sở học sinh lớp 9 của trường THCS .....................

* Nhóm kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp căn cứ vào:

+ Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS được ban hành kèm theo ........... của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

+ Các loại hồ sơ tham gia dự xét TN THCS của trường

+ Xếp loại học lực, hạnh kiểm, …. Học sinh 9 của trường.

* Tiến hành kiểm tra hồ sơ xét hồ sơ tốt nghiệp trung học cơ sở nội dung cụ thể như sau:

1. Số học sinh lớp 9 năm học 20...-20..... …….. em

Chia ra:

+ Số học sinh đăng ký xét tốt nghiệp: …….. em

+ Số học sinh không đăng ký xét tốt nghiệp: ……… em

2. Kết quả kiểm tra hồ sơ dự xét tốt nghiệp:

a. Số học sinh đủ hồ sơ: ……… em. Chia ra theo diện :

- Diện thường: …….. em

- Diện Ưu tiên: …….. em

- Diện KK: ……… em

b. Số học sinh có sai sót hoặc không đủ hồ sơ xét tốt nghiệp THCS: ……….em

Ghi cụ thể những thiếu sót, hướng khắc phục:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Văn bản được đọc cho các thành viên nghe. Tất cả các thành viên nhất trí cao các nội dung trên.

Biên bản lập vào hồi ….. giờ ngày trên

Đại diện trường được kiểm tra
(Ký tên - Đóng dấu)
Tổ trưởng kiểm tra
(Ký tên)
Thư ký
(Ký tên)

Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHÉO
HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
NĂM 20….

Căn cứ quy chế xét công nhận tốt nghiệp số ...../BGD&ĐT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ GD&ĐT.

Căn cứ công văn số …./PGD&ĐT - THCS ngày …. tháng … năm 20… của phòng GD&ĐT ............ v/v Hướng dẫn xét TN THCS năm 20….

Được sự phân công của phòng GD&ĐT ............, tổ kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 20... trường THCS ............ đã tiến hành kiểm tra hồ sơ xét công nhận TN của hội đồng trường THCS ............

NỘI DUNG LÀM VIỆC NHƯ SAU:

Thời gian: Từ ….h 00 ngày …tháng … năm 20…..

Thành phần kiểm tra gồm:

1. Đc ………………- Hiệu trưởng trường THCS ............: Tổ trưởng

2. Đc ………………: Giáo viên trường THCS ............: Thư ký

3.ĐC ………………: Giáo viên trường THCS ............: Tổ viên

4. ……………….………………………

5. ……………….………………………

6. ……………….……………………

KẾT QUẢ KIỂM TRA:

I. SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TỐT NGHIỆP THCS.

Tổng số thí sinh đăng ký dự xét tốt nghiệp : …………..

Trong đó : - Số học sinh học lớp 9 năm học 20...– 20...: …

- Số học sinh học lớp 9 những năm học trước: ………

II. KIỂM TRA HỒ SƠ :

1. Học bạ hợp lệ : ……………quyển

Ưu điểm: ....................................

...................................................

..................................................

....................................................

................................................

Tồn tại:..................................

...................................................

..................................................

....................................................

................................................

2. Giấy khai sinh: ................ bản

Ưu điểm: .....................................

...................................................

..................................................

....................................................

................................................

Tồn tại:.....................................

...................................................

3. Sổ điểm lớp : ………… quyển

Ưu điểm: ................................

...................................................

..................................................

....................................................

................................................

Tồn tại:......................................

...................................................

..................................................

....................................................

................................................

4. Đơn xin dự xét : …………bản

Ưu điểm: ...................................

............................................

.............................................

Tồn tại:...................................

...............................................

.................................................

5. Các loại giấy chứng nhận ưu tiên : ……………bản

Ưu điểm: ...................................

................................................

................................................

Tồn tại:.....................................

.............................................

...............................................

6. Các loại giấy chứng nhận khuyến khích : ……………bản

Ưu điểm: ...................................

...............................................

.................................................

Tồn tại:.....................................

.................................................

7. Các loại giấy tờ khác:

..................................................

...................................................

...............................................

.............................................

:............................................

..........................................

III- KHẮC PHỤC

(Thời gian hoàn thành trước ngày …………..)

...................................................

..................................................

....................................................

................................................

Biên bản này được lập thành 2 bản, gửi phòng GD&ĐT giữ 1 bản, lưu tại Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp 1 bản.

Đại diện trường được kiểm tra
(Ký tên - Đóng dấu)
Tổ trưởng kiểm tra
(Ký tên)
Thư ký
(Ký tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.315
  • Lượt xem: 5.665
  • Dung lượng: 159,2 KB
Sắp xếp theo