Bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 2023 3 Bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 2023biểu mẫu được lập ra để tự kiểm điểm bản thân về các nội dung chính như tư tưởng, phẩm chất, ý thức, chuyên môn công việc của Đảng viên tại nơi mình đang ở. Từ đó đưa ra những phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong thời gian tiếp theo.

Nội dung trong bản kiểm điểm Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cần trình bày rõ 3 nội dung chính là việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú, về việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật, về mối quan hệ của bản thân, gia đình với quần chúng và chính quyền địa phương nơi các Đảng viên cư trú. Đây là hoạt động thường niên vào dịp cuối năm các Đảng viên cần nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bản kiểm điểm Đảng viên của Phó Bí thư Chi bộ.

Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú - Mẫu 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày....tháng....năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM
Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20....

Kính gửi:

- Chi ủy chi bộ ..................

- Đảng ủy xã, phường .............

Tên tôi là: ...................................................................................................................

Sinh ngày: ..................................................................................................................

Ngày vào Đảng: .............................................. Ngày chính thức: .................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................................................

Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ: ..............................................................................

Nơi cư trú: ..................................................................................................................

Nay tôi tự kiểm điểm về việc tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm ............... với các nội dung như sau:

1- Việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú:

Năm ..............., bản thân tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố đầy đủ theo quy định, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tại địa phương.

2- Về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương ở nơi cư trú:

Bản thân và gia đình luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tổ dân phố, khu liên gia; thực hiện đóng góp đầy đủ các khoản nghĩa vụ với Nhà nước và các khoản huy động do địa phương phát động, luôn giữ gìn được đạo đức lối sống trong sạch, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tham gia các buổi sinh hoạt tổ dân phố và khu liên gia khi được mời; thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.

3- Về mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng, đảng viên và chính quyền nơi cư trú:

Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình và bản thân tôi luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với bà con làng xóm, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; có quan hệ gắn bó với cán bộ, đảng viên và chính quyền địa phương.

........., ngày.....tháng.....năm.....
NHẬN XÉT CỦA CẤP UỶ CHI BỘNGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú - Mẫu 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ NĂM 20...

Kính gửi:

- Chi bộ …

- Đảng bộ Phường …………………

Tên tôi là: ………………….. Sinh ngày : ………….

Ngày vào Đảng: ………… Chính thức : ………….

Hiện đang công tác tại trường TH ………….

Sinh hoạt tại Chi bộ TH ……………………

Sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ thôn 4 - Đảng bộ xã …………

ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂM:

1. Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

- Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú (đóng góp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hoá).

- Tham gia các phong trào do chi bộ và địa phương phát động như quỹ người nghèo, hội phụ nữ, ủng hộ bão lụt…

2. Thực hiện gia đình gương mẫu và vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng để góp phần thắng lợi nhiệm vụ của tổ dân phố.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt các công tác xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa.

3. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Về đạo đức, lối sống và mối quan hệ với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở nơi cư trú.

- Luôn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có lối sống giản dị, gần gũi bà con lối xóm, có tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn.

- Luôn phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.

- Thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ….và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương nơi cư trú.

- Bản thân tham gia đầy đủ các cuộc họp do chi uỷ nơi cư trú triệu tập, có tham gia góp ý với chi uỷ về các công việc chung của địa phương.

- Gia đình tham gia đầy đủ các cuộc họp do tổ liên gia hay tổ dân phố tổ chức.

Trên đây là bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của bản thân năm 20..., rất mong nhận được sự tham gia góp ý, nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú về những ưu, khuyết điểm. Bản thân xin tiếp thu và sẽ phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian đến.

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Ngày … tháng … năm 20...

T/M CHI BỘ ……

BÍ THƯ

…., ngày … tháng … năm 2020

Đảng viên kiểm điểm

………………………

Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú - Mẫu 3

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày....tháng....năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM
Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20....

Kính gửi:Chi bộ …

– Đảng bộ Phường …………………

Tên tôi là: ………………….. Sinh ngày : ………….

Ngày vào Đảng: ………… Chính thức : ………….

Hiện đang công tác tại trường TH ………….

Sinh hoạt tại Chi bộ TH ……………………

Sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ thôn 4 – Đảng bộ xã …………

ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂM:

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác. Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; Tham gia các phong trào do chi bộ và địa phương phát động như quỹ người nghèo, hội phụ nữ, ủng hộ bão lụt… làm tốt các công tác xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa.

– Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có lối sống giản dị, gần gũi bà con lối xóm, có tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn.

– Bản thân tham gia đầy đủ các cuộc họp do chi uỷ nơi cư trú triệu tập, có tham gia góp ý với chi uỷ về các công việc chung của địa phương.

Trên đây là bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của bản thân năm 20... rất mong nhận được sự tham gia góp ý, nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú về những ưu, khuyết điểm. Bản thân xin tiếp thu và sẽ phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian đến.

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú

……………………………………………

……………………………………………

Ngày … tháng … năm 2020

T/M CHI BỘ ……
BÍ THƯ

…., ngày … tháng … năm 20..........

Đảng viên kiểm điểm

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.849
  • Lượt xem: 17.099
  • Dung lượng: 132,5 KB
Sắp xếp theo