Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020 cho Đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2020

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020 cho Đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức được lập ra để giúp các Đảng viên tự nhận xét về những ưu điểm, kết quả công tác, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm còn tồn tại của bản thân để từ đó đưa ra phương hướng khắc phục.

Đồng thời, trong quá trình kiểm điểm bản thân, Đảng viên dần từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, xóa bỏ biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức để hoàn thiện bản thân. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên 2020

ĐẢNG BỘ …………………………….

CHI BỘ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày … tháng … năm 20.….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM …
(Dùng cho đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:……………………..

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………….

Chi bộ:………………………………………………………………………………

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Về tư tưởng chính trị

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

☐ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

☐ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Chi bộ phân loại chất lượng

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………., ngày……tháng…..năm 20…..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY CƠ SỞ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên 2020

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên được thực hiện thông qua 04 mức chất lượng sau đây: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, việc quyết định mức xếp loại nào do Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở thực hiện, xem xét và quyết định. Đồng thời, mỗi Đảng viên cũng phải tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

Để được đánh giá, xếp loại, Đảng viên sẽ được thực hiện thông qua 02 bước:

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng, Đảng viên tự phân tích và xem xét, tự nhận mức chất lượng phù hợp.

Sau đó Đảng viên báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định việc xếp loại

- Chi ủy tổng hợp mức tự xếp loại Đảng viên, ý kiến nhận xét, sau đó đề xuất mức xếp loại cho từng Đảng viên.

- Chi bộ tiến hành thảo luận các mức do chi ủy đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Chi ủy tổ chức cho các Đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại với từng Đảng viên. Sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng để báo cáo Đảng ủy cơ sở.

- Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng Đảng viên.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.607
  • Lượt xem: 14.968
  • Dung lượng: 123,9 KB
Sắp xếp theo