Báo cáo kiểm tra giám sát Đảng viên năm 2021 3 Mẫu báo cáo của Đảng viên

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Báo cáo kiểm tra giám sát Đảng viên năm 2021 gồm 3 mẫu, được lập ra nhằm báo cáo kết quả kiểm tra các Đảng viên trong quá trình thẩm tra, xác minh của đoàn kiểm tra.

Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên tại đây.

Báo cáo giám sát Đảng viên - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ .............
CHI BỘ ...........

Số: -BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày tháng năm .......

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí............................
-----------------------

Thực hiện Quyết định số ...- QĐ/CB, ngày .../.../... của Chi bộ .... về việc kiểm tra đảng viên chấp hành đối với (đảng viên được kiểm tra. ) với nội dung kiểm tra sau: (Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra).

1) .........................................................................................................................

2) .........................................................................................................................

3) .........................................................................................................................

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Tổ Kiểm tra xin báo cáo kết quả như sau:

I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra:

- Họ và tên: ....................................................................................................................

- Bí danh: .. .....................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

- Chức vụ Đảng, Chính quyền, Đơn vị công tác hiện nay: ............................................

II/ Kết quả kiểm tra:

1- Các bước tiến hành:

(Qua thẩm tra, xác minh, Đoàn/Tổ Kiểm tra, bản giải trình của đảng viên được kiểm tra và ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đối chiếu với từng nội dung kiểm tra để nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm nếu có và nguyên nhân, tác hại của đảng viên được kiểm tra)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

III/ Nhận xét và đề nghị:

1. Nhận xét:

(Đối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm nếu có theo nội dung kiểm tra)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Đề nghị:

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn/Tổ Kiểm tra có những kiến nghị cụ thể sau:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Nơi nhận:

- Chi ủy Chi bộ;
- UBKT Đảng ủy Trường (để báo cáo);
- Lưu: Chi bộ SVHS2.

T/M TỔ KIỂM TRA

 

 

.........................

Báo cáo giám sát Đảng viên - Mẫu 2

ỦY BAN KIỂM TRA….......

ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA.......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------

  ....., ngày… tháng … năm .....

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với

Đồng chí:..................................................... ......................................................................

Chức vụ:...................................................... ....................................................................

Đơn vị:......................................................... ...................................................................

Thực hiện kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ………..nội dung kiểm tra sau:(Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra).

.................................................................... ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

..................................................................... ...................................................................

..................................................................... ...................................................................

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Đoàn (tổ) kiểm tra xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra.

- Họ và tên: ………………………………Bí danh:……………………………..............

- Ngày, tháng, năm sinh:……………………… ……………………………................

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:………… ………………………………….........

- Dân tộc………………………………………… ……………………………...............

- Trình độ văn hóa: ……………- Trình độ chuyên môn:……………………...........

- Trình độ chính trị:……………………………… ……………………………...............

- Ngày vào Đảng……………….. - Ngày chính thức:………………………................

- Tóm tắt quá trình công tác:…………………… ……………………………...............

……………………………………………….…… ……………………………..............

- Khen thưởng:…………………………….…… ……………………………..............

- Kỷ luật:…………………………….…………… ………………..…………..............

II/ Kết quả kiểm tra.

Qua thẩm tra, xác minh của đoàn (tổ), bản giải trình của (đảng viên được kiểm tra) và ý kiến tham gia, kết luận tại hội nghị của các tổ chức đảng có liên quan, đối chiếu với từng nội dung kiểm tra để nêu rõ đúng, sai, hoặc vi phạm (nếu có) và nguyên nhân vi phạm của đảng viên được kiểm tra

III/ Nhận xét và đề nghị. (phần này tuỳ trường hợp cụ thể, có những nội dung chỉ để báo cáo cho UBKT cấp kiểm tra, không thông qua tổ chức đảng và đảng viên nơi được kiểm tra khi chưa có kết luận của UBKT)

1. Nhận xét

Đối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm (nếu có) theo nội dung kiểm tra.

2. Đề nghị:

Qua kết quả kiểm tra, đoàn (tổ) có những kiến nghị, đề xuất cụ thể.

T/M ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Báo cáo giám sát Đảng viên - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP......

ĐẢNG UỶ ....

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tổ kiểm tra ...., ngày.... tháng ....năm 20...

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra...

(họ tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên hoặc chi bộ được kiểm tra)

Thực hiện Quyết định số .... ngày .... của Đảng uỷ (UBKT), ngày .... Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc .... tại....., kết quả như sau:

I - Nêu sơ lược lý lịch đảng viên được kiểm tra hoặc đặc điểm tình hình chi bộ được kiểm tra........

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

II- Kết quả kiểm tra

Đối chiếu với mục đích, yêu cầu và nội dung kiểm tra để nêu kết quả từng nội dung đã kiểm tra, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm (cần nêu cụ thể, đầy đủ, ngắn gọn).

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

III- Nhận xét:

1- Ưu điểm:...

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

2- Khuyết điểm:.....

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

3- Nguyên nhân, trách nhiệm:.....

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

IV- Kiến nghị:

Đề xuất với cấp uỷ cấp mình hoặc cấp trên yêu cầu đảng viên hoặc chi bộ được kiểm tra có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và thi hành kỷ luật (nếu có)./.

................................................................ ............................................................................

................................................................ ............................................................................

Nơi nhận

- Đảng ủy ... (B/c);

- Chi bộ hoặc đảng viên... (T/h);

- Lưu HS.

T/M TỔ KIỂM TRA

TỔ TRƯỞNG

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.250
  • Lượt xem: 50.140
  • Dung lượng: 43,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: