Bản đăng ký xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2023 Mẫu đăng kí thi đua của Chi bộ

Bản đăng ký thi đua của Chi bộ biểu mẫu quan trọng được lập ra nhằm mỗi chi bộ tự đề ra những mục tiêu lớn cho mình trong một năm với mục đích phấn đấu đạt được mục tiêu đó.

Bản đăng ký thi đua của Chi bộ sẽ là minh chứng, căn cứ đối chiếu để xem chi bộ đó đã đạt được mục tiêu đã đặt ra hay chưa, rút kinh nghiệm ra sao, làm cơ sở để khen thưởng hay xử phạt đối với mỗi chi bộ. Nội dung mẫu đăng ký phấn đấu của Chi bộ năm 2023 cần ghi rõ thông tin chi bộ nội dung đăng ký phấn đấu. Vậy sau đây là TOP 4 bản đăng ký thi đua của Chi bộ, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bản đăng ký thi đua của Chi bộ - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ KHỐI…………..
CHI, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ ………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ngày .... tháng ..... năm

BẢNG ĐĂNG THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM .........

(dùng cho chi bộ, đảng bộ đăng ký thi đua với đảng ủy cấp trên)

Thực hiện Công văn số .......... của ................................................. về việc triển khai đăng ký thi đua của tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Nhằm hưởng ứng công tác thi đua khen thưởng năm ....... do .......................phát động. Đảng bộ (Chi bộ) ....................................................... xin đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm như sau:

(Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi, đảng bộ tại các Quy định số 97, 98, 165, 171 của Ban Bí thư Trung ương Đảng)

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng:

-....................................................................................................

-...................................................................................................

2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

-....................................................................................................

-...................................................................................................

3. Lãnh đạo công táctổ chức, cán bộ:

-....................................................................................................

-...................................................................................................

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh:

-....................................................................................................

-...................................................................................................

5. Về thực hiện công tác xây dựng Đảng:

-....................................................................................................

-...................................................................................................

6. Về thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

-....................................................................................................

-...................................................................................................

* Đảng bộ (Chi bộ) đăng xếp loại chất

lượng năm .........:..........................................................................

Lưu ý: Các nội dung hoặc nhóm nội dung nên chọn lọc phù hợp, cụ thể, rõ ràng, nhất là nội dung về thực hiện nhiệm vụ chính trị (các chỉ tiêu được giao); xây dựng chính quyền, đoàn thể; xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ...

Căn cứ để xây dựng nội dung phát động thi đua nêu trên là Nghị quyết hàng năm của cấp ủy cấp trên; được khái quát cho từng loại hình.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CCQ;

- Lưu Chi, Đảng bộ;

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bản đăng ký thi đua của Chi bộ - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ KHỐI…………..
CHI, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ ………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ngày .... tháng ..... năm

BẢN ĐĂNG KÝ
xây dựng Chi, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh năm ……

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số ......... của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (hoặc cơ quan); trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 20......., chi, Đảng bộ .......................................

Đăng ký xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 20......., với những nội dung chủ yếu sau:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

5. Lãnh đạo đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên)

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CCQ;

- Lưu Chi, Đảng bộ;

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bản đăng ký thi đua của Chi bộ - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ ………
CHI BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số … - ĐK/CB

……, ngày … tháng … năm

BẢN ĐĂNG KÝ
Chi Bộ trong sạch vững mạnh năm 20…

Căn cứ Hướng dẫn số …………….. ngày ………. của Ban tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở hàng năm;

Căn cứ nghị quyết Đại hội chi bộ…., nhiệm kỳ 20…- 20…, chi bộ họp ngày …/…/20… có nghị quyết phấn đấu năm 20… đạt chi bộ TSVM với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau:

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ , AN NINH QUỐC PHÒNG.

- Lãnh đạo và kiểm tra cán bộ, đảng viên trong cơ quan trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Bảo đản hoàn thành nhiệm vụ, công tác chuyên môn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch trong năm.

- Đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

- Làm tốt công tác quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan.

- Trong nhà trường và gia đình CBGV, NV không có người mắc các tệ nạn xã hội.

- Thực hiện tốt quan hệ giữa cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

- Xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan và gia đình cán bộ công nhân viên.

- Cơ quan và gia đình CBGV đạt trên 90% gia đình văn hóa.

- Làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường, bảo vệ tốt tài sản Nhà nước.

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG:

- Quán triệt và phổ biến kịp thời đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên.

- CBGV, đảng viên có nhận thức tốt về tình hình nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt đường lối, chủ trường chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra vụ việc vi phạm ở cơ quan đơn vị.

- Ngăn ngừa đấu tranh có hiệu quả với những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xử lý tốt những vấn đề nổi cộm trong cơ quan.

III. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI.

- Lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt vững mạnh, cơ quan văn hóa.

- Không để xảy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu, phiền hà nhân dân.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBGV, HS.

- Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở trường học.

- Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tốt, được xếp loại vững mạnh.

IV. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG.

- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt.

- Có chủ trương biện pháp và thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Đề ra được các nghị quyết chương trình hành động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc của cấp ủy.

- Duy trì sinh hoạt đảng có nề nếp, chất lượng bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục.

- Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Nội bộ cấp ủy đoàn kết, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình.

- Tích cực đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

- Làm tốt công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên.

- Quản lý và bổ sung hồ sơ đảng viên chặt chẽ, kịp thời.

- Thực hiện công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu.

- Chi bộ có tỷ lệ đảng viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ từ 95% trở lên.

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, tỉnh về tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở đơn vị theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện.

- Triển khai việc ghi sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

- Biểu dương những cán bộ đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

V. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG.

Duy trì và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; coi trọng và đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được tổ chức phân công. Việc thực thi quyền hạn của người đứng đầu chi bộ trong các mối quan hệ với cán bộ, đảng viên, các ban, ngành đoàn thể và cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn được tôn trọng và đề cao.

Đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số ít cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhà trường để nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ. Củng cố niềm tin của đảng đối với cán bộ, đảng viên và cán bộ giáo viên, nhân viên đối với đảng.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, chỉ thị, nghị quyết, các quy định của cấp uỷ cấp trên,chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo đảng viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên khi có sai phạm.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác trong đơn vị.

Trên đây là bản đăng ký phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 20..... của chi bộ trường.........

Chi bộ đăng ký Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Chi bộ, Đảng viên gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến đến CB – GV – CNV và học sinh để thực hiện. Các kế hoạch, nghị quyết của chi bộ đều phải được bàn bạc thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, các đoàn thể cụ thể hoá thành kế hoạch của tổ chức mình để tổ chức thực hiện.

Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để kết rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với tập thể, cá nhân vi phạm qui chế, kỉ luật lao động, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

Chi bộ ………….. quyết tâm tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT – TW về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển Đảng viên trong trường học”; Tiếp tục thực hiện chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện chủ đề năm học về “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”. Đòi hỏi mỗi Đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.

Đề nghị BCH Đảng bộ thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo để chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CCQ;

- Lưu Chi, Đảng bộ;

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)
BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bản đăng ký thi đua của Chi bộ - Mẫu 4

ĐẢNG BỘ....................................

CHI BỘ, ĐẢNG BỘ.................

Số - ĐK/.....

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........ngày... tháng... năm 20...

BẢN ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU
của.................................................và đảng viên năm 20....

Kính gửi: ........................................................................

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội....................lần thứ........ nhiệm kỳ .........chi bộ (đảng bộ).......................đăng ký phấn đấu năm........... hoàn thành...............các nội dung như sau:

I. Đối với tổ chức đảng:

1. Nội dung phấn đấu và điểm từng chỉ tiêu:

- Nội dung 1: Thực hiện nhiệm vụ chính trị: .........../40 điểm

- Nội dung 2: Công tác chính trị tư tưởng: .......... /20 điểm

- Nội dung 3: Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ:......../15 điểm

- Nội dung 4: Lãnh đạo xây dựng chính quyền (cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội: .......... /15 điểm

- Nội dung 5: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng: ............/10 điểm

* Tổng điểm 5 nội dung: ..... ..../100 điểm

2. Mức đăng ký phấn đấu đạt:.............................................................

II. Đối với đảng viên:

TTHọ và tênChức vụMức đăng kýĐảng viên đăng ký (ký tên)
Đảng, đoàn thểChính quyềnHTXSNVHTTNVHTNV
1
2
....
Tổng cộng.........

Nơi nhận:

- Như trên,

- Các tổ đảng,

- Lưu chi bộ (đảng bộ).

T/M ...................................

BÍ THƯ

(Ký tên, đóng dấu)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.962
  • Lượt xem: 23.394
  • Dung lượng: 195,9 KB
Sắp xếp theo