Biên bản họp chi bộ mới nhất (4 mẫu) Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ và cách viết

Biên bản họp chi bộ biểu mẫu rất quan trọng được sử dụng phổ biến trong tất cả cuộc họp chi bộ, ghi lại toàn bộ tiến trình, nội dung cuộc họp cũng như những ý kiến, thảo luận, đóng góp của đảng viên nhằm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Biên bản họp chi bộ do thư ký cuộc họp ghi chép lại các nội dung trong buổi họp chi bộ một cách chi tiết, cụ thể, chính xác và khách quan. Nội dung trong biên bản họp chi bộ cần ghi lại các nội dung một cách trung thực, khách quan. Vậy sau đây là gợi ý cách viết và 4 mẫu biên bản cuộc họp mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Biên bản họp chi bộ - Mẫu 1

ĐẢNG ỦY................
CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:.....................................................

Địa điểm:.....................................................

Thành phần: ...............................................

....................................................................

Chủ tọa:........................................................

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

- Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng ....../20/........

- Chi bộ cử thư ký cuộc họp:.............................

- Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

- Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:......

.......................................................

2. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin….)

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể)

...........................................................

..........................................................

.......................................................

- Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt)

.............................................................

................................................................

- Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

.......................................................

........................................................

- Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

...................................................

...................................................

- Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp)

.....................................................

.....................................................

3. Phần kết thúc

- Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

- Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

...........................................................

.........................................................

Cuộc họp kết thúc lúc giờ, ngày.....tháng.....năm 20….... biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÍ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp chi bộ - Mẫu 2

ĐẢNG ỦY................
CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG…./20…

- Ngày…tháng…năm 200….; Lúc:…giờ…., tại:….

- Chủ tọa:……………………….. ( họ tên chức vụ)

- Thư ký:………………………... ( họ và tên)

I. TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN:

- Tổng số đảng viên:…….. (chính thức:……; dự bị:…..); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác:…..(nếu có).

- Đảng viên có mặt dự họp:……./…….; (chính thức:……; dự bị:…..);

- Đảng viên vắng mặt:……..(vắng có lý do:…….., tên người vắng; vắng không có lý do:…….)

- Chủ tọa phiên họp thông qua chương trình, nội dung phiên họp; đóng đảng phí; đề cử thư ký phiên họp.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP :

1/ Thông tin, phổ biến văn bản của Đảng cấp trên được phép phổ biến đến đảng viên (hoặc) tóm tắc thông tin thời sự (thông tin nội bộ và sổ tay xây dựng Đảng, do Ban Tư tưởng, văn hóa Thành ủy phát hành trong tháng) :

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

2/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (nghị quyết) của chi bộ tháng vừa qua, tình hình chính trị tư tưởng đảng viên và quần chúng (nêu rõ mặt được và chưa được, nguyên nhân,…) triển khai Dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng tới (kèm báo cáo và chương trình công tác tháng của chi bộ):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

3/ Công tác tạo nguồn và bồi dưỡng cảm tình đảng (đảng viên được phân công giúp đỡ cảm tình đảng báo cáo):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

4/ Đánh giá nhận xét cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị) nay là chỉ thị 03:

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

5/ Thảo luận (ý kiến phát biểu của đảng viên) chi bộ:

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

6/ Kết luận của chủ trì hội nghị (bí thư):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

Biểu quyết của chi bộ thông qua nghị quyết hoặc thông qua biên bản hội nghị (ghi số ý kiến thống nhất và không thống nhất của đảng viên (ví dụ: là 15/17 đảng viên, tỷ lệ 88,23%, biểu quyết chỉ tính đảng viên chính thức):

CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÍ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp chi bộ - Mẫu 3

ĐẢNG ỦY................
CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN
HỌP CHI BỘ THÁNG……..NĂM………..
- - - -

- Địa điểm:…………………………………………………………………….

- Thời gian:……………………………………………………………………

- Tổng số đảng viên của chi bộ………..đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên sinh hoạt tạm……….đồng chí.

+ Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.

+ Số đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác:………đảng viên.

- Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên SHT:…… đ/c.

- Số đảng viên vắng mặt………..đồng chí.

+ Có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt).

+ Không có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí vắng mặt không có lý do).

* Chủ tọa: Đồng chí……………………………..

* Thư ký: Đồng chí………………………………

I. NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ

1. Bí thư chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ.

- Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở (ghi rõ tên các văn bản đồng chí bí thư chi bộ triển khai).

- Đánh giá tình hình các mặt công tác tháng trước về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng, những việc làm được, chưa làm được; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, đơn vị… (ghi cụ thể sự đánh giá tình hình của chi ủy mà đồng chí bí thư trình bày).

- Dự kiến chương trình công tác tháng tới (trong tháng), về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng.

2. Chi bộ thảo luận

a. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị…

b. Tham gia ý kiến bổ sung nội dung chương trình công tác tháng tới, các biên pháp tổ chức thực hiện. Những kiến nghị, đề xuất với cấp trên.

Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

3. Kết luận của chủ tọa

a. Về đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tháng trước, những việc làm được, những việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của chi ủy, đảng viên; những vấn đề cần phải quan tâm giải quyết.

b. Kết luận nội dung chương trình công tác tháng tới của chi bộ, biện pháp tổ chức thực hiện; phân công chi ủy viên, đảng viên phụ trách từng công việc cụ thể để tổ chức thực hiện (ghi rõ họ tên đảng viên, chức vụ, nhiệm vụ được phân công).

c. Kết luận những kiến nghị đề xuất với cấp trên (nếu có).

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN (HOẶC) NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ:

1. Chủ tọa kết luận xong nếu có ý kiến bổ sung cho kết luận thư ký phải ghi ý kiến bổ sung. Khi hết ý kiến, chủ tọa tóm tắt ý kiến bổ sung sau đó lấy biểu quyết của chi bộ, thông qua.

2. Nghị quyết:

Đối với các nội dung sinh hoạt chi bộ cần phải ra nghị quyết thì người chủ trì hội nghị thông báo nội dung nghị quyết sau đó lấy ý kiến của đảng viên. Khi hết ý kiến thì chủ tọa nêu tóm tắt phần bổ sung, sau đó lấy biểu quyết của chi bộ.

+ Tổng số đảng viên đồng ý:……………….., tỷ lệ……….%.

+ Tổng số đảng viên không đồng ý:…………, tỷ lệ……….%.

+ Ý kiến khác:………………………………………………………………..

Chú ý:

- Thư ký ghi cụ thể, chính xác diễn biến của cuộc họp, thứ tự và họ tên đảng viên phát biểu ý kiến, nội dung phát biểu của từng đồng chí; những vấn đề nhất trí, không nhất trí và kiến nghị, ý kiến kết luận của chủ tọa.

- Kết thúc sinh hoạt chi bộ, thư ký phải đọc toàn văn biên bản để đảng viên tiếp tục tham gia ý kiến bổ sung, ghi chép đầy đủ phản ánh đúng tinh thần, nội dung đã đề ra trong buổi sinh hoạt chi bộ.

- Chủ tọa kiểm tra lại lần cuối biên bản ghi chép nội dung sinh hoạt chi bộ còn vấn đề gì sai sót về kỹ thuật yêu cầu thư ký chỉnh sửa, sau đó chủ tọa, thư ký mới ký vào biên bản sinh hoạt chi bộ.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc……giờ, ngày……tháng ……năm……

CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÍ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp chi bộ giáo viên - Mẫu 4

ĐẢNG ỦY................
CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN
HỌP CHI BỘ THÁNG .. NĂM 20...

Chi bộ họp ngày .... tháng.... năm 20......

Tại địa điểm: Trường ...........................................................

Tổng số đảng viên của chi bộ: .... đ/c, chính thức: ....đ/c; dự bị: ... đ/c.

Số đảng viên có mặt: Chính thức: .... đ/c, dự bị: ........đ/c.

Số vắng mặt: ........... đ/c.

Số đảng viên được miễn sinh hoạt đảng: ......... đ/c.

Số đảng viên có giấy giới thiệu tạm thời đi nơi khác: ............. đ/c.

Số đảng viên đi làm ăn xa: ................. đ/c.

Chủ tọa: ......................, chức vụ: Bí thư chi bộ

Thư ký: ..........................................................

I. NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ:

1. Bí thư chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ:

1.1. Sinh hoạt về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM:

- Đ/c BTCB triển khai Kế hoạch số ....- KH/ĐU ngày .../..../20...... của Đảng ủy xã .............. về Kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, tồn tại được chỉ ra sau tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 20....; Kế hoạch .........ngày .../.../20...... của Đảng ủy xã .............. về Kế hoạch triển khai chuyên đề năm 20...... “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”; Công văn 246- CV/ĐU ngày 16/01/20...... của Đảng ủy xã .............. V/v “chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 20.... gắn với thực hiện NQTW4 khóa XII”.

- Đ/c BTCB triển khai kế hoạch khắc phục khuyết điểm, tồn tại của Chi bộ sau kiểm điểm. Chỉ đạo từng cá nhân đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục.

1.2. Thông tin thời sự và phổ biến các văn bản cấp trên:

- Triển khai Công văn số 5680- CV/VPTW ngày 29/12/20..... của Văn phòng Trung ương V/v gửi Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc ngày 28/12/20.....; Công văn số 117- CV/BTGTU ngày 03/01/20...... của Ban Tuyên giáo thị ủy V/v tuyên truyền kỉ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”; Kế hoạch số 54- KH/ĐU ngày 05/01/20...... của Đảng ủy xã .............. về Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 112- KH/TU, ngày 15/12/20..... của Thị ủy La Gi về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chương trình số 16- CTr/ĐU ngày 12/01/20...... của Đảng ủy xã .............. về Chương trình công tác năm 20...... của BCH Đảng bộ xã ..............; Kế hoạch số 57- KH/ĐU ngày 16/01/20...... của Đảng ủy xã .............. về Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 20.......

- Đ/c BTCB thông tin tình hình địa phương, tình hình hoạt động của ngành, của nhà trường.

1.3. Đánh giá hoạt động tháng 01/20......:

* Việc lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

- Chi bộ lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Đảng viên tham dự lớp học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Hội nghị triển khai chuyên đề năm 20...... đầy đủ, nghiêm túc.

- Lãnh chỉ đạo cơ quan xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất đảm bảo quy định.

- Đã tăng cường hơn công tác nắm bắt dư luận xã hội để định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong chi bộ và cơ quan trường học.

* Lãnh đạo công tác chuyên môn:

- Thực hiện lãnh, chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Tập trung việc kiểm tra định kỳ cuối HKI, vào chương trình HKII và xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục trong từng đơn vị.

- Tiếp tục lãnh, chỉ đạo các trường học thực hiện xây dựng chương trình ngoại khóa để tuyên truyền, giáo dục trong dịp Tết 20.......

- Lãnh, chỉ đạo các trường tham gia đầy đủ các hội thi của ngành, của địa phương tổ chức.

* Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể:

- Đảng viên chủ động, tích cực trong tham gia học tập Nghị quyết và Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 20.......

- Tập thể chi bộ đã thực hiện kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm năm 20......

- Chi bộ thường xuyên lãnh đạo các đoàn thể phát huy trách nhiệm trong công tác. Vai trò của Công đoàn được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng khối đoàn kết và quy tụ sức mạnh tập thể.

- Tổ chức Đoàn, Đội nhiệt tình trong các phong trào ngoại khóa.

* Lãnh đạo các công tác khác:

- Thực hiện đầy lãnh đạo các đơn vị tham gia nhiệt tình công tác giáo dục và công tác phối hợp dở địa phương.

1.4. Dự kiến chương trình công tác tháng 02/20......:

- Điều chỉnh kế hoạch học tập và làm theo gương Bác chuyên đề năm 20....... Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nhân kỉ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2 và mừng Tết Mậu Tuất.

- Lãnh, chỉ đạo tập thể chi bộ và từng cá nhân đảng viên tiếp tục thực hiện nhanh chóng việc khắc phục những khuyết điểm, tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm năm 20......

- Lãnh đạo các trường phát huy hiệu quả trong công tác chuyên môn, tích cực đổi mới PPDH để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện HS.

- Tiếp tục việc hướng dẫn kê khai lí lịch đối tượng Đảng. Thực hiện thu, nộp Đảng phí kịp thời, đúng quy định. Tích cực trong đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng các cấp.

- Đảng viên tăng cường việc sinh hoạt ở nơi cư trú.

2. Chi bộ thảo luận:

2.1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước:

- Các đ/c trong chi bộ hoàn toàn thống nhất theo nội dung đã đánh giá.

2.2. Về nội dung công tác tháng tới:

- Các đ/c trong chi bộ cơ bản thống nhất theo nội dung dự thảo.

- Đ/c Hoa bổ sung: Chi bộ, nhà trường tăng cường công tác chỉ đạo trực bảo vệ trong dịp Tết Mậu Tuất để đảm bảo ANTT cho các trường học.

3. Kết luận của chủ tọa:

Đ/c Bí thư chi bộ ghi nhận và bổ sung ý kiến của đ/c Hoa vào chương trình công tác tháng 02/20.......

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN:

Đ/c BTCB chốt lại các nội dung chủ yếu cần thực hiện trong tháng .../20...... và lấy biểu quyết thống nhất trong toàn thể chi bộ. 100% đảng viên trong chi bộ đã biểu quyết đồng ý các nội dung trong kết luận.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 phút ngày ... tháng ... năm 20.......

CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÍ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập biên bản họp chi bộ

1. Phần đầu biên bản họp chi bộ

 • Ghi tên Đảng bộ, chi bộ ở góc trên, bên trái biên bản
 • Ghi rõ tên biên bản: Tên biên bản, họp vào ngày tháng nào, năm nào.
 • Địa điểm, thời gian tiến hành họp cho bộ.
 • Ghi lại về đảng số: tổng số đảng viên, trong đó có bao nhiêu đảng viên chính thức, bao nhiêu đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm. Ghi rõ trong số đảng viên chính thức, có bao nhiêu đảng viên được miễn sinh hoạt, số đảng viên tạm thời sinh hoạt ở nơi khác.
 • Số đảng viên dự sinh hoạt: ghi rõ tổng số, số đảng viên chính thức, dự bị, sinh hoạt tạm; ghi cụ thể số lượng, tên các đảng viên vắng mặt, có hay không có lý do.
 • Tên chủ tọa và thư ký cuộc họp: thông thường chủ tọa cuộc họp là đồng chí Bí thư chi bộ hoặc một đồng chí trong chi ủy, thư ký cuộc họp do chủ tọa chỉ định trong số đảng viên dự họp.

2. Phần nội dung chính biên bản họp chi bộ

Thư ký ghi biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ tiến trình buổi họp, thông thường gồm:

 • Thông báo tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương; tuyên truyền các văn bản liên quan đến chính sách, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.
 • Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước.
 • Nêu phương hướng, chương trình công tác tháng tới.
 • Phần thảo luận, góp ý kiến của đảng viên trong phần đánh giá công tác tháng trước và phương hướng công tác tháng tới, người ghi biên bản tóm tắt lại, nhấn mạnh trọng tâm của tất cả các ý kiến, không được bỏ sót, ghi qua loa, đại khái, cũng không nên quá chi tiết, rườm rà.
 • Chủ tọa phiên họp tiếp thu các ý kiến đóng góp, phê bình của tất cả các đảng viên dự họp, giải trình trong khả năng của chi bộ. Nếu vượt quá thẩm quyền giải đáp thì sẽ ghi lại để đề xuất lên cấp trên
 • Phần biểu quyết thông qua nghị quyết cuộc họp, thư ký ghi biên bản cần ghi rõ tổng số, tỉ lệ đảng viên dự họp biểu quyết, số tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 • Thư ký ghi tóm tắt các nội dung trong nghị quyết được cuộc họp chi bộ thông qua.

3. Cuối cùng kết thúc biên bản họp chi bộ

 • Ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp chi bộ.
 • Thư ký và chủ tọa ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Các bước trong cuộc họp sinh hoạt chi bộ năm 2022

Căn cứ điểm 1.2 tiểu mục 1 Mục II Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 quy định các bước trong cuộc họp sinh hoạt chi bộ năm 2022 như sau:

A. Mở đầu

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

- Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.

- Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).

- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

B. Tiến hành sinh hoạt

- Đối với sinh hoạt thường kỳ

 • Bí thư chi bộ báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị và gợi ý thảo luận.
 • Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.
 • Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.

- Đối với sinh hoạt chuyên đề

 • Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.
 • Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.
 • Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.
 • Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

C. Kết thúc

- Đối với sinh hoạt thường kỳ

Bí thư chi bộ thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

 • Tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; những ý kiến tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên và quy định thời gian hoàn thành.
 • Định hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.
 • Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.
 • Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.
 • Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

- Đối với sinh hoạt chuyên đề

 • Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.
 • Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 10.767
 • Lượt xem: 106.318
 • Dung lượng: 70 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo