Mẫu cam kết thực hiện đạo đức nhà giáo năm 2022 - 2023 (3 mẫu) Bản cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo

Bản cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo năm 2022 - 2023 gồm 3 mẫu, giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều gợi ý tham khảo để nhanh chóng biết cách viết bản cam kết cho riêng mình.

Mẫu cam kết thực hiện đạo đức nhà giáo là một trong những biểu mẫu được sử dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục. Mẫu cam kết này do giáo viên viết và gửi lên BGH nhà trường để cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo hay các chính sách về dân số. Vậy sau đây là 3 mẫu bản cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bản cam kết thực hiện đạo đức nhà giáo chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o------
………, ngày……..tháng…….năm …….

CAM KẾT
Thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo và văn hoá ứng xử
trong trường học - năm học…………

Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………….

Tôi tên là:……………….………….…………………

Chức vụ: …………………………….………………

Đơn vị công tác: Trường ....................................

Tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội dung của Quy định về đạo đức nhà giáo và văn hoá ứng xử trong trường học của năm học 20...– 20... cụ thể như sau:

I. Về phẩm chất chính trị:

............................................................................

...........................................................................

...........................................................................

II. Về đạo đức nghề nghiệp:

............................................................................

...........................................................................

...........................................................................

III. Về lối sống, tác phong:

............................................................................

...........................................................................

...........................................................................

IV. Về giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo:

............................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Hiệu trưởng Trường ................. nếu có vi phạm một trong những nội dung trên đây.

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC…………

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, CHÍNH SÁCH DÂN SỐ
NĂM 20... - 20..

Kính gửi: Phòng GD&ĐT, Công đoàn giáo dục; Nhà trường, công đoàn trường………….

Tên tôi là:………………………………; sinh năm:…………..

Đơn vị công tác:……………………………………………….

Nhiệm vụ được giao:…………………………………………..

Sau khi được quán triệt Chỉ thị năm học của tỉnh, huyện, ngành giáo dục, công đoàn giáo dục các cấp; kế hoạch nhiệm vụ năm học, chương trình công tác của nhà trường, công đoàn năm học 20…-20…; được quán triệt tiếp tục thi đua thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phát động năm học 20...-20.... Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

1- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không tham gia sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy và chất gây nghiện mà pháp luật cấm; không tham gia vào các tệ nạn xã hội như: hút, chích, cờ bạc, chọi gà, tín dụng đen, mê tín...; Thực hiện tốt pháp lệnh dân số; Không sinh con thứ 3 trở lên; Thực hiện tốt an toàn giao thông, trật tự an toàn trường học.

2- Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà trường, công đoàn giao; nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, Quy chế chuyên môn. Phục tùng sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp quản lý, các tổ chức đoàn thể.

3-Không dạy thêm trái quy định (Ở nhà hoặc bất kỳ địa điểm nào khác), thực hiện nghiêm túc Quyết định …………….. của ủy ban nhân dân …..; không gây phiền hà cho học sinh, phụ huynh và nhân dân. Thân thiện, gần gũi với học sinh.

4- Tích cực học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm giáo dục. Không sử dụng bạo lực, xúc phạm học sinh. Ứng xử với học sinh, đồng nghiệp và nhân dân mô phạm.

5- Tham gia hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đợt ủng hộ xây dựng quỹ mang tính nhân đạo từ thiện. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Chống các biểu hiện tiêu cực trong các hoạt động giáo dục. Tự phê bình và phê bình thẳng thắn, có trách nhiệm với công việc, không gửi đơn thư vượt cấp, nặc danh, mạo danh.

6- Cùng với đồng nghiệp trong đơn vị xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống.

Trên đây là 6 nội dung bản thân tôi cam kết thực hiện từ năm học 20...-20.... Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm và chịu các hình thức kỷ luật của trường, của ngành.

………., ngày…….tháng …….năm 20…

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

CHỦTỊCH

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Bản cam kết thực hiện đạo đức nhà giáo viết sẵn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….………, ngày……..tháng…….năm …….

CAM KẾT

Thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo và văn hoá ứng xử
trong trường học - năm học…………

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS…………….

Tôi tên là:……………….………….………………………………………..

Chức vụ: …………………………….………………………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ..................

Tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội dung của Quy định về đạo đức nhà giáo và văn hoá ứng xử trong trường học của năm học 20... – 20..., cụ thể như sau:

I. Về phẩm chất chính trị:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

4. Nghiêm túc chấp hành Quyết định của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ về tạm đình chỉ giảng dạy, xử lý kỷ luật, đưa ra khỏi ngành giáo dục nếu trực tiếp hoặc tổ chức cho người khác có hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh.

II. Về đạo đức nghề nghiệp:

1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

2. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

III. Về lối sống, tác phong:

1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.

3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

4. Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học.

5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.

6. Xây dựng gia đình văn hóa, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng.

IV. Về giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo:

1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.

2. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

5. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

6. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

7. Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

8. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

9. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

10. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, ma túy, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Hiệu trưởng Trường THCS ................. nếu có vi phạm một trong những nội dung trên đây.

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)
Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.364
  • Lượt xem: 21.852
  • Dung lượng: 146,7 KB
Sắp xếp theo