Bản cam kết thực hiện các nội dung về học bổng chính sách Mẫu cam kết của sinh viên

Bản cam kết cấp học bổng chính sách là biểu mẫu được lập ra dùng cho sinh viên theo chế độ cử tuyển xin cam kết thực hiện các nội dung về học bổng chính sách.

Nội dung trong mẫu bản cam kết cần trình bày các thông tin cá nhân của sinh viên và có xác nhận của nhà trường nơi đang theo học. Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Bản cam kết thực hiện nội dung về học bổng chính sách

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

BẢN CAM KẾT

Tôi là.............................................................................................................................

Sinh viên lớp:........................................... Khóa:.......................... Khoa:.......................

Trường:.........................................................................................................................

Địa chỉ thường trú.........................................................................................................

Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): ....... ngày cấp: ....... nơi cấp: ....

Tôi đã nghiên cứu kỹ và xin cam kết thực hiện các nội dung về học bổng chính sách đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển được quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Nếu trong trường hợp phải bồi hoàn, tôi xin cam kết hoàn trả số tiền học bổng được nhận theo đúng với các quy định của pháp luật.

 

……....., ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI VIẾT CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIY XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường..........................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Số điện thoại:................................................................................................................

Xác nhận anh/chị (Chữ in hoa, có dấu) ............. là sinh viên năm thứ: .... Khoá: ...... Khoa: .................

Giấy xác nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học, nhà trường sẽ gửi thông báo kịp thời về địa phương.

 

…………, ngày.... tháng.... năm....
TM. NHÀ TRƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 19
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 94,2 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo