Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 27 Kết nối tri thức (Có đáp án) Trắc nghiệm Sinh sản ở động vật

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 27 Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu vô cùng hữu ích tổng hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức về Sinh sản ở động vật với các mức độ: vận dụng, thông hiểu và vận dụng cao.

TOP 20 câu hỏi trắc nghiệm Sinh sản ở động vật có đáp án giải chi tiết kèm theo sẽ giúp các bạn học sinh lớp 11 làm quen với các dạng bài tập. Qua đó có định hướng học tập, ôn luyện đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Vậy dưới đây là 20 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 bài 27 Kết nối tri thức mời các bạn cùng theo dõi.

TOP 20 câu hỏi trắc nghiệm Sinh sản ở động vật

I. Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 27

Câu 1: Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở:

A. bọt biển và ruột khoang
B. trùng roi và thủy tức
C. trùng đế giày và thủy tức
D. a míp và trùng roi

Câu 2: Sinh sản hữu tính ở động vật là sự kết hợp

A. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
B. ngẫu nhiên của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
C. có chọn lọc của hai giao tử đực và một giao tử cái tạo nên hợp tác phát triển thành cơ thể mới
D. có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực và một tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

Câu 3: Cơ quan nào sau đây của nữ giới tiết ra progesteron?

A. Vùng dưới đồi
B. Nang trứng
C. Tuyến yên
D. Thể vàng

Câu 4: Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích

A. phát triển nang trứng
B. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng
C. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ
D. tuyến yên tiết ra hoocmôn

Câu 5: Khi nói về đặc điểm sinh sản vô tính ở động vật, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Chỉ cần một cá thể gốc
B. Cá thể mới luôn được hình thành từ trứng không được của cá thể gốc
C. Không có sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái
D. Dựa trên quá trình nguyên phân

Câu 6: Những loài nào sau đây là sinh vật lưỡng tính?

A. giun đất, ốc sên, các chép
B. giun đất, cá trắm
C. giun đất, ốc sên
D. tằm, ong, cá

Câu 7: Điều nào sau đây nói về hướng tiến hóa về sinh sản của động vật?

A. từ sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con
B. từ sinh sản hữu tính đến sinh sản vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con
C. từ sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, tự đẻ trứng đến đẻ con
D. từ sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng

Câu 8: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào

A. xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
B. xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
C. xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
D. xôma, kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

Câu 9: Sinh vật lưỡng tính có đặc điểm nào sau đây?

A. Chỉ có một loại cơ quan sinh sản sinh ra hai loại giao tử đực và cái
B. Mang cơ quan sinh sản đực và cái riêng biệt trên cùng một cơ thể
C. Chưa có cơ quan sinh sản riêng biệt mà giao tử được sinh ra từ bất kì tế bào nào của cơ thể
D. Tất cả động vật lưỡng tính đều có khả năng tự phối

Câu 10: Ở động vật sinh sản hữu tính có các hình thức thụ tinh là:

A. thụ tinh ngoài và thụ tinh trong
B. tự thụ tinh và thụ tinh chéo
C. thụ tinh ngoài và thụ tinh chéo
D. thụ tinh trong và tự thụ tinh

Câu 11: Hình thức sinh sản vừa có ở động vật không xương sống vừa ở động vật có xương sống là

A. Nảy chồi
B. Trinh sinh
C. Phân mảnh
D. Phân đôi

Câu 12: Ở nam giới, hoocmon nào sau đây sẽ kích thích quá trình sản sinh tinh trùng

A. GnRH, FSH, LH, testosteron
B. GnRH, FSH, LH, tiroxin
C. GnRH, FSH, LH, progesteron
D. FSH, LH, estrogen, progesteron

Câu 13: Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?

A. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh
B. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
C. Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng
D. Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh

Câu 14: Điều không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật là

A. thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái diễn ra bên ngoài cơ thể con cái
B. thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái diễn ra bên trong cơ thể con cái
C. thụ tinh trong làm tăng tỷ lệ sống sót của con non
D. thụ tinh ngoài làm tăng hiệu quả thụ tinh

Câu 15: Khi nói về hình thức trinh sản trinh sinh, chỉ ra phát biểu sai:

A. Không cần sự tham gia của giao tử đực
B. Xảy ra ở động vật bậc thấp
C. Chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính đực
D. Không có quá trình giảm phân

Câu 16: Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích

A. phát triển nang trứng
B. tuyến yên tiết hoocmôn
C. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng
D. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

...............

II. Đáp án trắc nghiệm Sinh 11 Bài 27

1A2B3D4B5B
6C7A8B9B10A
11B12A13B14D15D
16A17D18A19C20A

.............

Tải file tài liệu để xem thêm trắc nghiệm Sinh 11 Bài 27

Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 56
  • Lượt xem: 567
  • Dung lượng: 118 KB
Tìm thêm: Sinh học 11
Sắp xếp theo