Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2019

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là mẫu thông báo được đơn vị doanh nghiệp lập ra và gửi lên Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung trong mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm thông tin của doanh nghiệp, nội dung các thay đổi doanh nghiệp như thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi tê doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp:....................

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp □

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:.................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):...........

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:.............

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:.......................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:.................

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:...............

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):

......................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):

.......................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):

.......................................................

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:.........................................

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...............

Xã/Phường/Thị trấn:.................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:.............................

Tỉnh/Thành phố:...................................................................

Điện thoại:................. Fax (nếu có):...................................

Email (nếu có): ............Website (nếu có):...........................

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân

□ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu

□ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:.................................

Ngày cấp: ..../..../....Nơi cấp: ..............Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:.........

Xã/Phường/Thị trấn:..........................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...............

Tỉnh/Thành phố:..............................................

Quốc gia:........................................................

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

..............

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo