Phụ lục Thông tư 10/2020/TT-BTC Trọn bộ Biểu mẫu đi kèm Thông tư 10/2020/TT-BTC

Thông tư 10/2020/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 20/02/2020 về quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Kèm theo thông tư này là phần phụ lục bao gồm 15 biểu mẫu trong quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết của phụ lục này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Phụ lục Thông tư 10/2020/TT-BTC

Mẫu số Tên gọi
Mẫu số 01/QTDABáo cáo Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành
Mẫu số 02/QTDADanh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng
Mẫu số 03/QTDABảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
Mẫu số 04/QTDAChi phí đầu tư đề nghị quyết toán
Mẫu số 05/QTDATài sản dài hạn (tài sản cố định) mới tăng
Mẫu số 06/QTDATài sản ngắn hạn bàn giao
Mẫu số 07/QTDAGiá trị vật tư, thiết bị tồn đọng
Mẫu số 08/QTDATình hình thanh toán và công nợ của dự án
Mẫu số 09/QTDABáo cáo Quyết toán dự án hoàn thành của Dự án
Mẫu số 10/QTDABáo cáo Kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A
Mẫu số 11/QTDAQuyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành
Mẫu số 12/QTDAV/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm
Mẫu số 13/QTDAPhiếu giao nhận Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành
Mẫu số 14/QTDABáo cáo Quyết toán dự án hoàn thành
Mẫu số 15/QTDABảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư

Mẫu số: 01/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày tháng năm

BÁO CÁO

Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Kính gửi:…………………………………………

- Tên dự án:…………………………………………………….. Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối:…………………………………………….

- Tên dự án thành phần, tiểu dự án (nếu có):………………………………………………….. Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối:…………………………………………..

- Tên công trình, hạng mục công trình hoàn thành (nếu có):……………………………………Giá trị dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối………………………………………………………

- Chủ đầu tư:..................................................................

I. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STTTên nguồn vốnTheo Quyết định đầu tư điều chỉnh lần cuốiThực hiện
Kế hochĐã thanh toán
12345
Tổng cộng
1Nguồn vốn đầu tư công
1.1Ngân sách nhà nước

- Vốn ngân sách trung ương:

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia

+ Vốn trái phiếu Chính phủ

+ Vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

+ Vốn………….

- Vốn ngân sách địa phương

1.2Nguồn vốn khác thuộc vốn ầu tư công
2Nguồn vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh
3Nguồn vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của nhà nước
4Nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước
5Nguồn vốn khác (nếu có)

1. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

Số TTNội dung chi phí

Dự án (dự toán công trình, hạng mục công trình) được duyệt hoặc điều chỉnh lần cui

Giá trị đề nghị quyết toánTăng, giảm so với dự án (dự toán công trình, hạng mục công trình) được duyệt
12345
Tổng số
1Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
2Xây dựng
3Thiết bị
4Quản lý dự án
5Tư vấn
6Chi khác
7Dự phòng

III. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

2. Chi phí không tạo nên tài sản:

IV. Giá trtài sản hình thành sau đầu tư:

Số TTNhómGiá trị tài sản (đồng)
Tổng số
1Tài sản dài hạn (tài sản cố định)
2Tài sản ngắn hạn

V. Thuyết minh báo cáo quyết toán

1. Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3. Kiến nghị:

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...............

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của phụ lục tại file dưới đây!

Chia sẻ bởi: 👨 Đỗ Duyên
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 4.467
  • Lượt xem: 11.554
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 327,9 KB
Sắp xếp theo