Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

.................Ngày .......tháng ......... năm ........
Date

TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN
APPLICATION FOR DEREGISTRATION OF SHIP MORTGAGE

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký)

To: (name of ship registrar)

Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản số:..........đã được ký kết ngày ……tháng .. năm …… giữa.........với......... đề nghị xoá đăng ký thế chấp tàu biển sau đây trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam kể từ ngày……

Based on the Mortgage Contract No......signed betwen …. and …. dated............., hereby request to deregister the mortgage of following ship in the Vietnam National Ship Registration Book from the date of...............

Tên tàu (Name of ship):.................................. Hô hiệu (Callsign)..................................

Loại tàu (Type of ship):..................................................................................................

Chủ tàu (Shipowner) :.....................................................................................................

Số đăng ký (Number of registration):................... Ngày đăng ký (Date of registration)..........

Người thế chấp (Mortgagor):.............................................................................................

Người nhận thế chấp (Mortgagee):....................................................................................

Ngày xóa thế chấp :.................................................................................................................

Date of deregistry of mortgage

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 71
  • Lượt xem: 115
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 45 KB