Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Biểu mẫu GD-ĐT

TRƯỜNG ...........
Phòng CT HSSV
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Học kỳ ........ năm học 200… - 200….

Họ và tên sinh viên:........................................................Số hiệu SV:...............................

Lớp:..............................................................Khoá:............. Khoa/Viện:...............................................

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Tự đánh giá

Lớp đánh giá

GVCN

đánh giá

Ghi chú

I. Về ý thức và kết quả học tập

- Có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, tinh thần tự học, tự rèn luyện tốt

10

- Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra giữa kỳ (phạm quy thi trừ 4 điểm/1 lần)

12

- Đạt giải Olympic hoặc NCKH trường (nhất: 8; nhì: 7; Ba: 6; KK: 5; tham gia: 3)

8

Tổng mục I

30

II. Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường

- Không vi phạm Quy chế nội trú, ngoại trú, Có lối sống lành mạnh, đoàn kết.

5

- Tham gia lao động nghĩa vụ đầy đủ, có hiệu quả (vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

- Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi họp lớp, học tập, trao đổi về nội quy, quy chế của trường (vắng 1 buổi trừ 5 điểm)

10

Tổng mục II

25

III. Về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống TNXH

- Tham gia đầy đủ các buổi học Tuần Sinh hoạt công dân đầu khoá, đầu năm học đầy đủ (vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trường, lớp, Đoàn, Hội tổ chức (vắng 1 lần không có lý do chính đáng trừ 5 điểm)

10

Tổng mục III

20

IV. Về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng

- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật; Tích cực tham gia phong trào tự quản ở trường, ở nơi cư trú; Có quan hệ quần chúng tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, quan hệ đúng mức với bạn bè, nhân dân nơi cư trú

5

- Báo cáo đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú đúng và kịp thời khi có thay đổi

5

- Có hành động dũng cảm cứu người hoặc tận tình giúp đỡ bạn trong học tập, trong sinh hoạt và cuộc sống

5

Tổng mục IV

15

V. Về công tác phụ trách đoàn thể, xã hội và các tổ chức khác trong trường

- Có tham gia tích cực cho phong trào Lớp, Đoàn, Hội

4

- Cán bộ lớp, Đoàn, Hội: (Xuất sắc: 3; Tốt: 2; Khá: 1)

3

- Là thành viên tích cực của các Câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao của lớp, Khoa/Viện, Trường

3

Tổng mục V

10

Tổng toàn bộ

100

Chữ ký của sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

........, ngày.........tháng.......năm 20..

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/ CỐ VẤN HỌC TẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 163
  • Lượt xem: 1.527
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 67 KB
Sắp xếp theo