Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 bộ Chân trời sáng tạo Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025 (10 môn)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 bộ Chân trời sáng tạo gồm 10 môn: Ngữ văn, Lịch sử - Địa lí, Công nghệ, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Tin học, Toán, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, giúp thầy cô đưa ra nhận xét, đánh giá của mình dễ dàng hơn.

Phiếu góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025 chi tiết từng nội dung đề nghị chỉnh sửa chi tiết từng trang, từng dòng, cùng lý do đề xuất cụ thể. Qua đó, sẽ góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 9 mới trước khi đưa vào giảng dạy. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Phiếu góp ý SGK Tin học 9 Chân trời sáng tạo

PHỤ LỤC 2. Mẫu Phiếu cá nhân góp ý bản mẫu sách giáo khoa
(Đính kèm Công văn số /SGDĐT-GDTrH ngày tháng 11 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: …………..

Đơn vị: TH&THCS…………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Tin học; Lớp: 9
Thuộc bộ sách: Chân trời sáng tạo
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; Tổng Chủ biên/Chủ biên: Quách Tất Kiên

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 4: Phần mềm mô phỏng

Trang 10, dòng 1, câu hỏi củng cố kiến thức ở mục 1.

Các kênh hình, kênh chữ, đẹp, rõ ràng. Nội dung dễ hiểu.

Không

Không

2

Bài 13: Quy trình giao bài toán cho máy tính giải quyết

Từ trang 78 (Cả bài)

Nội dung của bài học có hướng dẫn rõ ràng cách thực hiện giải quyết bài toán trên máy tính.

Không

Không

……., ngày 07 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN GÓP Ý
(Ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý SGK Toán 9 Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài tập cuối chương VI

23

Bài tập 18

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học.

Phiếu góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN HĐTNHN; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác:Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Chủ đề 2. Thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống

14 - 20

Có 5 hoạt động và thêm hoạt động đánh giá, mỗi hoạt động có nhiều tình huống.

Giảm bớt nội dung.

không đủ thời gian thực hiện

Chủ đề 6. Phòng chống ô nhiễm môi trường và

47

Chủ đề 6. Phòng chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ cảnh quan.

Chủ đề 6. Bảo vệ môi trường và cảnh quan

không đủ thời gian thực hiện

…., ngày 02 tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý SGK Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:…..........................

Đơn vị công tác: Trường THCS…......

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Tất cả các trang từ bài 1 ->10

Logo của sách

Nên bỏ các Logo ở từng trang của phần bài học

Mất thẩm mĩ, che mờ chữ của phần bài.

Tất cả tựa đề các văn bản 1, 2, 3

Tất cả các văn bản đọc

Đề bài chữ hơi nhỏ

Tựa đề các bài đọc cần lớn hơn

Làm nổi bật tên văn bản.

Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.

Trang 46

Phần Hộp thẻ hướng dân

Chữ đậm nhạt chưa đồng nhất

Điều chỉnh đậm hoặc nhạt cho phù hợp.

….…, ngày 05. tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: GDCD; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1. Sống có lí tưởng

Trang 6

1. Sống có lí tưởng và ý nghĩa của sống có lí tưởng.

Phần thông tin chưa có hình ảnh minh hoạ.

Bổ sung hình ảnh minh hoạ (bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm) cho phần thông tin.

Giúp cho nội dung thêm sinh động, hấp dẫn đồng thời giúp hs có cái nhìn khái quát về nhân vật bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm trong thông tin.

Bài 2. Khoan dung

Trang 10,11,12

Khám phá.

1. Khái niệm, biểu hiện và giá trị của khoan

Thông tin 1 chưa có hình ảnh minh hoạ.

Bổ sung hình ảnh Nguyễn Trãi phần thông tin

Giúp cho nội dung thêm sinh động, hấp dẫn đồng thời giúp hs có cái nhìn khái quát về nhân vật trong thông tin.

Bài 3. Tích cực tham gia hoạt cộng động

Trang 16

Khám phá

2. Tham gia hoạt động cộng đồng.

Bổ sung thêm tình huống mục 2.

Để làm rõ cho nội dung: Tham gia hoạt động cộng đồng.

Bài 7. Thích ứng với thay đổi

Trang 38

Khám phá

2. Biện pháp thích ứng với thay đổi và ý nghĩa của sự thích ứng

Bổ sung thêm tình huống mục 2 (khám phá)

Để làm rõ cho nội dung: Biện pháp thích ứng với sự thay đổi và ý nghĩa của thích ứng.

….., ngày 03 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Góp ý sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí 9 Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:…..........................

Đơn vị công tác: Trường THCS…......

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Lịch sử

Bài 3

Trang 17

Hình 3.2

Cần trình bày đạm và rõ các mảng màu hơn

Dễ quan sát

Lịch sử

Bài 6

Trang 30-31

Các hình, ảnh trắng đen,

cần lớn và rõ nét hơn

Để trực quan sinh động LS

Lịch sử

Bài 10

Trang 59

Mục 1

Nội dung cần gọn lại bằng các bảng liệt kê sự kiện LS

Giảm nhẹ thời gian khai thác kiến thức và dễ hiểu hơn.

Lịch sử

Bài 12

Trang 60

Lược đồ 12.1

Cần trình bày màu sắc đạm và rõ ràng hơn

Giúp HS dễ quan sát và tì hiểu

…., ngày 6 tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Góp ý SGK Âm nhạc 9 Chân trời sáng tạo

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
MÔN: NGHỆ THUẬT - NỘI DUNG ÂM NHẠC

Họ tên:…………………....................................

Đơn vị công tác: Trường THCS…………….

Bản mẫu sách giáo khoa góp ý:

Bản mẫu SGK Âm nhạc 9 (bộ Chân trời sáng tạo) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Tổng chủ biên: Hồ Ngọc Khải; Nguyễn Thị Tố Mai.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

CĐ3:

KHÚC

HÁT

BIỂN

KHƠI

22 đến 30

Logo hơi đậm

Điều chỉnh màu sắc cho phù hợp

Làm che mờ phần chữ

CĐ4:

TRÁI TIM NGƯỜI THẦY

24/ 4

Hát: Con đò thời gian

Khi tóc thầy bạc (Trần Đức)

Giai điệu, tầm cữ âm vực chưa phù hợp (Yêu cầu cao) với lứa tuổi học sinh

:ƠN NGHĨA SINH THÀNH

12,13,14

Ơn nghĩa sinh thành

Tên gọi của 1 số chủ đề phù hợp với các hoạt động ngoại khóa tuy nhiên các mạch nội dung trong mỗi chủ đề: thể hiện ở các bài học chưa hợp lý, chủ đề 1 thì có 2 bài, chủ đề 3 có tới 3 bài

Nếu trong 1 tháng thì sẽ bị lẻ về số tiết (bài dạy thực tế trên lớp), giáo viên khó bố trí thời gian thực hiện cũng như nội dung của tiết kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ sẽ khó trọn vẹn các mạch nội dung trước khi tiến hành kiểm tra đánh giá.

:NHỊP ĐIỆU QUÊ HƯƠNG

32/4

Hát: Khi vui xuân sang (Hát chèo, lời mới: Hoàng Anh)

Để lời nguyên bản

Giới thiệu hiệu quả nét đẹp giai điệu và lời ca về các bài chèo Việt Nam

:SẮC

XUÂN

QUÊ

HƯƠNG

39,40

Thực hành đọc nhạc số 3, bài đọc nhạc số 4.

Nên đưa những bài phù hợp với học sinh

Giai điệu, tầm cữ âm vực chưa phù hợp (Yêu cầu cao) với lứa tuổi học sinh

Người góp ý

Góp ý SGK Mĩ thuật 9 Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
Môn: Mĩ thuật
Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Họ tên người đánh giá:…………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS………………..

Số điện thoại: …………………………………..

Email……………………………………………

Tên bài

Trang

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 4

16

Tạo tác phẩm theo thể loại điêu khắc cân bằng động

Sáng tạo tác phẩm theo thể loại điêu khắc cân bằng động

Tránh dùng từ dẩn đến cách hiểu đa nghĩa

Bài 9

40

Tạo hình nhân vật và sân khấu rối dây

Tạo hình nhân vật rối dây và sân khấu biểu diễn

Để học sinh dể tiếp cận khi khai thác mục tiêu bài học

Bài 13

54

Hình minh họa “Mực khô”

Thay hình minh họa phù hợp hơn

Dể gây phản cảm với học sinh lớp 9

….…, ngày 6 tháng 11 năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Friends Plus - Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các đơn vị bài học

Phù hợp

Không

Không

Phiếu góp ý SGK Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo

Góp ý SGK Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo - Định hướng nghề nghiệp

TRƯỜNG PTDTNT THCS …....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Mô đun: Định hướng nghề nghiệp

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường PTDTNT THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 3: Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam

Trang 17,

Mục 2_Những vấn đề cơ bản của thị trường lao động Việt Nam hiện nay

- Dòng 4: Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm dần.

- Dòng 10: Xu hướng nguồn cung lao động lớn hơn nhu cầu tuyển dụng, dẫn đến số người và tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động vẫn ở mức cao và chưa có xu hướng giảm

Thống nhất nội dung theo Niên giám thống kê năm 2022 của Tổng cục thống kê

Thống nhất nội dung theo Niên giám thống kê năm 2022 của Tổng cục thống kê

….….., ngày 05 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Góp ý SGK Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo - Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

TRƯỜNG PTDTNT THCS …....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Trải nghiệm nghề nghiệp, Mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường PTDTNT THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 6 (câu hỏi 2)

Bộ phận nào của Aptomat có chức năng đóng/cắt nguồn điện bằng tay

Bộ phận nào của Aptomat có chức năng đóng/cắt nguồn điện

Vì Aptomat có chức năng đóng cắt bằng tay hoặc tự động

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 7 (câu hỏi 3)

Bộ phận nào của công tắc có chức năng đóng/cắt dòng điện đi qua bóng đèn

Bộ phận nào của công tắc có chức năng đóng/cắt dòng điện.

Vì công tắc còn được sử dụng cho quạt, ổ điện di động,…

….….., ngày 05 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 1.972
Sắp xếp theo