Phiếu đánh giá phân loại công chức giáo viên năm 2022 Phiếu đánh giá, phân loại công chức theo Quyết định 3277

Phiếu đánh giá, phân loại công chức giáo viên năm 2021 được ban hành kèm Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2021 của Bộ GD&ĐT. Theo đó, giúp thầy cô tham khảo để viết phiếu đánh giá, phân loại công chức dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, còn có cả bộ tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, để hoàn thiện phiếu đánh giá cho mình. Mời thầy cô cùng tham khảo và tải về mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức mới nhất trong bài viết dưới đây:

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng công chức theo Quyết định 3277

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

I. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:……………………………………………….…………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:……………………………………………….…………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………….………

……………………………………………….…………………………………………

……………………………………………….…………………………………………

2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

……………………………………………….…………………………………………

……………………………………………….…………………………………………

…., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………….……..……

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:…………………………………….…………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

…., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI CÓ THẨM QUYN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động

(1) Chính trị tư tưởng

 • Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.
 • Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, không dao động trước mọi khó khăn, thách thức.
 • Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
 • Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

(2) Đạo đức, lối sống

 • Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. .
 • Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.
 • Có tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị, cơ quan trong sạch, vững mạnh.
 • Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình dė truc lợi.

(3) Tác phong, lề lối làm việc

 • Có trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
 • Có tỉnh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

(4) Ý thức tổ chức kỷ luật

 • Chấp hành sự phân công của tổ chức.
 • Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của đơn vị, cơ quan nơi công tác.
 • Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.
 • Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

(5) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

 • Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị
 • Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi đơn vị.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, chi cách chế độ công vụ, công chức tại đơn vị.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
 • Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 88
 • Lượt xem: 1.144
 • Dung lượng: 111,7 KB
Sắp xếp theo