Mẫu thư mời họp Biểu mẫu hành chính

Download.vn xin giới thiệu với bạn đọc mẫu Thư mời họp về việc gì đó bao gồm nội dung chi tiết về cuộc họp, địa điểm và thời gian diễn ra cuộc họp.

Nội dung Mẫu thư mời họp mặt

CÔNG TY…
Số: …/…


Vv: Họp....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Địa danh, ngày….tháng….. năm 20..…

THƯ MỜI HỌP

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ……….........................................................................................................

Kính gửi: .............………..........................................................................................................................

Đến dự cuộc họp: (1).............………........................................................................................................

Địa điểm: ..........................……….............................................................................................................

Thời gian: ...............................………........................................................................................................

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Ghi lý do cuộc họp hoặc vấn đề đưa ra trong cuộc họp.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.037
  • Lượt xem: 7.897
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 77,9 KB
Sắp xếp theo