Nội quy Đại hội Chi bộ mới nhất 3 mẫu nội quy, quy chế Đại hội Chi bộ, Đảng bộ

Nội quy Đại hội Chi bộ được lập ra để đặt ra những quy định, quy tắc, chuẩn mực chung yêu cầu mọi người thực hiện theo đúng nội quy đã đưa ra trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nội quy Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2021 - 2026
Nội quy Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2021 - 2026

Sau đây là 3 mẫu nội quy Đại hội Chi bộ được Download.com.vn đăng tải trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng theo dõi. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số tài liệu như: phiếu bầu cử Đại hội chi bộ, giấy mời dự Đại hội chi bộ, Nghị quyết Đại hội chi bộ. Mời các bạn cùng theo dõi.

Nội quy Đại hội Chi bộ (Đảng bộ) - Mẫu 1

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ (CHI BỘ).....

LẦN THỨ.... NHIỆM KỲ .....

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
------------

…………., ngày…… tháng…… năm 20......

NỘI QUY
Đại hội Đảng bộ(Chi bộ) …………..
Lần …… nhiệm kỳ 20...-20...
----*----

Căn cứ vào chương trình, nội dung và thời gian Đại hội.

Để thực hiện tốt chương trình, nội dung, yêu cầu của Đại hội Đảng bộ ( Chi bộ) …… lần thứ …… nhiệm kỳ ……. . Yêu cầu các đồng chí đảng viên (hoặc đại biểu ) về dự Đại hội thực hiện tốt các quy định sau đây:

1- Đối với Đại hội các đảng bộ cơ sở: Mỗi chi bộ cử đồng chí bí thư (bí thư vắng thì phó bí thư thay), đối với đoàn đại biểu thì đồng chí trưởng đoàn làm tổ trưởng để liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để nhận tài liệu, phù hiệu, chế độ của đại biểu và các vấn đề liên quan khác. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc đảng viên (đại biểu) của chi bộ (đoàn đại biểu) mình chấp hành đúng nội quy, quy chế của Đại hội.

- Đối với đại hội chi bộ: Đảng viên trong chi bộ phải có mặt trước khi tiến hành đại hội phiên trù bị để nhận tài liệu phù hiệu, chế độ của đại biểu và các vấn đề liên quan khác.

2- Thời gian Đại hội: Đại hội tiến hành trong thời gian là: ……….

3- Giờ làm việc của Đại hội:

- Buổi sáng: Từ ….. đến ……..

- Buổi chiều: Từ ….. đến ……

4- Đảng viên (đại biểu) dự đại hội phải có mặt trước giờ làm việc của Đại hội 15 phút. Trong hội trường phải thực hiện nếp sống văn minh, giữ trật tự, không nói chuyện riêng, không tiếp khách trong giờ đại hội làm việc, không hút thuốc, đảm bảo vệ sinh chung. Các Đại biểu sử dung điện thoại di động yêu cầu để ở chế độ im lặng hoặc tắt điện thoại, không nói chuyện điện thoại trong hội trường. Đại biểu nào ra ngoài phải xin phép Đoàn chủ tịch.

- Đại biểu (đảng viên) dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, đeo phù hiệu ở ngực áo phía trái, không đội mũ trong hội trường. Khuyến khích Đại biểu là người dân tộc mặc trang phục của dân tộc mình, mang theo thẻ đảng viên (để biểu quyết trong Đại hội).

5- Trong Đại hội:

- Đại biểu muốn phát biểu tại hội trường phải giơ tay và được Đoàn chủ tịch đồng ý mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu ý kiến theo đúng quy định của Đoàn chủ tịch về thời gian, nội dung, từng vấn đề thảo luận.

- Các tài liệu giao về từng Đoàn Đại biểu (hoặc từng đảng viên) là tài liệu cần được bảo quản chu đáo theo chế độ mật. Nếu để mất báo cáo ngay với đoàn chủ tịch.

- Trong Đại hội, nếu có Đại biểu (hoặc đảng viên) nào có công việc đặc biệt phải vắng mặt thì phải báo cáo với Đoàn chủ tịch về lý do và thời gian vắng mặt. Khi được ý kiến của Đoàn chủ tịch phải chấp hành nghiêm túc.

- Người không có trách nhiệm trong Đại hội, không được vào khu vực Đại hội.

6- Để đảm bảo an toàn trong thời gian Đại hội các Đại biểu phải đề cao cảnh giác, giữ gìn an ninh, trật tự; không tiết lộ bí mật, chương trình, nội dung làm việc của đại hội. Đại biểu đi xe đạp, xe máy phải để đúng nơi quy định.

7- Trong và ngoài giờ làm việc của Đại hội, đảng viên (đại biểu) dự đại hội cần văn minh, lịch sự, không phát ngôn bừa bãi. Nếu có điều gì cần thiết thì gặp Đoàn chủ tịch để phản ánh.

Trên đây là những nội quy chung yêu cầu các đồng chí đại biểu dự Đại hội thực hiện nghiêm túc nội quy này./.

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)…………..

Nội quy Đại hội Chi bộ (Đảng bộ) - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………….

ĐẠI HỘI CHI BỘ …………

NHIỆM KÌ..........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ….….., ngày…tháng…năm…

NỘI QUY ĐẠI HỘI CHI BỘ
Nhiệm kỳ …………..
--------------

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Kế hoạch số …….., ngày …………. của Đảng ủy Trường …………… về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 20....-20.... và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên,

Để đảm bảo thực hiện đúng chương trình, nội dung của đại hội, Đại hội Chi bộ........... nhiệm kỳ 20...-20... thống nhất Nội quy Đại hội bao gồm: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, đảng viên, cán bộ và các thành viên tham dự Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Đoàn Chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ:

Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; phân công thành viên điều hành các phiên họp của Đại hội; chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết; lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Đại hội. Điều hành việc bầu cử; hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị; hướng dẫn việc ứng cử, đề cử; lấy phiếu xin ý kiến của Đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử; lập danh sách bầu cử, lấy phiếu biểu quyết của Đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử; giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết, chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội; giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

2. Đoàn Thư ký (Thư ký) Đại hội có nhiệm vụ:

Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội. Quản lý và phát hành tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến Cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội. Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đoàn Chủ tịch, của Đại hội liên quan đến bầu cử. Giúp Đoàn Chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Hướng dẫn cách bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đảng viên, kiểm số phiếu phát ra và thu về báo cáo Đại hội, kiểm phiếu bầu. Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội. Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với Đoàn Chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để bàn giao cho Cấp ủy khóa mới lưu trữ theo quy định.

4. Đảng viên dự Đại hội phải mang trang phục nghiêm túc, đúng quy định: Nam mặc comple hoặc áo trắng, thắt cà vạt; nữ mặc áo dài truyền thống; mang theo thẻ đảng viên để sử dụng khi biểu quyết, xin phát biểu trong đại hội.

5. Đảng viên cần phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, phát biểu, đóng góp những ý kiến thiết thực, trọng tâm, góp phần tích cực cho Đại hội thành công. Khi cần phát biểu hoặc tranh luận trong Đại hội, đảng viên giơ cao thẻ đảng hoặc giơ tay (đối với đảng viên chưa có thẻ đảng), được Đoàn Chủ tịch đồng ý mới phát biểu. Phát biểu ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, mang tính xây dựng, không chỉ trích.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ sử dụng và bảo mật tài liệu Đại hội theo quy định; không được sao, chụp, không đưa cho người ngoài Đại hội xem tài liệu khi chưa có chủ trương công bố công khai. Không được lưu hành trong Đại hội những ấn phẩm, tài liệu chưa được Đại hội cho phép. Những tài liệu, kiến nghị nơi khác gửi đến đại hội phải nộp đầy đủ cho Đoàn Chủ tịch thông qua Đoàn Thư ký (Thư ký). Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn.

7. Không mang chất nổ, chất gây cháy, rượu, bia vào hội trường Đại hội. Không hút thuốc lá, không làm việc riêng, không nói chuyện riêng trong Đại hội. Điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc tắt chuông; khi thật cần thiết mới sử dụng, không được làm ảnh hưởng đến đại hội và những người xung quanh.

8. Thực hiện nghiêm túc thời gian quy định của Đại hội. Nghỉ giải lao tại hành lang hội trường, không đi xa, không làm ảnh hưởng đến công việc của các phòng, ban và công việc chung của Nhà trường.

9. Ngoài Ban Kiểm phiếu, không ai được đến nơi Ban Kiểm phiếu đang làm việc.

Nội quy này được thông qua Đại hội tại phiên trù bị. Yêu cầu tất cả đảng viên dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quy định trên đây. Nếu đảng viên vi phạm, tùy mức độ sẽ bị thi hành kỷ luật theo Điều lệ Đảng./.

Nội quy Đại hội Chi bộ (Đảng bộ) - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ XÃ ..........…

CHI BỘ TRƯỜNG .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…., ngày … tháng 02 năm 20

NỘI QUY
ĐẠI HỘI CHI BỘ .............
LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 20.… - 20....

Để đảm bảo tiến hành đại hội đạt kết quả tốt. Ban tổ chức đại hội thống nhất một số quy định sau:

1. Thời gian làm việc:

- Từ ….. giờ …..phút ngày 12/02/20.... đến …..giờ …..phút ngày 12/02/20....

- Đại biểu có mặt tại hội trường lúc …..giờ …..phút ngày 12/02/20.... để ổn định tổ chức đại hội và nhận tài liệu.

2. Trang phục:

- Đại biểu dự đại hội trang phục gọn gàng, nam quần tây áo sơ mi thắt cà vạt, nữ mặc áo dài truyền thống. Đeo huy chương, huy hiệu được tặng thưởng (nếu có).

- Đeo phù hiệu do ban tổ chức đại hội phát.

3. Một số quy định cụ thể:

- Đại biểu là đảng viên của chi bộ mang theo thẻ đảng viên để biểu quyết các nhiệm vụ của đại hội.

- Toàn thể đại biểu dự đại hội ngồi tập trung theo vị trí được Ban tổ chức đại hội quy định.

- Trong đại hội đại biểu phải chú ý lắng nghe, khi có ý kiến phải giơ tay xin phát biểu (nếu được đoàn chủ tịch đại hội đồng ý mới được phát biểu). Mỗi đại biểu được phát biểu một lần, mỗi lần không quá 05 phút.

- Đại biểu không phát biểu trùng lặp các ý kiến của đại biểu đã phát biểu trước để tránh lãng phí về thời gian.

- Khi cần thiết phải ra ngoài hội trường đề nghị di chuyển nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến không khí tôn nghiêm của đại hội.

- Đại biểu phải chấp hành thời gian làm việc của đại hội. Trong hội trường phải giữ trật tự, không hút thuốc lá, để điện thoại ở chế độ rung, không nói chuyện riêng, không bàn tán hoặc trao đổi bình luận ồn ào.

- Đoàn chủ tịch đại hội làm việc suốt trong quá trình diễn ra đại hội. Nếu đại biểu nào vi phạm nội quy, đoàn chủ tịch sẽ mời đại biểu đó ra ngoài.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.617
  • Lượt xem: 13.409
  • Dung lượng: 157,2 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm thêm: Đại hội Chi Bộ
0 Bình luận
Sắp xếp theo