Mẫu bài dạy minh họa môn Âm nhạc THCS Mô đun 3 Giáo án minh họa môn Âm nhạc THCS

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu bài dạy minh họa môn Âm nhạc THCS Mô đun 3 là mẫu giáo án minh họa tập huấn Mô đun 3, giúp thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT 2018 mới. Với nội dung bài dạy Âm nhạc dân tộc - Âm nhạc 7, thời lượng 4 tiết.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch môn Toán, Hóa học, hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3 để đạt kết quả cao trong khóa tập huấn Mô đun 3 này. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc mô đun 3 THCS

1
K HOCH BÀI DY CH ĐỀ: ÂM NHC DÂN TC LP 7
Thời lượng: 4 tiết
I. MC TIÊU DY HC
Phm cht,
năng lực
YCCĐ
Th
t
NĂNG LỰC ĐẶC THÙ
Hát đúng cao độ, trường độ, sc thái bài Lí cây đa; biết hát đơn ca, đồng
ca với 2 bè đơn gin;
(1)
Hc sinh biết được khái nim, tính cht nhp
4
4
(2)
Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng và bài đọc nhc Ánh trăng;
(3)
Phân biệt được s ging nhau hoc khác nhau gia các câu hát, nhn biết
được câu, đoạn trong bài hát và bài đọc nhc;
(4)
Cm nhận được tính cht của hát, bài đọc nhc.
(5)
Nhn biết, phân biệt được âm sc ca mt s nhc c phương tây
(6)
NĂNG LỰC CHUNG
T ch - T hc
Biết ch động, tích cc thc hin nhng công vic
ca bn
thân trong hc tp các ni dung hát, đọc nhc, nhc lí
và thường thc âm nhc.
(7)
Giao tiếp - Hp tác
Biết s dng ngôn ng kết hp để trình bày ý tưởng
và tho lun v nhim v hc tp; hiu rõ nhim v
ca nhóm.
(8)
PHM CHT
Yêu nước
Có ý thc bo v các di sản văn hoá, phát huy giá trị
ca di sn văn hoá (dân ca).
(9)
Chăm chỉ
Có ý thc hc tt các nội dung hát, đọc nhc, nhc lí,
…trong môn học Âm nhc.
(10)
II. THIT B DY HC VÀ HC LIU
- Tranh nh minh ho nhc c: Piano, violon, ghita, accoocdeon
- Nhc mu, nhc đệm
- Các bài tp ng dng thực hành: đọc nhc, ostinato, b Body
Percussion.
- Nhc c gõ: thanh phách, song loan, trng nh
III. TIN TRÌNH DY HC
A. TIN TRÌNH DY HC
2
Hot
động
hc
(thi gian)
Mc
tiêu
(Th
t
YCCĐ
)
PP/KTDH
ch đạo
Phương
án
đánh
giá
Hát
(45
phút)
1; 4; 5; 6; 7;
8;
9
PP:
Dalcroze,
Orff-
Schulwerk
KT: mnh
ghép
Vn
đáp;
trình
din;
Ôn hát;
nhc lí
nhp
4
4
Đọc
nhc
(45 phút)
1; 2; 4; 3; 5;
6; 7; 8; 9; 10
KT: mnh
ghép
PP:
Dalcroze,
Orff-
Schulwerk
PP:
Kodály, Dy
hc hp tác
Vn
đáp;
trình
din;
Vấn đáp
Ôn hát;
Ôn Đọc
nhc
TTAN
(45 phút)
1; 2; 4; 3; 5;
6; 7; 8; 9; 10
KT: mnh
ghép
PP:
Kodály, Dy
hc hp tác
PP: dy hc
khám phá;
Dalcroze
KT: khăn
tri bàn
Vn
đáp;
trình
din;
Vấn đáp
Ôn tp
ch đề 2
(45 phút)
1; 3; 4; 5; 7;
8; 9; 10.
PP:
Dalcroze,
Orff-
Schulwerk
PP: Kodály,
Dy hc hp
tác
Vn
đáp,
trình
din
K HOẠCH ĐÁNH GIÁ CH ĐỀ ÂM NHC DÂN TC
ÂM NHC LP 7
STT
Mch ni
dung
Yêu cu cần đạt
Mục tiêu đánh giá
Phương pháp và kỹ
thut dy hc
Phương pháp, công cụ
đánh giá
1
Hát "Lí cây
đa"- Dân ca
Quan h Bc
Ninh
- Biết hát đúng cao độ,
trường độ và sc thái
- th hát lĩnh xướng-
hòa giọng, hát đối đáp
- Phát triển năng lc th
hin âm nhc
- Đánh giá các kĩ năng
hát: thế, hơi thở, hát
đơn ca, hát hòa ging, hát
đối đáp
- Phương pháp: Thuyết
trình, vấn đáp, thực hành
luyn tp, trình bày tác
phm.
- Dy hc hp tác, dy
hc gii quyết vấn đề,
Dalcroze, Koda'ly,…
Phương pháp quan sát,
công cụ: thang đánh giá
quan sát hành vi.
- Phương pháp đánh giá
qua sn phm, ng c:
sn phm thc hành,
phiếu đánh gsản phm
2
Nhc : Nhp
4
4
- Nhn biết được khái
nim, tính cht, cách
đánh nhịp
4
4
- Phát triển năng lực hiu
biết âm nhạc, năng lc
th hin âm nhc.
- Phương pháp quan sát,
công cụ: Thang đánh giá
quan sát hành vi.
- Phương pháp hỏi đáp.
3
Đọc nhc:
Ánh Trăng
- Đọc đúng cao độ,
trường độ
- Nhn biết được các kí
hiu âm nhc trong
bài
- Phát triển năng lc th
hin âm nhạc, năng lực
ng dng và sáng to
- Đánh giá khả năng vận
dng kiến thc thuyết
âm nhạc. Năng lc giao
tiếp và hp tác
Phương pháp quan sát,
công c: thang đánh giá
quan sát hành vi.
- Phương pháp đánh giá
qua sn phm, ng c:
sn phm thc hành,
phiếu đánh gsản phm
4
Thường thc
âm nhc:
- Nhn biết được hình
dáng, phân bit được
- Phát triển năng lực hiu
biết âm nhc, cm th âm
Phương pháp quan sát,
công cụ: thang đánh giá
Chia sẻ bởi: 👨 Thu Thảo