Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới

Ngày 30/01/2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT để hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, hướng dẫn rất chi tiết nguyên tắc, tiêu chí cũng như quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới.

Video hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới

Nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

 • Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt trong Quyết định 512/QĐ-BGDĐT.
 • Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 1 đầu sách giáo khoa.

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

 • Phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương.
 • Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới

 • Tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và nhận xét sách giáo khoa của các môn học theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.
 • Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của mình.
 • Báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp.
 • Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.
 • Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất.
 • Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng.
 • Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở của mình.
Quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1
Quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Sau đó, công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 4 tháng.

 • 600 lượt xem
Cập nhật: 20/04/2020
Xem thêm: Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT
Sắp xếp theo