Giấy xác nhận học ngành độc hại Mẫu xác nhận HS-SV hưởng chế độ học ngành, nghề độc hại

Giấy xác nhận học ngành độc hạibiểu mẫu được Nhà trường lập ra để cấp cho sinh viên bổ sung vào hồ sơ đề nghị xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành của pháp luật.

Nội dung trong trong mẫu giấy xác nhận cần trình bày rõ thông tin học sinh, sinh viên, hộ khẩu thường trú, khoa, lớp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Xác nhận HS-SV hưởng chế độ học ngành, nghề độc hại

Giấy xác nhận học ngành độc hại - Mẫu 1

BỘ……………….
TRƯỜNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: …….

….…..ngày….tháng….năm

GIẤY XÁC NHẬN

Họ tên sinh viên: .........................................MSSV:.....................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):................................................

Hiện là sinh viên năm thứ: ....Học kỳ:..... Năm học: 20… - 20…. Lớp:..........

Khoa: ……………………….Ngành:.............................................

Khóa học: 20 -20 .Thời gian khóa học: … năm. Hệ đào tạo: ………… của nhà trường.

Khoa: ……………………………………………………………………

Xác nhận ngành (ghi rõ đối tượng ngành nghề nặng nhọc, độc hại)

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Giấy xác nhận này cấp để sinh viên ……………………………… bổ sung hồ sơ đề nghị xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

Giấy xác nhận học ngành độc hại - Mẫu 2

BỘ……………….

TRƯỜNG……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: …….

….…..ngày….tháng….năm

GIẤY XÁC NHẬN
Sinh viên chuyên ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

TRƯỜNG ………………….. XÁC NHẬN:

Anh (Chị): Ngày sinh: ………………………………..........

Hộ khẩu thường trú:...........................................................

Lớp: .....................- Khóa học:............. - Mã SV:……….

Khoa:...........................Hệ đào tạo: ................................

Là sinh viên học nghề: ……………………………………

Thuộc danh mục “Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” theo Quyết định số ………….. của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tại mục ...........)./.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 07
  • Dung lượng: 99,8 KB
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo