Giáo án Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo (Học kì 1) Giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

Giáo án Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo trọn bộ học kì 1, với 117 trang, mang tới các bài soạn trong năm học 2021 - 2022, giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 - Family and Friends National Edition cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm giáo án môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các bài học tiếp theo trong thời gian tới, mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải về tại đây:

Giáo án môn Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo

UNIT STARTER HELLO!

School :Subject : ENGLISH
Class : 2UNIT STARTERS: HELLO!
Period : 1LESSON : 1
Teacher : ………………………………………..

Week : 1

Lesson duration : 35 minutes

I. AIMS: Students know how to say 4 colors.

II. OBJECTIVES: By the end of this lesson, students will be able to:

Say 4 color words.

Practice color words in song.

Improve listening and speaking skills.

III. LANGUAGE:

Language focus: listening, speaking

Vocabulary: orange, pink, brown, purple

IV. RESOURCES AND MATERIALS:

Flashcards 1-5, audio tracks 03-05, …

V. TEACHING PROCEDURES:

STAGES

TEACHER’S ACTIVITIES

NOTES

Warm up

8 mins

- Say” Hello” to the whole class.

- Move around shake their hands and say” Hello”.

- Encourage students to say Hello to you.

- Ask students to say Hello to the friends next to them as well as shake hands.

Play Hello song (track 01)

- Practice singing the song

· Singing line by line

· Singing along in chorus

Guessing game:

- Show students 5 pictures in black and white: an apple, a cloud, a lemon, rocks, bananas.

- Ask students to guess what color they are.

- Show them the colored pictures: a red apple, a blue cloud, a green lemon, black rocks, yellow bananas.

whole class

Presentation

5 mins

Lead in:

- Play flashcards 5-8 on the board.

- Point to each picture and say the word.

- Point to the cards, students say the word.

whole class

Guided Practice

7 mins

1. Listen, point and repeat (track 03)

- Ask students to open their books.

- Play track 3, listen and point.

- Play again, ask students to listen and point.

- Play again, ask students to listen and repeat.

Board race Game:

- Stick the flash cards around the class.

- Divide students into 5 groups.

- Students take turns 1 by 1.

- 1 student from each group stand up.

- Ask students to listen and run to the correct flashcards.

- Hold up a color word: Orange.

- Students run to the correct flashcards and say aloud.

2. Listen and point (track 04)

- Play track 4, hold up your book and point.

- Students listen to track 04 again and point.

- Students listen again and say the words.

3. Listen and sing (track 05)

- Show your book to your students, elicit as many information as you can about the picture.

- Play track 05, students listen and point.

- Students listen again and sing along.

individuals

Pair/ Group practice

10 mins

4. Point and say. Stick.

- Show students how to do:

· Point to each color and ask students to say the words.

· Students point and repeat in chorus

· Say:” Let’s stick!

· stick the sticker and say: “pink”

- Ask students to work in pairs to say and stick

- Go around for help if necessary.

Below level: Students draw an object they have with colors orange, pink, brown or purple and color it.

- Ask them to write the color word in that colored pen or crayon.

At level: Ask students to unscramble these anagrams words: pnik, oaerng, bnrwo, pplrue

- Ask them to write the color word in that colored pen or crayon.

Above level: Ask students to unscramble these anagrams words: pnik, oaerng, bnrwo, pplrue

- Ask them to think of 2 more colors and write down.

Pair work: Printable Resources

- Show students how to do the task.

- Students work in pairs.

4. Workbook page 4

- Ask students to do exercises in workbook page 4.

- Go around to help and encourage the students.

groups

pairs

individuals

Conclusion

5 mins

Sing and act out (track 05)

- Divide the class into 4 groups.

- Give each group a flashcard: ROSY, TIM, BILLY, MISS JONES

- Play the chant.

- Students listen and stand up when they hear their group’s name.

GOODBYE SONG (track 02)

groups

VI. REFLECTION:

>> Tải file để tham khảo trọn bộ giáo án Tiếng Anh 2 sách Chân trời sáng tạo

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 79
  • Lượt xem: 245
  • Dung lượng: 6,3 MB