Đáp án cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo 2020 (Tuần 10) Đáp án Tuần 10 (Từ 25/5/2020 đến 1/6/2020)

Giới thiệu Tải về
  • 20 Đánh giá

Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" bắt đầu từ ngày 23/3/2020 - 13/7/2020, diễn ra trong 16 tuần, mỗi tuần sẽ có 10 câu hỏi theo tiến trình lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng.

Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00 thứ 2 hàng tuần và kết thúc vào 9h00 thứ 2 tuần kế tiếp. Bài thi gồm 10 câu theo hình thức trắc nghiệm, có 4 đáp án để người dự thi lựa chọn, trong đó có ít nhất 1 đáp án đúng (có thể có từ 1 đến 4 đáp án đúng). Vì vậy, người dự thi cần tìm hiểu kỹ các câu hỏi, đáp án trước khi tham gia thi.

Đây là cuộc thi trực tuyến, nếu chưa biết cách tham gia, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tham gia thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo trực tuyến. Ngoài ra, các em thanh thiếu niên Hà Nội còn có thể tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố Hà Nội".

Đáp án tuần 10 (Từ 25/5/2020 đến 1/6/2020)

Câu 1: Năm 1967, Ban Tuyên huấn Trung ương kiến nghị Ban Bí thư đưa cuộc vận động “Báo công, lập công” thành nền nếp hàng năm dựa trên kinh nghiệm các phong trào và cuộc vận động nào?

A. Phong trào thi đua “Hai giỏi” ở Quảng Bình và cuộc vận động “Báo công chống Mỹ, cứu nước” ở Thái Bình
B. Phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”
C. Phong trào “Ba đảm đang” và “Xây dựng gia đình vẻ vang”
D. Phong trào thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”

Câu 2: Cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành đợt sinh hoạt chính trị nào?

A. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
B. Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ vĩ đại
C. Tiến bước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
D. Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 3: “Nâng cao một bước quan trọng phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, năng lực vận dụng lý luận Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn công tác” là nội dung trong văn kiện nào của Đảng ban hành năm 1970?

A. Chỉ thị số 141-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tư tưởng
B. Nghị quyết số 210-NQ/TW về công tác giáo dục lý luận, chính trị và tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên
C. Thông báo số 05-TB/VPTW về vấn đề đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện
D. Nghị quyết số 41-NQ/TW của Ban Bí thư về việc chuyển lớp A1 thành Trường lý luận tại chức

Câu 4: Năm 1970, Đảng ta đã đề ra biện pháp gì để thực hiện Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh?

A. Tất cả các đảng viên phải tham gia lớp nghiên cứu tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, các sách phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin
B. Công tác giáo dục lý luận, chính trị phải thực hiện theo phương châm kết hợp lý luận và thực tiễn
C. Kết hợp nâng cao nhận thức chính trị với trau dồi tư tưởng và đạo đức cách mạng
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Chỉ thị số 190-CT/TW ngày 7/7/1971 của Ban Bí thư khóa III giao trách nhiệm cho cơ quan nào giúp Trung ương Đảng quản lý thống nhất toàn bộ đội ngũ trí thức?

A. Ban Tổ chức Trung ương
B. Ban Tuyên huấn Trung ương
C. Ban Khoa học giáo dục Trung ương phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương
D. Ban Khoa học giáo dục Trung ương

Câu 6: Chủ trương của Ban Bí thư về công tác xuất bản và phát hành báo chí năm 1970 là “nâng cao chất lượng, sắp xếp lại lực lượng báo chí” nhằm khắc phục hạn chế gì?

A. Lực lượng làm công tác báo chí còn quá ít
B. Báo chí tuyên truyền quá nhiều về kinh tế
C. Chất lượng chưa cao, chưa phát huy được tác dụng; Lực lượng báo chí phân phối chưa hợp lý; Báo địa phương chưa sát hợp với trình độ người đọc ở cơ sở
D. Báo chí tuyên truyền về văn hóa xã hội

Câu 7: Trong năm 1973 và đầu năm 1974, 5 đợt tuyên truyền trong công tác tư tưởng của Đảng tập trung vào những nội dung gì?

A. Nâng cao niềm tự hào về truyền thống anh hùng; cổ vũ, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng
B. Làm rõ nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế trong kế hoạch 2 năm 1973 -1974
C. Vạch trần hành động vi phạm Hiệp định Paris của Mỹ - Ngụy, tranh thủ sự đồng tình của dư luận quốc tế
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 ngày 13/10/1973 đề ra nhiệm vụ chủ yếu gì của cách mạng miền Nam?

A. Đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao; buộc địch nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định Paris
B. Phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp
C. Tích cực mở luồng giao lưu kinh tế giữa vùng ta và vùng địch
D. Tăng cường đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa và tăng cường đoàn kết quốc tế

Câu 9: Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng nào dưới đây?

A. Góp phần xây dựng, vun đắp và phát huy niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng
B. Làm dấy lên cao trào chống Mỹ cứu nước của toàn dân với khí thế sôi nổi, hào hùng
C. Nêu cao chính nghĩa Việt Nam, tranh thủ được sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của các nước XHCN anh em
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: “Em ơi em Đất nước là máu xương của mình/ Phải biết gắn bó san sẻ/ Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở/ Làm nên Đất nước muôn đời…” là lời của bài thơ Đất nước. Bạn cho biết ai là tác giả của bài thơ này?

A. Nguyễn Đình Thi
B. Nguyễn Khoa Điềm
C. Chế Lan Viên
D. Tố Hữu

Đáp án tuần 9 (Từ 18/5/2020 đến 25/5/2020)

Câu 1: “Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và Nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”. Phát biểu trên của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại sự kiện nào?

A. Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2020 “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”
B. Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
C. Hội thảo quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
D. Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng

Câu 2: Những tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành “Bảo vật quốc gia”?

A. Đường Kách mệnh
B. Nhật ký trong tù
C. Di chúc
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: "Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to…" Bạn cho biết, câu thơ trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm nào?

A. Năm 1966
B. Năm 1967
C. Năm 1968
D. Năm 1969

Câu 4: Để đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước lần thứ IV đã tuyên dương bao nhiêu anh hùng?

A. 99 anh hùng
B. 100 anh hùng
C. 111 anh hùng
D. 112 anh hùng

Câu 5: Thực hiện Chỉ thị ngày 26/6/1966 của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, năm 1967 các đảng bộ địa phương đã tiến hành mấy đợt giáo dục chính trị, tư tưởng?

A. 02 đợt
B. 03 đợt
C. 04 đợt
D. 05 đợt

Câu 6: Ngày 30/1/1968, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết nào về việc chia Ban Tuyên giáo Trung ương làm hai ban: Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương?

A. Nghị quyết số 1584-NQ/TW
B. Nghị quyết số 50 - NQ/TW
C. Nghị quyết số 14-NQ/TW
D. Nghị quyết số 10 NQ/TW

Câu 7: Thực hiện sự chỉ dạy của Bác, cuốn sách “Người tốt, việc tốt” do Ban Tuyên huấn Trung ương biên soạn được xuất bản vào thời gian nào?

A. Ngày 2/9/1966
B. Ngày 2/9/1967
C. Ngày 2/9/1968
D. Ngày 2/9/1975

Câu 8: Chỉ thị của Ban Bí thư khóa III về cuộc vận động bảo vệ Đảng được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 1/3/1961
B. Ngày 1/3/1963
C. Ngày 1/3/1965
D. Ngày 1/3/1967

Câu 9: Nghị quyết số 157 của Ban Bí thư khóa III chỉ rõ: tiếp tục cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng văn hóa tư tưởng và đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật. Ba cuộc cách mạng ấy quan hệ chặt chẽ với nhau, phải được đồng thời tiến hành, không thể xem nhẹ mặt nào, song phải tập trung sức thực hiện (…) Bạn hãy chọn 1 trong các phương án sau đây điền vào dấu (…)

A. Cách mạng văn hóa tư tưởng là đi trước một bước
B. Cách mạng quan hệ sản xuất là quyết định nhất
C. Cách mạng kỹ thuật là then chốt
D. Cách mạng kỹ thuật là quan trọng

Câu 10: “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam…”. Bạn hãy cho biết, đó là lời bài hát nào của nhạc sỹ Thuận Yến?

A. Bác Hồ một tình yêu bao la
B. Ca ngợi Hồ Chủ tịch
C. Trông cây lại nhớ đến Người
D. Biết ơn cụ Hồ

Đáp án tuần 8 (Từ 11/5/2020 đến 18/5/2020)

Câu 1: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng Dân tộc và Nhà Văn hóa kiệt xuất của Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1996
B. Năm 1987
C. Năm 1998
D. Năm 1999

Câu 2: Để thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn nào sau đây?

A. Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW
B. Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW
C. Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW
D. Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW

Câu 3: Chỉ thị 45-CT/TW ngày 10-5-1962 về công tác tuyên truyền đối ngoại xác định rõ các nội dung, phương châm tuyên truyền nào sau đây?

A. Chân thật, chính xác, sinh động, kịp thời, hợp đối tượng
B. Phối hợp lực lượng trong nước và ngoài nước
C. Vận dụng đúng đắn chiến lược và sách lược đường lối quốc tế của Đảng
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Thực hiện xây dựng Đảng về tư tưởng, trong các năm 1961-1965, Ban Tuyên huấn các cấp tham gia tiến hành cuộc vận động xây dựng nào sau đây?

A. Chi bộ 4 tốt
B. Chi bộ 2 tốt
C. Chi bộ 5 tốt
D. Chi bộ 3 tốt

Câu 5: Thực hiện Nghị quyết Đại hội III của Đảng, các mặt công tác khoa giáo ở miền Bắc đã được phát triển mạnh mẽ, có quy mô lớn. Trong đó có 2 lĩnh vực được ví là hai bông hoa tươi đẹp nhất của chế độ mới, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Bạn cho biết đó là những lĩnh vực nào?

A. Giáo dục và y tế
B. Thể dục, thể thao
C. Khoa học và công nghệ
D. Cả ba đáp án trên

Câu 6: Công tác tư tưởng và giáo dục chính trị theo Chỉ thị số 8-CT năm 1962 của Trung ương Cục bao gồm những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Tiếp tục giáo dục đảng viên nắm vững phương châm đấu tranh
B. Nắm vững quan điểm trường kỳ gian khổ, tự lực cánh sinh
C. Biết tranh thủ thời cơ giành thắng lợi trong từng thời gian ngắn
D. Cả ba đáp án trên

Câu 7: Sau chiến thắng Ấp Bắc vang dội, năm 1963, Trung ương Cục quyết định phát động phong trào thi đua nào trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ở miền Nam?

A. Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào
B. Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công
C. Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt
D. Tìm Ngụy mà đánh, lùng Mĩ mà diệt

Câu 8: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. Bạn cho biết Lời Kêu gọi trên được nêu trong tác phẩm nào?

A. Lời kêu gọi Toàn dân tập thể dục, ngày 27-3-1946
B. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, ngày 19-12-1946
C. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, ngày 11-6-1948
D. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ngày 17-7-1966

Câu 9: "Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được... Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”. Bạn cho biết câu nói trên được Bác Hồ nói ở đâu?

A. Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý hợp tác xã
B. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngày thành lập Đảng
C. Hội nghị Nghiên cứu Lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương
D. Đại hội Thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa

Câu 10: “Bác muốn nghe một câu hò Huế bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim. Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời…”. Bạn cho biết những lời trên của bài hát nào, do ai sáng tác?

A. Miền Nam nhớ mãi ơn Người, nhạc sĩ Lưu Cầu
B. Miền Trung nhớ Bác, nhạc sĩ Thuận Yến
C. Lời Bác dặn trước lúc đi xa, nhạc sĩ Trần Hoàn
D. Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, nhạc sĩ An Thuyên

Đáp án tuần 7 (Từ 4/5/2020 đến 11/5/2020)

Câu 1: Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (tháng 4/1952) đề ra cuộc vận động chỉnh huấn trong Đảng nhằm mục đích gì?

A. Chấn chỉnh, sửa chữa những khuyết điểm, nâng cao trình độ tư tưởng, ý thức công tác của cán bộ, đảng viên
B. Nâng cao chất lượng giáo dục
C. Tiến hành cải cách ruộng đất
D. Phát triển kinh tế

Câu 2: “Vấn đề then chốt công tác tư tưởng của ta là giải phóng tư tưởng con người để con người tự giác giải phóng mình…” là phát biểu của ai?

A. Tố Hữu
B. Hoàng Tùng
C. Hà Huy Giáp
D. Hà Xuân Trường

Câu 3: Tháng 8/1953, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết về chấn chỉnh công tác tuyên huấn, trong đó nêu lên những nhiệm vụ gì?

A. Căn cứ vào chủ trương quân sự của Đảng mà vạch ra nhiệm vụ, phương châm công tác
B. Đặt kế hoạch phối hợp công tác của ngành tuyên, huấn, văn, giáo
C. Hướng dẫn việc thí điểm lưới tuyên truyền của Đảng trong nhân dân ở vùng tự do
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Thực hiện chủ trương “Người cày có ruộng”, tháng 11/1953, Đảng ta đã ban hành văn kiện nào?

A. Nghị quyết về “Đẩy mạnh thi hành chính sách ruộng đất, chuẩn bị phát động quần chúng”
B. Chỉ thị về 10 điều kỷ luật của cán bộ trong khi thi hành chính sách ruộng đất
C. Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất
D. Nghị quyết về tình hình cải cách ruộng đất

Câu 5: Bạn cho biết những đóng góp quan trọng của công tác tuyên huấn trong giai đoạn 1945-1954?

A. Làm cho người dân hiểu mục đích kháng chiến là cứu nước, cứu nhà
B. Phê phán, đẩy lùi những khuynh hướng lệch lạc, bi quan
C. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Bức thư căn dặn các thầy thuốc “phải thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh, xây dựng một nền y học của ta” được Bác Hồ viết vào thời gian nào?

A. 27/03/1954
B. 27/02/1955
C. 27/02/1956
D. 27/02/1957

Câu 7: Chỉ thị số 18-TVA ngày 22/4/1960 của Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ đã đưa ra những biện pháp gì nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên quần chúng?

A. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng
B. Thành lập ban tuyên truyền cổ động ở các cấp
C. Ban tuyên truyền cổ động chuyên phụ trách công tác tuyên truyền trong quần chúng
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Theo Nghị quyết số 91-NQ/TW ngày 01/12/1959, Ban Tuyên huấn văn giáo (gọi tắt là Ban Tuyên giáo Trung ương) được hợp nhất từ những ban nào sau đây?

A. Ban Tuyên huấn và Văn giáo
B. Ban Giáo dục và Văn giáo
C. Ban Tuyên huấn và Giáo dục
D. Ban Tuyên truyền và Giáo dục

Câu 9: Chỉ thị số 85-CT/TW của Ban Bí thư nêu rõ: “bắt đầu từ năm 1958 trở đi, Đảng ta cần phải tăng cường việc tổ chức học tập lý luận Mác - Lênin cho cán bộ đảng viên lên một bước mới”. Bạn cho biết Chỉ thị trên được ban hành thời gian nào?

A. 28/04/1958
B. 24/05/1958
C. 05/10/1958
D. 19/11/1958

Câu 10: Những câu thơ sau gợi nhớ đến chiến thắng lịch sử nào của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)? “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt Máu trộn bùn non Gan không núng Chí không mòn!”

A. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947
B. Chiến dịch Biên giới năm 1950
C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
D. Cuộc tiến công chiến lược 1953 -1954

Đáp án tuần 6 (Từ 27/4/2020 đến 04/5/2020)

Câu 1: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, năm 1951 đã nêu những nội dung gì?

A. Những khó khǎn của Đảng và Chính phủ
B. Cuộc trường kỳ kháng chiến
C. Sửa chữa những khuyết điểm sai lầm
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Trong bức thư gửi giới họa sỹ và văn nghệ sỹ năm 1951, Bác Hồ viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là … trên mặt trận ấy”. Bạn hãy cho biết, trong dấu (…) là từ nào sau đây?

A. nghệ sỹ
B. chiến sĩ
C. họa sỹ
D. thi sỹ

Câu 3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ban hành Nghị quyết về xuất bản tờ báo nào của cơ quan Trung ương Đảng?

A. Báo Thanh niên
B. Báo Cứu quốc
C. Báo Vệ quốc quân
D. Báo Nhân dân

Câu 4: Bạn hãy cho biết, câu nói: “Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng, toàn Đảng phải làm công tác tuyên truyền” là của ai?

A. Hồ Chí Minh
B. Trường Chinh
C. Tố Hữu
D. Lê Duẩn

Câu 5: Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, thể hiện tinh thần quyết tâm của quân và dân ta trong chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Biên giới 1950
B. Chiến dịch Tây Bắc 1952
C. Chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954
D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Câu 6: Ngày 19/3/1954, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 71-CT/TW về việc chỉnh đốn sự chỉ đạo công tác tuyên huấn của các cấp uỷ đảng. Trong đó, nêu rõ yêu cầu nào?

A. Cấp uỷ cử một cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn
B. Cấp uỷ không nên cử cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn
C. Cấp uỷ cử một số cấp uỷ viên chuyên trách công tác tuyên huấn
D. Cấp uỷ cử một chuyên viên chuyên trách công tác tuyên huấn

Câu 7: “Ban chấp hành Trung ương quyết định các Đảng bộ các địa phương sẽ tiến hành một cuộc vận động chấn chỉnh Đảng, sửa chữa những khuyết điểm chính của cán bộ và đảng viên…”. Nội dung trên được nêu trong văn bản nào?

A. Chỉ thị của Ban Bí thư Về cuộc vận động chấn chỉnh Đảng, năm 1951
B. Chỉ thị đặc biệt của Ban Bí thư Về vấn đề Đảng ra công khai, năm 1951
C. Chỉ thị của Ban Bí thư Về vấn đề đấu tranh mậu dịch với địch, năm 1952
D. Lời kêu gọi nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm, năm 1952

Câu 8: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Về công tác văn nghệ năm 1952 nêu mấy nhiệm vụ lớn và công tác chính?

A. 1 nhiệm vụ lớn, 2 công tác chính
B. 2 nhiệm vụ lớn, 3 công tác chính
C. 3 nhiệm vụ lớn, 4 công tác chính
D. 4 nhiệm vụ lớn, 5 công tác chính

Câu 9: Chỉ thị của Ban Bí thư Về cuộc vận động chấn chỉnh Đảng được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 29/9/1951
B. Ngày 29/10/1951
C. Ngày 29/11/1951
D. Ngày 29/12/1951

Câu 10: Bài hát “Tiến về Sài Gòn” là sáng tác của nhạc sĩ nào?

A. Phạm Tuyên
B. Hoàng Vân
C. Lưu Hữu Phước
D. Cao Việt Bách

Đáp án tuần 5 (Từ 20/4/2020 đến 27/4/2020)

Câu 1: Công tác tư tưởng trong thời kỳ 1939-1945 đã đạt được những thành tựu nào sau đây?

A. Gắn chặt và phục vụ thiết thực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
B. Phát huy cao độ lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc ta
C. Cổ vũ nhân dân nổi dậy tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ của đế quốc và tay sai
D. Cả ba đáp án trên

Câu 2: Ngày 25/11/1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc để kêu gọi toàn dân đoàn kết chống thực dân Pháp. Bạn cho biết Chỉ thị đã nêu khẩu hiệu nào sau đây?

A. “Dân tộc trên hết”, “Tổ quốc trên hết”
B. Bài trừ nội phản
C. Cải thiện đời sống nhân dân
D. Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ

Câu 3: Trong Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các ngành, các giới thực hiện cho bằng được mục tiêu nào?

A. Dân tộc độc lập
B. Dân quyền tự do
C. Dân sinh hạnh phúc
D. Cả ba đáp án trên

Câu 4: Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”, được nêu trong tác phẩm nào?

A. Sửa đổi lối làm việc
B. Đời sống mới
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
D. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Câu 5: Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” chỉ rõ: Nhiệm vụ của Mặt trận văn hóa kháng chiến là bằng mọi hình thức động viên toàn dân tham gia chiến đấu. Bạn cho biết ai là tác giả cuốn sách này?

A. Hồ Chí Minh
B. Trường Chinh
C. Võ Nguyên Giáp
D. Lê Duẩn

Câu 6: Hội nghị văn hóa của Đảng họp từ ngày 26/2 – 2/3/1949 đã định ra những vấn đề nào sau đây?

A. Đường lối và nhiệm vụ cụ thể của ngành giáo dục, văn nghệ giai đoạn mới
B. Phát triển những nét lớn về lý luận xây dựng nền văn hóa mới
C. Phát huy sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức làm công tác văn hóa…
D. Cả ba đáp án trên

Câu 7: Bác Hồ có những câu thơ đã trở thành khẩu hiệu hành động của phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân: “Người người thi đua; Ngành ngành thi đua; Ngày ngày thi đua; Ta nhất định thắng; Địch nhất định thua”. Bạn cho biết những câu thơ này viết trong bài thơ nào?

A. Thơ chúc Tết xuân Mậu Tý (1948)
B. Thơ chúc Tết xuân Kỷ Sửu (1949)
C. Thơ chúc Tết xuân Canh Dần (1950)
D. Thơ chúc Tết xuân Tân Mão (1951)

Câu 8: Ngày 29-6-1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập những tiểu ban nào trong Ban Tuyên huấn Trung ương?

A. Huấn học
B. Biên tập; Giáo dục
C. Văn nghệ; Biên tập; Huấn học
D. Huấn học; Biên tập; Văn nghệ; Giáo dục

Câu 9: Nghị quyết số 55 QN/TW, ngày 14-9-1950 của Ban Bí thư khóa I, về tổ chức Ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục Trung ương Đảng đã Quyết nghị đồng chí nào làm Trưởng ban Tuyên truyền?

A. Tố Hữu
B. Hà Huy Giáp
C. Trần Huy Liệu
D. Nguyễn Văn Huyên

Câu 10: Lên đàng là một trong những hành khúc tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam nhằm kêu gọi tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng dân tộc. Bạn cho biết ai là tác giả của bài hát này?

A. Nguyễn Đình Thi
B. Lưu Hữu Phước
C. Văn Cao
D. Đỗ Nhuận

Đáp án tuần 4 (Từ 13/4/2020 đến 20/4/2020)

Câu 1: Tác phẩm Tự chỉ trích của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ gồm những nội dung nào dưới đây?

A. Trước hết, phải nhận thế nào là tự chỉ trích Bônsơvích
B. Một vài bài học nữa về cuộc tổng tuyển cử cần vạch rõ
C. Căn cứ vào hành động để xét đoán người cách mệnh
D. Cả ba đáp án trên

Câu 2: Cuối năm 1940, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ về đường lối cách mạng Việt Nam và phương pháp công tác. Các bài giảng của Người và một số đồng chí lãnh đạo được tập hợp lại, in thành cuốn sách nào sau đây?

A. Con đường giải phóng
B. Cách đánh du kích
C. Hoan nghênh thanh niên đi học quân sự
D. Mười chính sách của Việt Minh

Câu 3: Tài liệu Công tác bí mật do Ban Tuyên truyền của Đảng xuất bản năm 1942 gồm những nội dung gì?

A. Hướng dẫn những điều phải làm để giữ được nguyên tắc bí mật
B. Quy định nhiệm vụ của bí thư
C. Đáp án A, B
D. Qui định nhiệm vụ của đảng viên

Câu 4: Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943 gồm những nội dung nào dưới đây?

A. Vạch rõ tính chất phản động trong chính sách văn hoá ngu dân của thực dân Pháp
B. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hoá
C. Vạch ra phương hướng đấu tranh đúng đắn chống thực dân, phát xít
D. Cả ba đáp án trên

Câu 5: Chương trình Việt Minh được Bộ Tuyên truyền cổ động của Việt Minh công bố ngày 15/3/1944 đã nêu rõ những nội dung nào sau đây?

A. Sẽ lập nên chính phủ cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
B. Bài trừ văn hoá phản động; mở mang nền văn hoá Việt Nam
C. Cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ học
D. Cả ba đáp án trên

Câu 6:Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Câu nói trên là của ai?

A. Trường Chinh
B. Võ Nguyên Giáp
C. Hồ Chí Minh
D. Phạm Văn Đồng

Câu 7: “Xây dựng nền quốc dân giáo dục, chống nạn mù chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hóa mới” là một trong những nội dung quan trọng được thông qua tại Quốc dân Đại hội (họp ngày 16 - 17/8/1945 tại Đình Tân Trào). Nội dung trên được thể hiện trong tài liệu nào dưới đây?

A. Giành chính quyền toàn quốc và thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh
B. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh khi giành chính quyền toàn quốc
C. Nhiệm vụ khi giành chính quyền toàn quốc
D. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh

Câu 8: Ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời nước ta họp phiên đầu tiên đã nêu ra những nhiệm vụ cấp bách nào sau đây?

A. Phải phát động ngay một chiến dịch tăng gia sản xuất để chống đói
B. Mở ngay một chiến dịch chống nạn mù chữ
C. Tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân
D. Cả ba đáp án trên

Câu 9: Lớp học viết báo đầu tiên, lấy tên là lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 7/1947
B. Tháng 5/1949
C. Tháng 6/1950
D. Tháng 1/1951

Câu 10: Bài hát Mười chín Tháng Tám là nguồn cổ vũ tinh thần của quân và dân ta, là sức mạnh lớn lao đập tan xích xiềng nô lệ. Bài hát do ai sáng tác, vào thời gian nào?

A. Nhạc sĩ Văn Cao, 2/9/1943
B. Nhạc sĩ Phạm Tuyên, 19/8/1944
C. Nhạc sĩ Xuân Oanh, 19/8/1945
D. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí, 2/9/1945

Đáp án tuần 3 (Từ 6/4/2020 đến 13/4/2020)

Câu 1: Đảng ra bản ''Tuyên ngôn về thời cuộc'' đăng trên báo Dân chúng, kêu gọi các đảng phái dân chủ của người Việt Nam, các đoàn thể, cá nhân và cả người nước ngoài đoàn kết trong Mặt trận dân chủ “để vì tự do, hoà bình và cơm áo mà tranh đấu phòng thủ xứ sở'' được ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 29/8/1938
B. Ngày 29/10/1938
C. Ngày 29/11/1938
D. Ngày 29/12/1938

Câu 2: “Tắt Đèn”, một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán với nội dung nói về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Đây là tác phẩm nổi tiếng của Nhà văn nào sau đây?

A. Nhà văn Ngô Tất Tố
B. Nhà văn Nguyễn Công Hoan
C. Nhà văn Nam Cao
D. Nhà văn Nguyên Hồng

Câu 3: Để thống nhất nhận thức trong Đảng về đường lối, chính sách của Đảng, nhất là về xây dựng Mặt trận dân chủ, về cuộc tranh cử, phê phán những quan điểm sai trái nhằm tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, năm 1939, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng đã viết và cho xuất bản tác phẩm nào sau đây?

A. Tác phẩm “Đường Kách mệnh”
B. Tác phẩm “Vấn đề dân cày”
C. Tác phẩm “Tự chỉ trích”
D. Tác phẩm “Các quyền tự do dân chủ với nhân dân Đông Dương”

Câu 4: Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp ở Đông Dương tiến hành khủng bố Đảng Cộng sản Đông Dương và các đoàn thể quần chúng. Trước tình hình đó, tại Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương Đảng (tháng 11/1939) đã họp nhằm giải quyết vấn đề chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong tình hình mới. Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận nào sau đây?

A. Mặt trận Việt Minh
B. Mặt trận Liên Việt
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
D. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

Câu 5: Nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 11/1940 đã xác định những khẩu hiệu tuyên truyền nào cho các cuộc cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương?

A. Thành lập nhân dân cách mạng quân
B. Đả đảo đế quốc chủ nghĩa Pháp, Nhật và các thế lực phản động ngoại xâm. Đả đảo phong kiến bản xứ phản lại quyền lợi dân tộc
C. Quốc hữu hoá ngân hàng. Lập một quốc gia ngân hàng thống nhất
D. Chính phủ giữ độc quyền ngoại thương

Câu 6: Để chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị trong Đảng, năm 1942, Trung ương Đảng và Mặt trận Việt Minh đã quyết định xuất bản những tờ báo nào?

A. Cứu quốc
B. Cờ giải phóng
C. Việt Nam độc lập
D. Thanh niên

Câu 7: Trong năm 1941 và đầu năm 1942, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết những tác phẩm nào sau đây?

A. Cách đánh du kích
B. Cách huấn luyện cán bộ quân sự
C. Lịch sử nước ta (diễn ca)
D. Địa lý Việt Nam

Câu 8: Cuối tháng 2/1943, Ban Thường vụ Trung ương họp để bàn bạc việc mở rộng Mặt trận thống nhất và đẩy mạnh việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị đã đề ra một số quyết định gì về công tác tư tưởng trong Đảng?

A. Làm cho Đảng thống nhất về tư tưởng và hành động, đấu tranh chống các xu hướng sai lầm…
B. Các đảng bộ phải thảo luận kỹ những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng
C. Gây phong trào học tập chủ nghĩa Mác – Lênin mà nghiên cứu các vấn đề quân sự
D. Mở các lớp huấn luyện ngắn ngày ở các cấp đảng bộ để đào tạo cán bộ

Câu 9: Năm 1943, Đảng đưa ra văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hoá, văn nghệ, phân tích đúng đắn tình hình đời sống văn hoá dưới ách Pháp - Nhật, vạch ra đường lối văn hoá cách mạng và những nhiệm vụ trước mắt, tiến tới xây dựng nền văn hoá dân tộc, nhân dân. Bạn cho biết, đó là văn kiện nào?

A. Tuyên ngôn độc lập
B. Đề cương hoá Việt Nam
C. Nghị quyết của toàn thể Ban Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương
D. Điều lệ tóm tắt của Đảng

Câu 10: Tiến quân ca là một bài hát do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác và được sử dụng làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bạn cho biết, bài hát được sáng tác năm nào?

A. Năm 1942
B. Năm 1943
C. Năm 1944
D. Năm 1945

Đáp án tuần 2 (Từ 30/3/2020 đến 06/4/2020)

Câu 1. Bạn cho biết ai là người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam?

A. Nguyễn Đức Cảnh
B. Hà Huy Tập
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Ngô Gia Tự

Câu 2. Để thi hành chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và quyết định của Hội nghị thành lập Đảng, cùng với việc thông qua các văn kiện quan trọng, Đảng ta đã xuất bản Tạp chí nào sau đây?

A. Tạp chí sinh hoạt nội bộ
B. Tạp chí Đỏ
C. Tạp chí Cộng sản
D. Tạp chí sinh hoạt Đảng

Câu 3. Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo được phát triển tư tưởng, đường lối từ cuốn sách nào?

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. Đường Kách mệnh
D. Nhật ký chìm tàu

Câu 4. Sau Hội nghị Trung ương tháng 3-1937, Đảng đã cho xuất bản tài liệu nào nói về công tác tuyên truyền, cổ động; chủ trương phát triển mạnh mẽ công tác báo chí, xuất bản, phát hành, huấn luyện, đào tạo cán bộ?

A. Chung quanh vấn đề chính sách mới
B. Chủ trương tổ chức mới của Đảng
C. Tuyên ngôn về thời cuộc
D. Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối, chủ trương của Đảng

Câu 5. Đồng chí Hà Huy Tập viết tác phẩm nào nêu bật quá trình hoạt động của Đảng trong ba năm đầu mới thành lập?

A. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản Việt Nam
B. Lược thảo Lịch sử phong trào công nhân quốc tế
C. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương
D. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản thế giới

Câu 6. “Cần phải gắn chặt công việc với tư­ tư­ởng và lề lối làm việc, vì mỗi công việc thành hay bại là đều do tư­ tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai...”. Bạn cho biết câu nói này là của ai?

A. Nguyễn Ái Quốc
B. Hồ Tùng Mậu
C. Trần Phú
D. Lê Hồng Phong

Câu 7. Bạn cho biết trọng tâm của công tác tư tưởng thời kỳ 1930-1931 là gì?

A. Công tác tuyên truyền, cổ động
B. Công tác giáo dục chính trị, đào tạo cán bộ tuyên huấn
C. Công tác tuyên truyền và đào tạo cán bộ tuyên huấn
D. Công tác báo chí, xuất bản

Câu 8. Để khôi phục và phát triển phong trào cách mạng giai đoạn 1932-1935, Đảng đã công bố bản tài liệu nào?

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
B. Những vấn đề cơ bản của cách mạng Đông Dương
C. Lịch sử tóm tắt ba Quốc tế
D. Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu 9. Hội nghị Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng họp từ ngày 16-21/6/1934 đã ra Nghị quyết về vấn đề nào sau đây?

A. Nghị quyết về tổ chức Bộ Tuyên truyền và công tác tuyên truyền
B. Nghị quyết về thành lập Mặt trận nhân dân phản đế
C. Nghị quyết về công tác tuyên giáo của Đảng
D. Nghị quyết về công tác tuyên huấn của Đảng

Câu 10. Năm 1938, Hội truyền bá quốc ngữ ra đời đã tạo nên sinh hoạt văn hóa có giá trị trong đời sống xã hội, giúp người lao động nghèo biết đọc, biết viết, góp phần phát triển tư tưởng tiến bộ trong nhân dân. Bạn cho biết phong trào truyền bá quốc ngữ giương cao khẩu hiệu nào sau đây?

A. Chữ quốc ngữ cho mọi nhà
B. Chữ quốc ngữ cho mọi đối tượng
C. Chữ quốc ngữ cho mọi thành phần
D. Chữ quốc ngữ cho mọi người

Đáp án tuần 1 (Từ 23/3/2020 đến 30/3/2020)

Câu 1: “Bản án chế độ thực dân Pháp” là tác phẩm có tính chất lý luận đầu tiên về con đường giải phóng dân tộc trong tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản vào năm nào?

A. 1923

B. 1925

C. 1926

D. 1927

Câu 2. Bạn cho biết Ban Cổ động và Tuyên truyền – cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng, mặt trận hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác – Lênin, được thành lập năm nào?

A. Năm 1927

B. Năm 1928

C. Năm 1929

D. Năm 1930

Câu 3. Năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho ra đời tài liệu tuyên truyền đầu tiên cổ vũ quần chúng công nông nước ta đứng lên chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, đó là tài liệu nào?

A. Tài liệu Ngày quốc tế đỏ 1-8

B. Bản án chế độ thực dân Pháp

C. Đường Kách mệnh

D. Chánh cương vắn tắt

Câu 4. Sau khi thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, Nguyễn Ái Quốc đã cho xuất bản tờ báo nào, ở đâu?

A. Báo Búa liềm, tại Mát-xcơ-va (Liên Xô)

B. Báo Thanh niên, tại Quảng Châu (Trung Quốc)

C. Báo Cờ đỏ, tại Hà Nội

D. Báo Người Cộng sản, tại Quảng Châu (Trung Quốc)

Câu 5. Trong thời gian từ năm 1924 đến năm 1929, Nguyễn Ái Quốc đã gửi bao nhiêu thanh niên Việt Nam yêu nước sang đào tạo tại Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô)?

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

Câu 6. Bạn cho biết “Chánh cương vắn tắt của Đảng”, “Sách lược vắn tắt” xác định cách mạng Việt Nam phải tiến hành giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội do ai khởi thảo?

A. Trần Phú

B. Hồ Tùng Mậu

C. Nguyễn Ái Quốc

D. Hà Huy Tập

Câu 7. “Đảng phải làm cho càng ngày càng đông quần chúng biết mục đích của Đảng và ý kiến của Đảng đối với các việc quan trọng xảy ra. Muốn được như thế thì Đảng phải mở rộng việc tuyên truyền, cổ động (ra báo, sách, truyền đơn, diễn thuyết…)”. Bạn cho biết, câu trên trích trong văn kiện nào tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930?

A. Án nghị quyết của Trung ương toàn thể đại hội nói về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng

B. Điều lệ Đảng

C. Điều lệ Tổng công hội Đông Dương

D. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu 8. Từ ngày thành lập Đảng đến nay, Đảng ta đã thông qua mấy Cương lĩnh và Văn bản có tính Cương lĩnh?

A. Hai

B. Ba

C. Bốn

D. Năm

Câu 9. Ngày 1/8 được Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy làm ngày truyền thống nào sau đây?

A. Ngày Truyền thống tuyên giáo của Đảng

B. Ngày Truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng

C. Ngày Truyền thống khoa giáo của Đảng

D. Ngày Truyền thống công tác tư tưởng của Đảng

Câu 10. “Các bạn cần phải tuyên truyền cho các anh chị em bị bóc lột trong nước để họ ủng hộ Đảng Cộng sản, để họ đứng lên làm cách mạng tiêu diệt tận gốc toàn bộ kẻ thù”. Câu nói trên được trích trong văn kiện nào, vào thời gian nào?

A. Thư gửi Quốc tế Nông dân, 5/11/1930

B. Chỉ thị của Trung ương Thường vụ về vấn đề thành lập Hội “Phản đế đồng minh”, 18/11/1930

C. Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga, 1/11/1930

D. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ, 9/12/1930

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 7.679
  • Lượt xem: 89.609
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 97,1 KB
Tài liệu tham khảo khác