Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội Đáp án tuổi trẻ Hà Nội Tuần 4 (Từ 10/5/2021 đến 16/5/2021)

Giới thiệu Tải về
  • 14 Đánh giá

Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII” được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, tổ chức theo tuần. Vòng thi tuần diễn ra trong 5 tuần từ 19/4/2021 đến 23/5/2021, cụ thể:

  • Tuần 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19/4/2021 đến 23h00 ngày 25/4/2021;
  • Tuần 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 23h00 ngày 02/5/2021;
  • Tuần 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 03/5/2021 đến 23h00 ngày 09/5/2021;
  • Tuần 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10/5/2021 đến 23h00 ngày 16/5/2021;
  • Tuần 5: Bắt đầu từ 8h00 ngày 17/5/2021 đến 23h00 ngày 23/5/2021.

Mỗi thí sinh có 1 lượt thi mỗi tuần, vậy mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án tuần 4 trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội - Tuần 4

Câu 1: Theo định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt bao nhiêu phần trăm?

A. Trên 25%

B. Xấp xỉ 25%

C. Dưới 25%

D. 25%

Câu 2: Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025 gồm những vấn đề lớn nào?

A. Về kinh tế, xã hội, môi trường

B. Về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường

C. Về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh

D. Về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, môi trường

Câu 3: Theo Nghị quyết Đại hội XIII, đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta phát triển như thế nào?

A. Trở thành nước phát tiển, vượt qua mức thu nhập trung bình cao

B. Trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

C. Trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao

D. Trở thành nước phát triển, thu nhập cao

Câu 4: Theo Nghị quyết Đại hội XIII, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII về quốc phòng, an ninh, đối ngoại được xác định như thế nào?

A. Kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

B. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

C. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

D. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

Câu 5: Theo định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kinh tế số đạt bao nhiêu % GDP?

A. 20% GDP

B. 27% GDP

C. 25% GDP

D. 30% GDP

Câu 6: Theo định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là:

A. Dưới 4%

B. 5%

C. 4%

D. Trên 4%

Câu 7: Theo định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 6 – 7%

B. 6 – 7,5%

C. 6,5 – 7%

D. 6,5 – 7,5%

Câu 8: Có bao nhiêu đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

A. 499 đại biểu

B. 498 đại biểu

C. 500 đại biểu

D. 497 đại biểu

Câu 9: Có bao nhiêu đồng chí nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII?

A. 15

B. 13

C. 14

D. 16

Câu 10: Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có bao nhiêu đồng chí được bầu lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII?

A. 25

B. 24

C. 26

D. 23

Câu 11: Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày nào?

A. 02/11/2020

B. 11/01/2021

C. 11/02/2021

D. 01/11/2020

Câu 12: Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; trọng tâm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội được giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII là:

A. Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô

B. Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội

C. Cả 03 đáp án trên

D. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội

Câu 13: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra mục tiêu trong những giai đoạn nào?

A. Năm 2025, 2035, 2045

B. Năm 2025, 2030, 2050

C. Năm 2025, 2030, 2045

D. Năm 2025, 2030, 2040

Câu 14: Có bao nhiêu đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội?

A. 49 đảng bộ trực thuộc

B. 50 đảng bộ trực thuộc

C. 51 đảng bộ trực thuộc

D. 48 đảng bộ trực thuộc

Câu 15: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra tại địa điểm nào?

A. Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô

B. Trung tâm Hội nghị Quốc Gia

C. Nhà khách Chính Phủ

D. Trung tâm Hội nghị Quốc tế

Câu hỏi hình ảnh

Câu 1: Năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết, lấy vĩ tuyến 17 (vĩ tuyến 17° bắc) làm phân định giới tuyến quân sự Bắc - Nam tạm thời cho Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7/1956. Khu phi quân sự vĩ tuyến 17 thuộc tỉnh nào của Việt Nam?

A. Quảng Ninh

B. Quảng Trị

C. Quảng Bình

D. Quảng Nam

Câu 2: Năm 1951, tại Hội nghị thống nhất Việt Minh – Liên Việt, tổ chức Đảng nào đã được chính thức ra mắt quốc dân, công khai lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Đảng Lao động Việt Nam

C. Đảng Cộng sản Đông Dương

D. Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam

Câu 3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 05-10/9/1961

B. Ngày 05-10/9/1960

C. Ngày 15-18/12/1960

D. Ngày 15-20/3/1960

Câu 4: Tác phẩm: “Đề cương cách mạng miền Nam” được soạn thảo vào thời gian nào?

A. 1956

B. 1966

C. 1963

D. 1965

Câu 5: Nhà tù Hỏa Lò được thực dân Pháp xây dựng vào năm nào?

A. 1968

B. 1869

C. 1896

D. 1986

Câu 6: Trung ương Cục miền Nam được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 5/1951

B. Tháng 3/1951

C. Tháng 6/1951

D. Tháng 2/1951

Câu 7: Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo hiện nay thuộc tỉnh nào?

A. Bình Thuận

B. Khánh Hòa

C. Đồng Nai

D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 8: Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 10/1936

B. Tháng 9/1939

C. Tháng 11/1939

D. Tháng 3/1938

Câu 9: Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 gồm bao nhiêu chiến dịch lớn liên tiếp?

A. 03 chiến dịch: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Giải phóng Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh

B. 03 chiến dịch: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Giải phóng Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh

C. 03 chiến dịch: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Giải phóng Thủ đô, Chiến dịch Hồ Chí Minh

D. 03 chiến dịch: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Giải phóng Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội - Tuần 3

Câu 1: Theo Nghị quyết Đại hội XIII, đến năm 2025 tỉ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là bao nhiêu?

A. Đạt tối thiểu 80%
B. Đạt 78%
C. Đạt khoảng 85%
D. Đạt trên 80%

Câu 2: Theo Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc là gì?

A. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng
B. Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng
C. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
D. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Câu 3: Theo Nghị quyết Đại hội XIII, đến năm 2025 giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định bao nhiêu phần trăm?

A. 42%
B. 43%
C. 44%
D. 45%

Câu 4: Theo Nghị quyết Đại hội XIII, đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta phát triển như thế nào?

A. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao
B. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao
C. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao
D. Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao

Câu 5: Theo Nghị quyết Đại hội XIII, đến năm 2025 tỉ lệ đô thị hóa khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 45%
B. 42%
C. 50%
D. 47%

Câu 6: Nghị quyết Đại hội XIII xác định bao nhiêu đột phá chiến lược giai đoạn 2021-2025?

A. 6
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 7: Mục tiêu tổng quát về xây dựng và phát triển đất nước được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như thế nào?

A. Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước đang phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa
B. Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa
C. Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển
D. Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Câu 8: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu nào sau đây thuộc chỉ tiêu về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường chủ yếu đến năm 2025?

A. Tỷ lệ lao động qua đào tạo
B. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
C. Tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và được xây mới) có trạm xử lý nước thải
D. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị

Câu 9: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. 50 – 55%
B. 50 – 60%
C. 60 – 70%
D. 60 – 65%

Câu 10: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. 25 – 35%
B. 25 – 30%
C. 30 – 40%
D. 30 – 35%

Câu 11: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 18
B. 17
C. 15
D. 16

Câu 12: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội hiện có bao nhiêu đồng chí?

A. 13
B. 10
C. 11
D. 12

Câu 13: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. 50%
B. 70%
C. 90%
D. 100%

Câu 14: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu nào sau đây không thuộc các chỉ tiêu về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường chủ yếu đến năm 2025?

A. Tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới
B. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng
C. Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn chất thải nguy hại được xử lý
D. Tỷ lệ thật nghiệp thành thị

Câu 15: Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố Hà Nội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 03 đại biểu đương nhiên, 60 đại biểu được bầu tại Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và 05 đại biểu dự khuyết
B. 03 đại biểu đương nhiên, 62 đại biểu được bầu tại Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và 07 đại biểu dự khuyết
C. 03 đại biểu đương nhiên, 65 đại biểu được bầu tại Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và 05 đại biểu dự khuyết
D. 03 đại biểu đương nhiên, 60 đại biểu được bầu tại Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và 07 đại biểu dự khuyết

Câu hỏi hình ảnh

Câu 1: Ai là người đã ủng hộ cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam 5.147 lượng vàng?

A. Trịnh Văn Bô
B. Trịnh Thị Thục
C. Trịnh Văn Bính
D. Trịnh Kiều

Câu 2: Ông Trịnh Văn Bô đã mở cửa hàng tơ lụa có tên là gì?

A. Bảo Lộc
B. Phúc Lợi
C. Toàn Thịnh
D. Cường Hoàn

Câu 3: Hiệu buôn tơ lụa của ông Trịnh Văn Bô nằm ở phố nào của Hà Nội?

A. Hàng Đường
B. Hàng Buồm
C. Hàng Đào
D. Hàng Ngang

Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện?

A. Đồng chí Lê Duẩn
B. Đồng chí Trường Chinh
C. Đồng chí Trần Phú
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 5: Chợ Đồng Xuân thuộc quận nào trên địa bàn thành phố Hà Nội?

A. Hai Bà Trưng
B. Đống Đa
C. Hoàn Kiếm
D. Ba Đình

Câu 6: Từ ngày 25 tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã làm việc tại đâu?

A. Nghệ An
B. Điện Biên Phủ
C. Cao Bằng
D. Hà Nội

Câu 7: Ông Trịnh Văn Bô được truy tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu vào năm nào?

A. 2005
B. 2008
C. 2006
D. 2007

Câu 8: Ngày 17-3-1930, tại số nhà 42 phố Hàng Thiếc, Hà Nội đã diễn ra một sự kiện quan trọng trong lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội, đó là sự kiện gì?

A. Thành lập Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hà Nội.
B. Thành lập Ban Thường vụ Đảng bộ Hà Nội
C. Thành lập Ban chấp hành chính thức của Đảng bộ Hà Nội.
D. Thành lập Thành ủy lâm thời Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hà Nội

Câu 9: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào thời gian nào?

A. 15/8/1945
B. 25/8/1945
C. 20/5/1945
D. 2/9/1945

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội - Tuần 2

Câu 1: Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản nào?

A. Luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi
B. Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi
C. Hiến chương Liên hợp quốc, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi
D. Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi

Câu 2: Có bao nhiêu đồng chí nữ ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được bầu tại Đại hội XIII của Đảng?

A. 19 đồng chí
B. 20 đồng chí
C. 18 đồng chí
D. 17 đồng chí

Câu 3: Tỷ lệ tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 50%
B. 70%
C. 60%
D. 80%

Câu 4: Phương châm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là gì?

A. Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo – Trong sạch
B. Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển
C. Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo
D. Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo – Đồng bộ

Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra bao nhiêu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII?

A. 21
B. 18
C. 19
D. 20

Câu 6: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ra Ban Bí thư gồm bao nhiêu đồng chí?

A. 06 đồng chí
B. 07 đồng chí
C. 04 đồng chí
D. 05 đồng chí

Câu 7: Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao?

A. Quốc phòng an ninh
B. Giáo dục và đào tạo
C. Văn hóa xã hội
D. Khoa học và công nghệ

Câu 8: Trong giai đoạn 2016 – 2020, Thủ đô Hà Nội đóng góp bao nhiêu % tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước?

A. 9,6%
B. 8,7%
C. 10,6%
D. 8,6%

Câu 9: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. 72%
B. 70%
C. 78%
D. 75%

Câu 10: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. 60 – 80%
B. 68 – 88%
C. 86 – 88%
D. 80 – 88%

Câu 11: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. 40%
B. 60%
C. 55%
D. 50%

Câu 12: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, tỷ lệ thất nghiệp thành thị đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. 3%
B. Trên 3%
C. Dưới 3%
D. Dưới 5%

Câu 13: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Thôn, Làng văn hóa đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. 75%
B. 60 %
C. 65%
D. 70%

Câu 14: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu nào sau đây không thuộc các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội chủ yếu đến năm 2025?

A. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ
B. Gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa
C. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
D. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa

Câu 15: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về kinh tế, tỷ lệ ngành nông, lâm và thủy sản trong cơ cấu kinh tế năm 2025 là bao nhiêu?

A. 1,4 - 1,6%
B. 1,2 - 1,6% 
C. 1,3 - 1,6%
D. 1,4 - 1,5%

Câu hỏi hình ảnh

Câu 1: Khu Di tích Cổ Loa thuộc quận/huyện nào của thành phố Hà Nội?

A. Quận Hà Đông
B. Huyện Mê Linh
C. Huyện Thanh Oai
D. Huyện Đông Anh

Câu 2: Xã nào sau đây không thuộc cùng một huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội?

A. Xã Đông Hội
B. Xã Tự Do
C. Xã Bình Minh
D. Xã Vạn Thắng

Câu 3: Ngôi trường THPT tại Hà Nội mang tên một danh nhân văn hóa (Nhà nước phong tặng danh hiệu năm 1981) được thành lập vào cuối năm 1950?

A. THPT Nguyễn Trãi
B. THPT Chu Văn An
C. THPT Nguyễn Du
D. THPT Nguyễn Gia Thiều

Câu 4: Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Quốc gia Hà Nội) là ai?

A. Ông Đào Trọng Thi
B. Ông Ngụy Như Kontum
C. Ông Phan Hữu Dật
D. Ông Nguyễn An

Câu 5: Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan nào?

A. Hội đồng lý luận Trung ương
B. Tạp chí Cộng sản
C. Báo Nhân dân
D. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật

Câu 6: Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 162-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày, tháng, năm nào?

A. 01/02/2013
B. 01/02/2010
C. 01/02/2011
D. 01/02/2012

Câu 7: Đại hội lần thứ mấy của Đảng có số đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc?

A. Đại hội V
B. Đại hội X
C. Đại hội XII
D. Đại hội XIII

Câu 8: Theo Quyết định số 162-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban chỉ đạo gồm bao nhiêu thành viên?

A. 16
B. 15
C. 18
D. 17

Câu 9: Theo Quyết định số 343-QĐNS/TW, ngày 13/8/2016 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm bao nhiêu thành viên?

A. 19
B. 17
C. 18
D. 20

Câu hỏi tự luận tìm hiểu Nghị quyết của Đảng trong thanh niên Thủ đô

Câu 1: Đề xuất các giải pháp, ý tưởng cụ thể hóa xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới gắn với Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”

Câu 2: Đề xuất cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hoạt động của các hội quần chúng Thành phố, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân Thủ đô”.

Câu 3: Trong 03 khâu đột phá do Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, giai đoạn 2020 – 2025 đề ra, bạn tâm đắc nhất với khâu đột phá nào? Vì sao?

Câu 4: Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí nhận thức sâu sắc nhất ở nội dung nào? Vì sao? Đồng chí hãy liên hệ việc triển khai, thực hiện tại địa phương, đơn vị?

Câu 5: Đề xuất cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hoạt động của các hội quần chúng Thành phố, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân Thủ đô”.

Câu 6: Đề xuất các giải pháp, ý tưởng cụ thể hóa xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới gắn với Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội - Tuần 1

Câu 1: Đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. 13,01%
B. 11,03%
C. 11%
D. 10,13%

Câu 2: Đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. 80,7%
B. 78,02%
C. 87,02%
D. 28,07%

Câu 3: Đại biểu nữ chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. 13,9%
B. 19,33%
C. 19,39%
D. 13,99%

Câu 4: Đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. 12,05%
B. 12,04%
C. 14,02%
D. 12,03%

Câu 5: Quy chế bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có những điểm mới nào sau đây?

A. Việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại hội trường và phòng họp của các đoàn đại biểu.
B. Việc kiểm phiếu được sử dụng phần mềm do Quân ủy trung ương chịu trách nhiệm.
C. Quy định trách nhiệm của người đề cử nhân sự tham gia BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ban Kiểm tra trung ương.
D. Cả 03 đáp án trên đều đúng

Câu 6: Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập bao nhiêu Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng?

A. 08 Tiểu ban
B. 05 Tiểu ban
C. 06 Tiểu ban
D. 07 Tiểu ban

Câu 7: Bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII" được phát hành vào ngày nào?

A. 22/01/2021
B. 21/01/2021
C. 23/01/2021
D. 22/02/2021

Câu 8: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về xây dựng Đảng đến năm 2025, số lượng đảng viên mới của thành phố Hà Nội kết nạp hàng năm đạt bao nhiêu đảng viên?

A. 9.500 – 10.000 đảng viên
B. 9.000 – 10.000 đảng viên
C. 8.500 – 9.000 đảng viên
D. 8.000 – 9.000 đảng viên

Câu 9: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về xây dựng Đảng đến năm 2025, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt bao nhiêu %?

A. 75%
B. 100%
C. Trên 50%
D. Trên 75%

Câu 10: Nội dung chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các nội dung nào?

A. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
B. Cả 03 đáp án trên
C. Khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
D. Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Câu 11: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về kinh tế đến năm 2025, tốc độ tăng năng suất lao động đạt bao nhiêu %?

A. từ 7,0 – 7,5%
B. từ 7,5 – 8,0%
C. từ 6,5 – 6,8%
D. từ 6,8 – 7,3%

Câu 12: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 như thế nào:

A. Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh trah quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.
B. Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh trah quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.
C. Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 10.000 - 12.000 USD.
D. Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Câu 13: Hà Nội đóng góp bao nhiêu % GDP của cả nước trong giai đoạn 2016 – 2020?

A. 15%
B. 18%
C. 17%
D. 16%

Câu 14: Thành phố Hà Nội đã hoàn thành bao nhiêu chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020?

A. 18 chỉ tiêu
B. 15 chỉ tiêu
C. 17 chỉ tiêu
D. 16 chỉ tiêu

Câu 15: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, có bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và đó là các chỉ tiêu nào?

A. 05 chỉ tiêu: về kinh tế; về văn hóa – xã hội; về quy hoạch, đô thị; về nông thôn, môi trường; về xây dựng Đảng
B. 03 chỉ tiêu: về kinh tế; về văn hóa – xã hội; về xây dựng Đảng
C. 06 chỉ tiêu: về kinh tế; về văn hóa, xã hội; về quy hoạch, đô thị; về nông thôn; về môi trường; về xây dựng Đảng
D. 04 chỉ tiêu: về kinh tế; về văn hóa – xã hội; về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường; về xây dựng Đảng

Câu hỏi hình ảnh

Câu 1: Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được soạn thảo tại địa điểm nào?

A. Số 48 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội
B. Số 5D Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
C. Số 90 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
D. Số 10 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Câu 2: Tác phẩm Đường Kách Mệnh được xuất bản lần đầu vào năm nào?

A. 1925
B. 1930
C. 1931
D. 1927

Câu 3: Trong “Chánh cương vắn tắt của Đảng” năm 1930 đã xác định mục tiêu chính trị của Đảng là gì?

A. Cả 3 phương án trên
B. Dựng ra chính phủ công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông
C. Làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập
D. Đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp và chế độ phong kiến

Câu 4: “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn” 02 câu thơ này của tác giả nào?

A. Nguyễn Đình Thi
B. Cù Huy Cận
C. Tố Hữu
D. Chế Lan Viên

Câu 5: Tỉnh nào có diện tích lớn nhất Việt Nam?

A. Thái Bình
B. Nghệ An
C. Gia Lai
D. Thanh Hóa

Câu 6: Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 02/9/1945
B. Ngày 10/10/1954
C. Ngày 09/11/1946

D. Ngày 30/4/1975

Câu 7: Khu Di tích Phủ Chủ tịch thuộc địa bàn phường nào quận Ba Đình?

A. Phường Liễu Giai
B. Phường Đội Cấn
C. Phường Ngọc Hà
D. Phường Bưởi

Câu 8: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng”. Câu nói trên được Đảng ta khẳng định lần đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ VI
B. Đại hội lần thứ VIII
C. Đại hội lần thứ V
D. Đại hội lần thứ VII

Câu 9: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản ánh…

A. Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
B. Cả ba đáp án trên đều đúng.
C. Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.
D. Quy luật khách quan của mối quan hệ giữa các mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Câu hỏi hình ảnh: Hãy chọn đáp án đúng

A. Tổng Bí thư Trần Phú
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh
C. Chủ tịch Tôn Đức Thắng
D. Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đề bài: Đề xuất các giải pháp, ý tưởng cụ thể hóa xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới gắn với Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”

Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Hà Nội
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan