Biên bản Hội nghị người lao động Mẫu biên bản hội nghị người lao động 2021

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu biên bản Hội nghị người lao động mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo Hướng dẫn 41/HD-TLĐ do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành ngày 11/11/2021.

Biên bản Hội nghị người lao động được lập ra nhằm ghi chép, lưu lại các thông tin quan trọng của hội nghị để làm căn cứ minh chứng sau này. Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia hội nghị, nội dung hội nghị. Ngoài ra các bạn xem thêm: mẫu quy chế dân chủ tại nơi làm việc, Nghị quyết Hội nghị người lao động.

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 202...

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Quyết định số:.. ./QĐ - , ngày.../.../... của Giám đốc Công ty .......... về việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Vào lúc ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ... tại Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm...

Thành phần:... (số đoàn viên)/... (số lao động), đại diện cho các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất trong Công ty tham dự.

A. PHẦN NGHI THỨC

1. Chào cờ (khuyến khích).

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Bầu chủ trì hội nghị; chủ trì lên điều hành hội nghị.

B. NỘI DUNG (chủ trì hội nghị điều hành)

1. Đại diện Ban Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh; thực hiện Hợp đồng lao động, nội quy lao động, những nội dung công khai cho đoàn viên người lao động biết để giám sát; thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong năm...; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm ...; tiếp thu và giải trình các kiến nghị, đề xuất của người lao động.

2. Đại diện Ban Chấp hành CĐCS báo cáo hoạt động Công đoàn, công tác phối hợp với Ban giám đốc thực hiện TƯLĐTT, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; những nội dung người lao động được tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát; tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của người lao động.

3. Đại biểu thảo luận: (ghi ý kiến phát biểu từng người).

4. Bầu thành viên tham gia đối thoại (nếu có).

5. Bầu Ban Thanh tra nhân dân đối với doanh nghiệp nhà nước (nếu có).

6. Phát biểu của lãnh đạo (nếu có).

7. Khen thưởng, phát động thi đua, ký giao ước thi đua (nếu có)

8. Biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị người lao động hoặc những nội dung chính của Biên bản hội nghị.

Hội nghị kết thúc vào hồi... cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

Chia sẻ bởi: 👨 Winter
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về