Quyết định đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên Mẫu 03-HD KĐ.ĐG 2023 theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW

Quyết định đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 03-HD KĐ.ĐG ban hành tại Hướng dẫn 25-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương quy định.

Quyết định đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên được lập ra nhằm ra quyết định thông báo hủy bỏ kết quả xếp loại cũ và công nhận kết quả xếp loại mới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu 03-HD KĐ.ĐG: Quyết định đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên mời các bạn cùng theo dõi. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bản kiểm điểm đảng viên năm 2023.

Mẫu 03-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

HUYỆN ỦY (tương đương)....

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số ……- QĐ/HU….

Hà Nội, ngày… tháng…. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH
Đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng, đảng viên năm...

- Căn cứ Quy định..................................

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Huyện ủy (tương đương) về việc đánh giá, xếp loại lại tổ chức đảng (đảng viên)……………… ;

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hủy bỏ kết quả đánh giá, xếp loại đạt mức….. đối với tổ chức đảng (đảng viên) trong Quyết định số.... -QĐ/HU (ĐU), ngày...tháng...năm của Ban Thường vụ Huyện ủy (tương đương) ..................

Điều 2. Xếp loại tổ chức đảng (đảng viên) năm………….. đạt mức …………………

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy (tương đương), Đảng ủy……. Chi bộ……. và tổ chức đảng (đảng viên)……………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 07
  • Lượt xem: 104
  • Dung lượng: 102,2 KB
Sắp xếp theo