Phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức Bản đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền. Nguyên tắc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

  • Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
  • Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
  • Kết quả kiểm định được sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
  • Không hạn chế số lần được đăng ký dự kiểm định đối với mỗi thí sinh.
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày …… tháng …… năm…….

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM ĐỊNH

Đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức ở vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đào tạo(1): …………………………

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………. Nam(2) □ Nữ □

Quốc tịch: ……………………………Dân tộc: ……………………Tôn giáo: ……………………

Số CMND hoặc Căn cước công dân: ……………………..…….. Ngày cấp: ………………….

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại di động: ………………………………….. Email: …………………….……………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay(3): …………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe: ………………, Chiều cao: ………………, Cân nặng: ……………kg

Trình độ chuyên môn(4): ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký kiểm định tại khu vực và thời gian dự kiểm định(5): ………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật thì kết quả kiểm định của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền kiểm định hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng trình độ đào tạo đăng ký dự kiểm định (ví dụ: Đại học, Cao đẳng..).

(2) Người viết phiếu tích dấu X vào ô Nam, Nữ tương ứng với giới tính.

(3) Ghi rõ tỉnh, thành phố để làm cơ sở bố trí địa điểm kiểm định phù hợp.

(4) Ghi rõ: Trình độ (ví dụ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học,...), chuyên ngành, hình thức đào tạo, xếp loại, ngày tháng năm cấp bằng tốt nghiệp, tên đơn vị cấp.

(5) Ghi rõ khu vực đăng ký dự kiểm định (ví dụ: tại khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam hay tỉnh, thành phố và thời gian dự kiểm định là đợt 1 hay đợt 2).

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 04
  • Lượt xem: 53
  • Dung lượng: 128 KB
Sắp xếp theo