Mẫu số 15-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần Mẫu này áp dụng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu số 15-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố .......................

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: .......................................................

Cơ quan, đơn vị: ...............................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ............................. năm ........................ tháng

Sau thời gian chấp hành xong hình phạt tù (hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về), tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP .......................... xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Nhà nước.

.............., ngày ...... tháng ..... năm .....

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú

(Ký, đóng dấu)

.............., ngày ....... tháng ..... năm ......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mẫu này áp dụng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!