Giấy đi đường mới nhất Mẫu 04-LĐTL theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Giấy đi đường mới nhất được lập ra để cán bộ, người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về đơn vị. Mẫu Giấy đi đường mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Giấy đi đường theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ……

Bộ phận: .…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o------

Mẫu số 04-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:……………

Cấp cho: ……………………………..………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..

Được cử đi công tác tại: ……………………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số……… ngày……… tháng……… năm………………

Từ ngày……… tháng……… năm……… đến ngày……… tháng……… năm…………………

 

Ngày…. tháng…. năm….
Người duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương …………………đ

Công tác phí ………….đ

Cộng …………………..đ

Nơi đi
Nơi đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi...

Nơi đến...

           

Nơi đi...

Nơi đến...

           

- Vé người ………………………................….…..vé x…………….đ = …………….đ

- Vé cước ……………...............………………….vé x…………….đ = …………….đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại …................…..vé x…………….đ = …………….đ

- Phòng nghỉ ………………………...............……vé x…………….đ = …………….đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng ………........................………………………đ

2- Phụ cấp lưu trú:..................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác: ………….…………….......................………..đ

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Duyệt
Số tiền được thanh toán là:………………..

Người đi công tác
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Mẫu giấy đi đường theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:........................

Bộ phận: ....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o--------

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: .........................

Cấp cho:.........................................................................................................................

Chức vụ:.......................................................................................................................

Được cử đi công tác tại:.................................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số................... ngày........ tháng........ năm........

Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... Năm........

 

Ngày...... tháng...... năm......

 

Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương .....................................................................................đ

Công tác phí .......................................................................... đ

Cộng...................................................................................... đ

Nơi đi
Nơi đến

Ngày

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Số ngày công tác

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

1

2

3

4

5

6

7

Nơi đi...

Nơi đến...

           

Nơi đi...

Nơi đến...

           

- Vé người ………………………................….…..vé x…………….đ = …………….đ

- Vé cước ……………...............………………….vé x…………….đ = …………….đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại …................…..vé x…………….đ = …………….đ

- Phòng nghỉ ………………………...............……vé x…………….đ = …………….đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng ………........................………………………đ

2- Phụ cấp lưu trú:..................................................................................đ

Tổng cộng ngày công tác: ………….…………….......................………..đ

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Duyệt
Số tiền được thanh toán là:………………..

Người đi công tác
(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giấy đi đường theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị ..................

Bộ phận ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số........................

Cấp cho:...............................................................................................................

Chức vụ:...............................................................................................................

Được cử đi công tác tại:.........................................................................................

Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số.... ngày.... tháng.... năm....

Từ ngày.....tháng.....năm.......đến ngày..... tháng.... năm.......

 

Ngày....tháng.....năm.....

 

Người duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương ...........................................đ

Công tác phí .................................đ

Cộng .............................................đ

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 21.449
  • Lượt xem: 27.009
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 283,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo