Mẫu phiếu chi Mẫu số 02-TT và Mẫu số C6-06/NS

Giới thiệu Tải về
 • 27 Đánh giá

Cũng tương tự Mẫu phiếu thu, Mẫu phiếu chi cũng được sử dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày của nhân viên kế toán, giúp ghi chép lại mọi chi tiêu của doanh nghiệp. Mẫu phiếu thu 02 - TT được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Phiếu chi được lập thành 3 liên, liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán để vào sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận tiền. Mời các bạn cùng theo dõi mẫu phiếu chi trong bài viết dưới đây:

Mẫu phiếu chi: Mẫu 02 - TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: .................

Địa chỉ: ................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày....tháng....năm.....

Quyển số: ....

Số: ..............

Nợ: ..............

Có: ..............

Họ và tên người nhận tiền: ....................

Địa chỉ: ...................................................

Lý do chi: ................................................

Số tiền:............ (Viết bằng chữ): .............

Kèm theo: ............ Chứng từ gốc: ..........

Ngày....tháng....năm....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):........

+ Tỷ giá ngoại tệ:.....................................

+ Số tiền quy đổi:.....................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi: Mẫu C6-06/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C6-06/NS là mẫu phiếu chi ban hành kèm Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính, được lập ra để ghi chép việc chi của kho bạc nhà nước:

Không ghi vào
khu vực này
KHO BẠC NHÀ NƯỚC................... Mẫu số C6-06/NS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
của Bộ Tài Chính)
Số :…………………

PHIẾU CHI

Ngày....... tháng....... năm.........

Họ và tên người nhận tiền:...

CMND số:...........................

Cấp ngày:....... Nơi cấp:.......

Địa chỉ:..............................

Lý do chi:...........................

Nợ TK:........

Có TK:........

Số tiền bằng số:....................................

Số tiền bằng chữ:..................................

Kèm theo: .............Chứng từ gốc:.........

Người nhận tiền Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc KBNN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 • Phần đầu: Phải ghi rõ đơn vị, địa chỉ, quyển số, số phiếu, ngày tháng năm lập phiếu.
 • Họ và tên người nhận tiền: Ghi rõ họ tên người nhận bằng tiếng Việt có dấu.
 • Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, bộ phận nhận.
 • Lý do nộp: Ghi rõ nội dung chi tiền như mua hàng hóa, sản phẩm, mua văn phòng phẩm....
 • Số tiền: Ghi đúng số tiền chi.
 • Bằng chữ: Diễn giải bằng chữ tổng số tiền chi.
 • Kèm theo: Ghi số chứng từ gốc kèm theo để dễ dàng quản lý.
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 77.448
 • Lượt xem: 86.069
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 91,6 KB