Mẫu giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới Mẫu CN-ĐVM: Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

Giấy chứng nhận bồi dưỡng đảng viên mới nhất theo quy định hiện nay được ban hành kèm theo Hướng dẫn 05-HD/BTCTW ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu giấy chứng nhận được trình bày theo thể thức văn bản của Đảng, trên khổ giấy A5, mặt ngoài màu đỏ, mặt trong nền hoa văn và viết đúng theo kiểu chữ quy định. Vậy sau đây là mẫu giấy chứng nhận bồi dưỡng đảng viên mới và cách viết, mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây nhé.

Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

UYỆN ỦY ………………………..
TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ
*

Số ……./CN

ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN

………………………………………..

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận: ......................................................................Sinh ngày …/…./……

Quê quán …………………………………………………………………………………

Chức vụ …………………………………………………………………………………..

Đơn vị ……………………………………………………………………………………..

Là ………………....của chi bộ ………………………………………………………….

Đã hoàn thành chương trình ……………………………..theo quy định của Trung ương

Tổ chức từ ngày ……… tháng .... năm… đến ngày…..tháng….năm…..

Kết quả học tập đạt loại ………………….

Chứng nhận: ....….................................................................Sinh ngày …/…./……

Quê quán …………………………………………………………………………………

Chức vụ …………………………………………………………………………………..

Đơn vị ……………………………………………………………………………………..

Là ………....của chi bộ ………………………………………………………………..….

Đã hoàn thành chương trình ………………………..theo quy định của Trung ương

Tổ chức từ ngày ……… tháng .... năm… đến ngày…..tháng….năm…..

Kết quả học tập đạt loại …………………................................................................

……….., ngày …. tháng ....năm….

GIÁM ĐỐC
(họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Cách ghi Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

* Mẫu giấy chứng nhận được trình bày theo thể thức văn bản của Đảng, trên khổ giấy A5, mặt ngoài màu đỏ, mặt trong nền hoa văn.

* Cách ghi:

- Giấy chứng nhận: ghi rõ Bồi dưỡng nhận thức về Đảng/ Bồi dưỡng đảng viên mới/ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng...

- Chứng nhận: quần chúng (ghi rõ họ và tên với mẫu Bồi dưỡng nhận thức về Đảng); đảng viên (ghi rõ họ và tên với mẫu Bồi dưỡng đảng viên mới/ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng...)

- Sinh ngày: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.

- Quê quán: Ghi xã, huyện, tỉnh hoặc phường, quận, thành phố.

- Là: cảm tình Đảng (với mẫu Bồi dưỡng nhận thức về Đảng), đảng viên dự bị (với mẫu Bồi dưỡng đảng viên mới), bí thư/phó bí thư/chi ủy viên (với mẫu Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng...)

- của chi bộ: Ghi rõ tên chi bộ, đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, huyện ủy, tỉnh ủy...

- Đã hoàn thành chương trình: ghi rõ Bồi dưỡng nhận thức về Đảng/ Bồi dưỡng đảng viên mới/ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng...

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo