Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp Mẫu phê duyệt thang bảng lương doanh nghiệp

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương biểu mẫu được lập ra nhằm ghi nhận lại nội dung cuộc họp giữa quản lý doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên để thông qua hệ thống thang bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp để gửi lên phòng LĐTBXH.

Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương là một trong những biểu mẫu quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ xây dựng thang bảng lương lưu tại doanh nghiệp. Biên bản hệ thống thang lương bảng lương sẽ là căn cứ ký kết hợp đồng lao động, đóng BHXH của doanh nghiệp với nhân viên làm việc tại doanh nghiệp. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 2022, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------

......, ngày ............ tháng .......... năm ...........

BIÊN BẢN
(V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương)

1. Thời gian: ........... giờ ........ phút ngày .......... tháng ........... năm ..........

2. Địa điểm:........................................................................................................

3. Thành phần gồm:

- Ông: .................................................. - Giám Đốc.

- Bà: ..................................................... - Thư ký

- Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

4. Nội dung cuộc họp :

Thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty .......................... kể từ ngày ..........

Biên bản được lập xong vào hồi ........ giờ .......... ngày.......tháng......năm.......

5. Kết luận cuộc họp:

Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng (phụ lục kèm theo).

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 443
  • Lượt xem: 1.208
  • Dung lượng: 20 KB
Sắp xếp theo