Mẫu 05/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn Mẫu 05/TNDN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu 05/TNDN là mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, được ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn cùng theo dõi mẫu tờ khai dưới đây:

Nội dung Mẫu 05/TNDN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 05/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN
(Của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)

[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh: Ngày...........tháng.........năm...........

[02] Lần đầu Phiếu đăng ký xét tuyển THPT [03] Bổ sung lần thứ Phiếu đăng ký xét tuyển THPT

Bên chuyển nhượng vốn:

[04] Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng:....................................................................
[05] Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Bên nhận chuyển nhượng vốn:

[06] Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận vốn chuyển nhượng:...........................................
[07] Quốc tịch:................................................................................................................
[08] Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................
[09] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu (đối với cá nhân):

Mã số thuế

[10] Tên đại lý thuế (nếu có):.........................................................................................
[11] Mã số thuế: Mã số thuế
[12] Địa chỉ:....................................................................................................................
[13] Quận/huyện: ............................. [14] Tỉnh/Thành phố:...........................................
[15] Điện thoại: .................................[16] Fax: .................... [17] Email:........................
[18] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………...........
[19] Tên doanh nghiệp cã vèn được chuyển nhượng:..................................................
[20] Mã số thuế: Mã số thuế
[21] Hợp đồng chuyển nhượng: số....................ngày.....................................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam......

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuGiá trị
(1)(2)(3)(4)
1Giá chuyển nhượng[22]
2Giá mua của phần vốn chuyển nhượng[23]
3Chi phí chuyển nhượng[24]
4Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn [25]=[22]-[23]-[24][25]
5Thuế suất (%)[26]
6Số thuế thu nhập doanh nghiệp( TNDN) phải nộp [27]=[25]x[26][27]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:..........................

Chứng chỉ hành nghề số:......

............,Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 937
  • Lượt xem: 2.499
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 130,2 KB